EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 29.07.2021 г.

29.07.2021

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

Правителството одобри проект на ЗИД на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година

 

Правителството одобри проект на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 година.

Необходимостта от изготвяне на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (ЗИД на ЗДБРБ за 2021 г.) произтича от все по-реалните рискове за нова вълна на пандемията през есента, свързани с бързото разпространение на варианта „Делта“ на COVID-19 в някои страни в Европа, бавния темп на масова ваксинация в България, както и изчерпаните ресурси в бюджета за годината за продължаване на социално-икономическите мерки за подкрепа на бизнеса и уязвимите групи от населението. Едновременно с това, предложената актуализация на разчетите за годината отразява и променените очаквания по отношение на основните индикатори в макрорамката на бюджета, които съответно са отразени в приходната част.

Изготвените оценки от приходните администрации очертават в годишен план приходите по държавния бюджет да бъдат по-високи от разчетените със ЗДБРБ за 2021 г. с около 1,3 млрд. лв. ( 1, 1 % от прогнозния БВ П). Приходите по бюджетите на социално­осигурителните фондове, които се отразяват в общите приходи по консолидираната фискална програма, също се очаква да бъдат по-високи с над 0,3 млрд. лв. (0,3 % от прогнозния БВП). Също така положителен ефект върху приходите по консолидираната фискална програма ще окажат и очакваните по-високи от планираните постъпления в Националния фонд по Механизма за възстановяване и устойчивост за 2021 г., които се дължат на увеличението на размера на предварителното префинансиране от 10% на 13%. За целите на изчислението на аванса е използвана максималната сума, предвидена за България по грантовата схема на Механизма, като очакванията са, че тези приходи ще бъдат получени през месец декември 2021 година. Това увеличение се отразява в подобряване на разчетите в частта на постъпленията на приходи от помощи и дарения по консолидираната фискална програма за 2021 г. в размер на около 0,4 млрд. лв. (0,3 % от прогнозния БВП).

За обезпечаване на ресурс за продължаване на действащите към момента мерки, както и за нови такива и за покриване на недостиг на средства в някои бюджетни системи, в разчетите по ЗИД на ЗДБРБ за 2021 г. е предвиден ресурс в размер на 1,2 млрд. лв. (0,9 % от прогнозния БВП), който е обособен в резерва за непредвидени и/или неотложни разходи. Допълнителен натиск върху разходите оказва необходимостта от увеличение на средствата, предвидени за изплащане на вноската на Република България в общия бюджет на ЕС за 2021 година. Промяната в разчетите е свързана с комбинираното въздействие на изменения в разходната и приходната политики на ЕС, а необходимият допълнителен ресурс е в размер на 103,5 млн. лева.

Със законопроекта са предложени и промени в частта на бюджетните взаимоотношения (трансферите) по държавния бюджет в общ размер на 152, 7 млн. лв. (0,1 % от прогнозния БВП). С направените предложения в общата бюджетна рамка за годината са обвързани произтичащите промени в бюджетните взаимоотношения по държавния бюджет с бюджетите на ДОО и НЗОК в контекста на изготвените проекти на ЗИД на ЗБДОО и ЗБНЗОК.

На база на предложените промени в приходите, разходите, бюджетните взаимоотношение (трансфери) и вноската на Република България в общия бюджет на ЕС, за настоящата година е предвидено влошаване на салдото по държавния бюджет със 141,3 млн. лв. (0,1 % от прогнозния БВП) спрямо разчетите по ЗДБРБ за 2021 г., с което дефицитът по държавния бюджет за 2021 г. се предвижда да бъде в размер на 5 625,7 млн. лв. ( 4,4 % от прогнозния БВП). Същевременно, отразявайки предложените промени в ЗИД на ЗДБРБ за 2021 г. в общата бюджетна рамка по консолидираната фискална програма, се прогнозира подобрение на бюджетното салдо на касова основа до 4 604,2 млн. лв. (3,6 % от прогнозния БВП).

Направените предложения за законодателни промени търсят баланс между необходимостта от осигуряване на допълнителни средства за приоритетни и неотложни политики до края на годината, при вече напълно изчерпани източници за тяхното обезпечаване в рамките на разчетите по ЗДБРБ за 2021 г. и възможностите на приходната част на бюджета да осигури тяхното финансиране. Прегледът на параметрите по бюджетното изпълнение към полугодието и подобрените очаквания при голяма част от макроикономическите индикатори дават основание да се очаква, че преизпълнението на приходите, което се очертава в годишен план, може да посрещне тези допълнителни разходи без това да доведе до влошаване на бюджетната позиция на касова основа спрямо първоначално заложените целеви стойности. Поради това със законопроекта не се предлагат промени в одобрените ограничители по отношение на емисиите и размера на държавния дълг за годината. Предвидено е също така основната част от по-високите от планираните постъпления по сметката за средства от ЕС на Националния фонд по Механизма за възстановяване и устойчивост за 2021 г. от увеличението на размера на предварителното префинансиране да се отразят в подобрение на салдото по консолидираната фискална програма.

 

 

Пенсиите ще се увеличат средно с 64 лв. от 1 октомври

 

От 1 октомври пенсиите ще се увеличат средно с 64 лв., а средният им размер през тази година ще достигне 550 лв. Това предвиждат промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г., които бяха одобрени от правителството. С измененията се предлага пакет от мерки, чрез които трайно се осигурява по-висок доход от пенсии както за настоящите, така и за бъдещите пенсионери.

С промяна в Кодекса за социално осигуряване се предвижда тежестта за една година осигурителен стаж в пенсионната формула да се увеличи от 1,2 на сто на 1,35 на сто. Този коефициент ще се прилага при изчисляването на пенсиите за трудова дейност, които ще се отпуснат след 1 октомври 2021 г., когато законът влиза в сила. По този начин се повишава адекватността на новоотпуснатите пенсии, насърчава се по-продължителното участие на хората на пазара на труда и нараства процентът на заместване на доходите от труд.

С по-високата тежест на осигурителния стаж ще се преизчислят и всички пенсии, отпуснати преди 1 октомври 2021 г. Със законопроекта се предлага от 1 октомври минималната пенсия за пълен осигурителен стаж и възраст да се увеличи от 300 на 340 лв. Това ще доведе до нарастване с 13,3 на сто на всички пенсии за трудова дейност, определени в минимален размер. Сред тях са пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, пенсиите за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест и наследствените пенсии.

От 1 октомври максималният размер на пенсиите се повишава от 1440 лв. на 1500 лв. От същата дата се предлага социалната пенсия за старост да се увеличи от 148,71 лв. на 170 лв. По този начин ще се приложи справедлив подход при актуализиране на доходите на всички пенсионери, тъй като с 14,3 на сто ще се повишат и размерите на пенсиите, несвързани с трудова дейност - пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия, както и на добавките, които се изчисляват от размер на социалната пенсия за старост.

С промените в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. са предвидени и средства за изплащане на добавка от 50 лв. на всички 2 080 000 пенсионери. Целта е тази подкрепа да продължи до 1 октомври, когато в сила ще влязат разпоредбите, които ще доведат до повишаване на всички пенсии.

 

 

 

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.

Със законопроекта се предлага увеличение на здравноосигурителните приходи със 134 500 хил. лв. и съответно увеличение на разходите със 134 500 хил. лв.

Приемането на законопроекта се налага поради удължения срок на извънредната епидемична обстановка, все по-реалните рискове от нова вълна на пандемията през есента, свързани с бързото разпространение на варианта „Делта“ на COVID-19 и необходимостта от допълнителни ресурси за посрещане на извънредни разходи.

Със законопроекта се предлага Надзорният съвет на НЗОК да взима решение за покриване на възникналите потребности от средства в съответните направления на здравноосигурителните плащания по време на обявена епидемична обстановка.

 

 

Одобрен е проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти

 

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти, с който се цели въвеждане в националното законодателство на Директива (ЕС) 2019/2034 относно пруденциалния надзор върху инвестиционните посредници и Директива (ЕС) 2019/878 за изменение на Директива 2013/36/ЕС по отношение на освободените субекти, финансовите холдинги, финансовите холдинги със смесена дейност, възнагражденията, надзорните мерки и правомощия, както и мерки за прилагането на Регламент (ЕС) 2019/2033 относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници. Със законопроекта се въвежда и Директива (ЕС) 2019/2177 за изменение на Директива 2009/138/ЕО, Директива 2014/65/ЕС и Директива (ЕС) 2015/849.

Целта на пакета от Директива (ЕС) 2019/2034 и Регламент (ЕС) 2019/2033 е създаването на пропорционален и хармонизиран пруденциален регулаторен режим за инвестиционните посредници от ЕС, които не са със системно значение. Този режим е по­опростен, пропорционален и отчита специфичните рискове, които поражда дейността на инвестиционния посредник, като се определят и правомощията на Комисията за финансов надзор. Със законопроекта се въвежда и задължение за т.нар. системни инвестиционни посредници да подадат заявление до Българската народна банка за издаване на лиценз за кредитна институция по Закона за кредитните институции при преминаване на обща стойност на активите над 30 млрд. евро. Също така е предвиден и ред за повторно издаване на лиценз за инвестиционен посредник от Комисията за финансов надзор в случаите, когато тези дружества вече не отговарят на изискванията за кредитна институция.

Основното изменение, произтичащо от Директива (ЕС) 2019/878, е въвеждането на специфична процедура за одобрение и преки надзорни правомощия на компетентните органи по отношение на определени финансови холдинги и финансови холдинги със смесена дейност, за да се гарантира, че тези холдинги могат да носят пряка отговорност за осигуряване на спазването на пруденциалните изисквания на консолидирана основа, без да бъдат подлагани на допълнителни пруденциални изисквания на индивидуална основа.

В съответствие с изискванията на Директива (ЕС) 2019/2177 функциите по лицензиране на доставчиците на услуги за докладване на данни и надзора върху тях, както и правомощията по събирането на данни се прехвърлят от националните компетентни органи към Европейския орган за ценни книжа и пазари. Същевременно, националните компетентни органи ще запазят надзора върху одобрени механизми за докладване и одобрени механизми за публикуване, които биха могли да се възползват от дерогацията предвидена в Регламент (ЕС) № 600/2014 поради тяхното ограничено значение за вътрешния пазар на ЕС.

Предложените промени целят подобряване на регулаторния режим за инвестиционните посредници и пълно съобразяване на законодателството с правото на Европейския съюз.

 

 

Кабинетът предлага забрана на политическата и партийна дейност в училище

 

В системата на предучилищното и училищното образование се забранява осъществяването на политическа и партийна дейност. При изпълнение на своите функции педагогическите специалисти трябва да са политически неутрални и не могат да налагат идеологически и политически убеждения. Изискването за политически неутралитет и забраната за политическа дейност важат също за началниците и служителите в регионалните управления на образованието (РУО).

Това е записано в проект за изменение и допълнение в Закона за предучилищното и училищното образование, приет от Министерския съвет днес. Ако тези промени бъдат гласувани в Народното събрание, системата на средното образование ще се деполитизира със закон.

Предложението на МОН е провокирано от множество случаи, при които служители от РУО в страната извършват политическа дейност и участват активно в партийни мероприятия по време на предизборни кампании за различните видове избори, включително и в качеството им на кандидати от името на партии и коалиции. В системата на предучилищното и училищното образование, която следва да е неполитическа и надпартийна, са създадени видими зависимости от политическо и партийно естество. Подобни дейности могат да изместят професионалното и експертно начало при назначенията и управлението на образователната система и да доведат до недопустимо политическо влияние върху учителите и учениците, се посочва в мотивите към проекта.

Целта на измененията е високата експертиза и професионализъм да се издигнат в основни принципи на системата.

 

 

Правителството спира изграждането на нов правителствен комплекс на територията на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ от „Държавна консолидационна компания“

 

Правителството реши да бъдат спрени всички действия и процедури, свързани с изграждането на нов правителствен комплекс на територията на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД (СТП АД) от „Държавна консолидационна компания“ ЕАД (ДКК ЕАД) до обединяване на всички заинтересовани ведомства около конкретната нужда от строителството му.

Ще бъде създадена Междуведомствена работна група, към министъра на икономиката, в състав всички заинтересовани ведомства, която да изследва необходимостта и целесъобразността от строителството на нов правителствен комплекс.

Работната група ще разгледа конкретните изисквания за работни и поддържащи дейността помещения, тяхното разпределение и други специфични особености, необходими за изработване на функционален идеен проект и да представи доклад от дейността си пред Министерския съвет с цел окончателно взимане на решение.

Правителството оправомощава министъра на икономиката да сведе до знанието на ДКК ЕАД и „Монтажи“ ЕАД така приетите решения и да възложи на ДКК ЕАД предприемането на необходимите действия, за ограничаване потенциалните вреди за държавата, както и за нейните дъщерни дружества.

 

 

 

Министерството на културата предлага за награждаване Пенчо Пенчев Липов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за особено значимите му заслуги в областта на културата и изкуството

 

Министерският съвет реши да предложи на президента на Република България да издаде указ за награждаване на Пенчо Пенчев Линов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за особено значимите му заслуги в областта на културата и изкуството.

Предложението е на Министерството на културата.

Пенчо Пенчев Линов е писател, театрален специалист, юрист, драматург на Народния театър „Иван Вазов“, председател на Творческия, фонд на СБП и главен редактор на в. „Земеделско знаме“. Един от основателите на театър „Сълза и смях“. Основател на фондация „Пелин Пелинов“, която ежегодно връчва награда за най­добър български роман.

През 2017 г. за изключителен принос към българската култура Пелин Пелинов е награден от министъра на културата с почетен знак „Златен век- огърлие“.

Връчването на държавната награда, орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за особено значимите му заслуги в областта на културата и изкуството, е израз на висока чест и уважение към неговите изключителни заслуги за развитието на българската литература и театър.

Постановлението от вчерашното правителствено заседание, с което Пенчо Линов беше предложен за награждаване, се отменя.

 

1.РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 

2.РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 

3.РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БЮДЖЕТА НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНОО­СИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

4.РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Внася: министърът на финансите

 

5.РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Внася: министърът на образованието и науката

 

6.РЕШЕНИЕ ЗА СПИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА НОВ ПРАВИТЕЛ­СТВЕН КОМПЛЕКС НА ТЕРИТОРИЯТА НА „СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД ОТ „ДЪРЖАВНА КОНСОЛИДАЦИОННА КОМПАНИЯ” ЕАД ДО ОБЕДИНЯВАНЕ НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ВЕДОМСТВА ОКОЛО КОНКРЕТНАТА НУЖДА ОТ СТРОИТЕЛСТВОТО МУ.

Внася: министърът на икономиката

 

7.РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЕНЧО ЛИНОВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на културата