EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 28.07.2021 г.

28.07.2021

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

Приета е Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2021-2025 г.

 

Министерският съвет прие Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2021-2025 г.

Националната програма съдържа мерки, надграждащи постигнатите резултати в борбата с туберкулозата в страната и включва всеобхватни услуги по превенция, диагностика, лечение, грижи и подкрепа.

Целите на Националната програма са намаляване на заболяемостта от туберкулоза с 50% през 2025 г., в сравнение с 2015 г. и намаляване на смъртността от туберкулоза с 75% през 2025 г., в сравнение с 2015 г.

Сред приоритетните области на програмата са осигуряване на висококачествени интегрирани грижи и превенция на туберкулоза в страната, своевременна диагностика и контрол на заболяването, използване на нови диагностични средства, интервенции, стратегии и въвеждане на иновации и др.

Приемането на Националната програма ще допринесе за ограничаване разпространението на туберкулоза в България и страната ще изпълни поетите на международно равнище ангажименти в превенцията и контрола на заболяването и Глобална стратегия на Световната здравна организация за превенция и контрол на туберкулозата до 2030 г.

 

 

Министерският съвет прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г.

 

Министерският съвет прие Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021-2025 г.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести съдържа мерки за превенция на сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, диабет и хронични белодробни болести. По експертна оценка на СЗО хроничните незаразни болести са причина за смъртта на 41 млн. души годишно, което представлява 71 % от всички смъртни случаи.

Основната цел на програмата е редуциране на нивото на общите за хроничните болести най-често срещани фактори на риска, сред които поведенчески, биологични, психосоциални и на околната среда, както и активизиране на дейностите по ранна диагностика на основните хронични незаразни болести.

Приемането на Националната програма цели подобряване на здравното състояние на населението чрез намаляване на заболяемостта и дългосрочните последствия за здравето от най-често срещаните хронични незаразни болести; провеждане на ранна диагностика за откриване на основните хронични незаразни болести; ограничаване на рисковите фактори, в това число поведенчески, психосоциални, на околната среда и др.

Предвижда се през петте години, чрез изпълнението на Програмата да се достигне намаляване с 1 % до 5 % на смъртността от исхемична болест на сърцето, мозъчно-съдова болест, хронична обструктивна белодробна болест и диабет тип 2.

Националната програма цели и намаляване до 5 % разпространението на рисковите за здравето фактори сред населението над 15 г. - тютюнопушенето, консумацията на алкохол, ниската физическа активност, наднорменото тегло и затлъстяването.

 

 

Приет е План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

 

 

Правителството прие План за действие за периода 2021-2022 г. за изпълнение на  Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030.

Основният фокус на Плана е поставен върху мерките в областта на заетостта и образованието. Другите по-важни дейности са осигуряване на възможности за придобиване на дигитални умения и достъп до качествено здравеопазване, подкрепа за развитието на социални предприятия и увеличаване на размерите на пенсиите. Предвидени са и мерки за подобряване на достъпа и качеството на социалните услуги, развитие на интегрирани междусекторни услуги, както и за създаването на условия за пълноценно участие на хората с увреждания във всички области на обществения живот.

С изпълнението на заложените дейности се цели не само постигане на различните приоритети на политиката за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване, но и подобряване на координацията между всички ангажирани институции.

 

 

Приет е Отчет на Плана за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020

 

Правителството прие Отчет на Плана за действие за периода 2019-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.

Документът съдържа анализ на постигнатите резултати от изпълнението на мерките, заложени в него. Данните показват, че през отчетния период хората в риск от бедност и социално изключване в България са намалели с около 4 7 200 души.

В отчета е направен преглед на ключовите индикатори за бедност и социално включване и анализ на изпълняваните в отчетния период политики и мерки. Документът съдържа дейностите, осъществявани през двугодишния период от отговорните институции и организации, включително кратко описание на постигнатите резултати и съответните индикатори.

 

 

 

Министерският съвет одобри годишен доклад за напредъка по изпълнението на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2025 и на мерките от Пътната карта за нейното изпълнение

 

Министерският съвет одобри годишен доклад за напредъка по изпълнението на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2025 и на мерките от Пътната карта за нейното изпълнение.

Докладът разглежда напредъка по изпълнението на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление 2019-2025 г. за периода от 1 юни 2020 г. до 31 май 2021 г. Отчетен е и напредъкът по изпълнението на мерките, заложени в Пътната карта за изпълнение на Стратегията към 31.05.2021 г.

Наблюдава се напредък в развитието на хоризонталните системи и споделените ресурси на електронното управление. Продължава процесът на усъвършенстване на управлението на споделените ресурси на електронното управление - Единната електронна съобщителна мрежа и държавния хибриден частен облак. Отбелязан е напредък по прилагането на водещите принципи на е-управление, заложени в стратегията. Фокусът през отчетния период отново е насочен към намаляването на административната тежест за гражданите и за бизнеса чрез създаване на технологична възможност за централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги.

 

 

 

Министерския съвет реши да предложи на Президента на Република България да издаде указ за назначаване на военнослужещ на длъжност и удостояване с висше офицерско звание

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване на указ, с който да назначи полковник Ивайло Евтимов Сотиров на длъжността „Директор на служба „Военна полиция“ и го удостои с висше офицерско звание „бригаден генерал“.

 

 

Министерството на културата предлага за награждаване на Пенчо Пенчев Линов с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големи му заслуги в областта на културата и изкуството

 

Министерският съвет реши да предложи на президента на Република България да издаде указ за награждаване на Пенчо Пенчев Линов с орден ,,Стара планина“ първа степен за изключително големи му заслуги в областта на културата, и изкуството.

Предложението е на Министерството на културата.

Пенчо Пенчев Линов е писател, театрален специалист, юрист, драматург на Народния театър „Иван Вазов“, председател на Творческия фонд на СБП и главен редактор на в. „Земеделско знаме“. Един от основателите на театър „Сълза и смях“.

Основател на фондация „Пелин Пелинов“, която ежегодно връчва награда за най­добър български роман.

През 2017 г. за изключителен принос към българската култура Пелин Пелинов е награден от министъра на културата с почетен знак „Златен век- огърлие“.

Връчването на държавната награда, орден „Стара планина“ първа степен на Пенчо Пенчев Линов за изключително големи му заслуги в областта на културата и изкуството, е израз на висока чест и уважение към неговите изключителни заслуги за развитието на българската литература и театър.

 

Правителството одобри 21 млн. лв. по бюджета на МТСП за изплащането на помощта за семействата с деца до 14 години

 

Правителството прие постановление за одобряване на допълнителни разходи от 21 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2021 г. Средствата ще се използват за изплащане на месечни помощи за семейства с деца до 14 години при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка, които поради затварянето на училища, детски ясли и градини заради Ковид-19 са принудени да останат вкъщи.

Средствата се изплащат от Агенцията за социално подпомагане. Допълнителният финансов ресурс е осигурен за сметка на предвидените за целта средства по централния бюджет за 2021 г.

 

 

Правителството отпусна 5 млн. лева за достъп до научни бази данни и участие в международни проекти и инфраструктури

 

Министерският съвет одобри 5 млн. лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката в изпълнение Националната стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г. (НСРНИ) за абонаментен достъп на висшите училища и научните организации до базите данни на Кларивейт и Елзевир, както и за годишния членски внос за участие на страната ни в големи европейски и международни научни проекти и инфраструктури.

С осигуряването на средствата ще продължи изпълнението през 2021 г. на предвидените дейности в Оперативния план за изпълнението на първия етап на НСРНИ, приет с РМС 640/ 05.09.2018 г., което е от изключителна важност при провеждане на преговорите по договора за партньорство между България и ЕС. С непрекъснатия абонамент на страната ни в най-напредналата в технологично отношение цифрово­комуникационна инфраструктура в Европа ще се осигури неограничен достъп на учените от всички висши училища и научни организации в страната до информация, научни изчисления, анализи, архиви, приложения и други ресурси, необходими за изпълнението на международни научни проекти.

 

 

Правителството одобри 839 813 лева за изграждане на 7 детски градини и ремонт на гимназия

 

Министерският съвет одобри 839 813 лева за финансиране на дейности по Програмата за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 - 2022 г. Средствата са за извършени вече дейности по проекти на седем общини за нови детски градини и ремонт на една държавна професионална гимназия.

Община Белица получава 10 368 лева за проектиране на пристройка за детска градина в село Горно Краище. 172 772 лева се отпускат на община Бургас за строеж на филиал на детска градина в комплекс „Братя Миладинови“ в общинския център. Със 170 484 лева ще започне първият етап на строителство на детска градина в село Гълъбец, община Поморие.

Община Крумовград получава 23 520 лева за проектиране на детска градина в село Подрумче. За община Червен бряг са одобрени 14 400 лева за реконструкция и ремонт на стара детска градина. На община Асеновград се отпускат 7 200 лева за проведен конкурс за проектиране на нова детска градина. Община Чирпан получава 434 829 лева за аванс за строителство на нова градина в село Свобода.

На ПГОХ „Райна Княгиня“ в Стара Загора се предоставят 6 240 лева за предоставена консултантска услуга преди надстрояване и пристрояване на сградата.

С изграждането на нови детски ясли, градини и училища и с разширението на построени сгради ще се осигурят места за отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Ще се създадат предпоставки за успешното въвеждане на задължителното предучилищно образование на децата на 4 години, както и за организиране на едносменен режим на учебния ден.

 

 

Прието е Постановление на Министерския съвет за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата

 

Министерският съвет прие проект на Постановление на Министерския съвет за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата.

С акта се определят второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Министерството на културата и числеността на персонала в разпоредителите, които не прилагат системата на делегирани бюджети

 

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МВнР в помощ на консулските служби през летния сезон

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерство на външните работи за 2021 г. в размер до 70 000 лв.

Отпуснатите средства са необходими за изпращане на командировани служители и наемане на местни лица в помощ на консулските служби в Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Минск, Нур Султан, Истанбул, Бурса, Анкара, Лондон, Берлин, Мюнхен, Франкфурт, Мадрид и др.

Чрез обезпечаване на допълните финансови средства Министерство на външните работи ще допринесе както за успешното протичане на летния туристически сезон, така и за качественото обслужване на българските граждани, пътуващи към страната ни през летните си отпуски.

 

 

България отпуска 234 701 лева за международна помощ

 

България отпуска 234 701 лв. по линия на официалната помощ за развитие, реши Министерският съвет.

Средствата се разпределят за предоставяне на хуманитарна помощ по двустранна линия и чрез целеви вноски за международни организации.

За справяне с тежката епидемична обстановка, породена от третата вълна на COVID-19, Намибия ще получи 39 117 лева. На Международната организация по миграция в Ирак ще бъдат предоставени 97 792 лева за изпълнение на Стратегията за включване на хората с увреждания (2019-2021 г.). Третият бенефициент е Агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци, която ще получи останалата част в размер на 97 792 лева.

Отпуснатите суми допринасят за утвърждаване на доброто име и авторитета на България като предвидим и ценен хуманитарен донор. Те са и средство за реализирането на външнополитически цели на страната ни в обществено значими области като защита правата на човека и в помощ на уязвими групи. Това е основен приоритет на членството ни в Съвета по правата на човека за периода 2019-2021 г.

 

 

 

Правителството одобри финансова помощ за бежанците в Турция

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. в размер на 1 089 777 лева за плащания по Механизма на ЕС за бежанците в Турция. Средствата ще бъдат изплатени на две вноски.

Общият размер на средствата на ЕС по Механизма за периода 2016-2023 г. е 6 млрд. евро. Българският принос е 9 075 527 евро за целия период или 0,15 % от общата сума.

След влизането в сила на Механизма за бежанците в Турция миграционният натиск на границата на България с Турция е намалял значително.

 

Правителството одобри изплащането на 1500 евро обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

 

На 12.04.2014 г. жалбоподателят е бил задържан по реда на ЗМВР (отм.). По негова жалба на 29.07.2014 г. Административен съд София - град отменя заповедта за задържането му, като намира, че тя е издадена в нарушение на материалния закон и не е съобразена с целта, която той преследва. Жалбоподателят завежда иск за вреди по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ, който е отхвърлен с окончателно решение на Върховния административен съд от 04.07.2016 г.

Жалбоподателят повдига оплакване за незаконно задържане и нарушаване на правото му да получи обезщетение за това.

В светлината на константната си практика ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 1500 евро за всички вреди, разходи и разноски.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти - частна собственост, за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив, участък Ихтиман - Септември. Имотите се намират в землището на село Горна Василица, община Костенец, Софийска област. Средствата за обезщетяване на собствениците са осигурени от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Правителството прие и решение за изменение и допълнение на Решение № 799 на Министерския съвет от 2020 г. за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност - публична държавна собственост, на община Малко Търново, област Бургас. С решението се отстранява установеното несъответствие между границите по Акт за публична държавна собственост № 9770 от 2020 г. на археологическа недвижима културна ценност „Антична куполна гробница в местността „Мишкова нива“, намираща се в област Бургас, община Малко Търново, град Малко Търново, местност „Градище“ и действителните й граници, определени в заповед № РД9Р- 77 /05.10.2018 г. на заместник-министъра на културата.

 

 

 

Република България и Република Северна Македония ще си сътрудничат в

областта на земеделието

 

Министерският съвет одобри проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието, храните и горите на Република България и Министерството на земеделието, горите и водното стопанство на Република Северна Македония за сътрудничество в областта на земеделието, аграрните науки, селските райони и горското стопанство.

Документът е основа за задълбочаване на сътрудничеството между двете министерства чрез обмен на научна и техническа информация, трансфер на експертни познания, споделяне на добри практики и разработване и изпълнение на съвместни научноизследователски програми. Двете държави ще си сътрудничат и в областта на биологичното производство и преработка на биологична земеделска продукция, биотехнологиите в растениевъдството и животновъдството, селекцията и репродукция в животновъдството, както и трансграничното сътрудничество в областта на селските райони.

 

Правителството се запозна с резултатите от Съвета на ЕС по земеделие и рибарство

 

Правителството се запозна с резултатите от редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 28-29 юни 2021 г. в Люксембург.

Основен акцент в двудневното заседание беше политическият дебат по реформата на бъдещата Обща селскостопанска политика (ОСП). Съветът на ЕС потвърди своето политическо одобрение за постигнатото предварително споразумение по време на последния „супер триалог" на 24-25 юни. Делегациите на държавите членки отбелязаха, че то представлява балансиран компромис по основните нерешени въпроси. Според председателството, това е най-амбициозното споразумение за ОСП до момента, което ще укрепи европейската продоволствена система, трансформирайки я в по­устойчива и по-справедлива за всички. То предвижда модернизирана ОСП, съществено допринасяща за прехода към по-екологично и по-благоприятно за климата земеделие, като увеличава зачитането на социалните и трудовите права и гарантира конкурентоспособността на заетите в сектора на селското стопанство.

България отново подчерта, че ключов приоритет в новата ОСП остава обвързаната подкрепа и сме удовлетворени от постигнатия компромис за нивото на подкрепата от 13+2%.

Страната ни изрази сериозно безпокойство от изключването на трапезните картофи от списъка с допустими за подпомагане по обвързаната подкрепа продукти, като изготви Декларация, подкрепена от Румъния, Словакия и Чехия, за запазване на подпомагането в този сектор.

Европейската комисия представи на Съвета документ относно определянето на цел за опазване на медоносните пчели, като държавите членки се обединиха около идеята тя да е една за целия Европейски съюз.

 

 

Одобрени са резултатите от участието на България в Неформалното заседание на министрите по заетостта и социалната политика

 

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в неформалното заседание на министрите по заетостта и социалната политика, което се състоя на 8 и 9 юли 2021 г. в Словения.

В рамките на проведените дискусии бяха очертани редица важни елементи на политиките за постигане на по-устойчиви пазари на труда в контекста на изпълнение на принципите на Европейския стълб на социалните права и ангажиментите, поети на Социалната среща на върха в Порто.

По време на заседанието министрите одобриха Декларация за осигуряване на устойчива интеграция на пазара на труда на младите хора.

 

 

„Саварона ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Горско Дюлево“

 

„Саварона“ ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Горско Дюлево“, разположена в землището на село Птичар, област Кърджали. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

Разрешението за проучване се предоставя за 1 година. За този срок титулярят ще вложи минимум 28 хил. лв. в проучвателните дейности, които ще се осъществяват при следните условия:

-проучването ще се осъществи за сметка на титуляря на разрешението;

-титулярят на разрешението ще изпълнява изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, съгласно действащото законодателство;

- условията за осъществяване на дейностите по проучването, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за проучване;

- за срока на договора титулярят ще заплати такса за площта в съответствие с ПМС NO 284 от 17 октомври 2011 г.;

- за обезпечаване на задълженията по опазване на околната среда и земите титулярят ще представи банкова гаранция, валидна за целия срок на договора.

До 15 дни от одобряването на разрешението министърът на енергетиката трябва да издаде документа, да го публикува на интернет страницата на МЕ и да го обнародва в „Държавен вестник“. В 30-дневен срок от обнародването министърът следва да сключи договор с титуляря.

 

 

„България Алфа“ ЕАД ще проучва метални полезни изкопаеми в площ „ЕЕ-1“

 

 

„България Алфа“ ЕАД ще търси и проучва метални полезни изкопаеми в площ „ЕЕ-1“, разположена на територията на общините Своге, Ботевград и Мездра. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

Разрешението за търсене и проучване се предоставя за срок от 3 години. За този период „България Алфа“ ЕАД ще вложи минимум 374.5 хил. лв. в търсещо­проучвателни дейности, които ще се осъществяват при следните условия:

- търсенето и проучването ще се осъществи за сметка на титуляря на разрешението;

- титулярят на разрешението ще изпълнява изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, съгласно действащото законодателство;

- условията за осъществяване на дейностите по търсене и проучване, както правата и задълженията на титуляря се определят в договора за търсене и проучване;

- за срока на договора титулярят ще заплати такса за площта в съответствие с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г.;

- за обезпечаване на задълженията по опазване на околната среда и земите титулярят ще представи банкова гаранция, валидна за целия срок на договора.

До 15 дни от одобряването на разрешението от Министерския съвет, министърът на енергетиката трябва да издаде документа, да го публикува на интернет страницата на МЕ и да го обнародва в „Държавен вестник“. В 30-дневен срок от обнародването министърът следва да сключи договор с титуляря.

 

 

Одобрено е становище на МС по конституционно дело № 12 от 2021 г.

 

Правителството одобри становището на Министерския съвет по конституционно дело № 12 за 2021 г., образувано по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 64, ал. 2, изречение второ от Наказателно-процесуалния кодекс.  

В становището на Министерския съвет се застъпва тезата, че оспорената норма не противоречи на Конституцията на Република България и искането следва да се отхвърли като неоснователно.

 

 

Правителството определи организацията и координацията на участието на Република България в Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС

 

Министерският съвет прие решение, с което се прецизират отговорностите и се допълват определените институции в Република България за изпълнение на Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз, които произтичат от приетия на 12.02.2021 г. Регламент (ЕС) 2021/241 на Европейския Парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост. Тъй като вече е налице приет и действащ Регламент, се отменя Решение № 757 на Министерския съвет от 2020 година.

Запазват се определените национални институции, отговорни за координацията и изпълнението на Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейския съюз -заместник министър-председателят и министърът на финансите осъществяват съвместно координацията по въпросите, свързани с участието на Република България в Механизма, като се прецизират и допълват отговорностите им.

Дирекция „Централно координационно звено“ в администрацията на Министерския съвет е определена да координира подготовката, планирането и комуникацията на участието в Механизма. Дирекция „Икономическа и финансова политика“ в Министерството на финансите да координира докладването на мерките и действията по изпълнение на Механизма в рамките на Европейския семестър и да извършва анализ на ефекта от Плана за възстановяване и устойчивост върху икономическите показатели. Дирекция „Национален фонд" в Министерството на финансите да координира подготовката и подписването на споразумения за изпълнение на инвестиционните проекти, включени в Плана за възстановяване и устойчивост, между Министерството на финансите и съответното компетентно ведомство, и да изпълнява функции на централно координиращо звено на национално равнище с отговорности за изграждане на системата за управление и контрол, планиране, бюджетиране, контрол върху изпълнението, подаване на искания за плащане към ЕК и получаване на средствата от механизма. Дирекция „Държавни помощи и реален сектор“ в Министерство на финансите да съгласува документите по проектите, включени в Плана за възстановяване и устойчивост, за съответствие с приложимите правила за държавните помощи, преди тяхното утвърждаване.

Определя се Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите да извършва независимо потвърждение на предвидените разходи по проектите, включени в Плана за възстановяване и устойчивост и да осъществява одитната дейност по Механизма в съответствие с изискванията на Европейската комисия.

Целта е да се създаде ефективен механизъм на национално равнище за изпълнението на координационните дейности с Европейската комисия във връзка с ангажиментите на Република България по изпълнение на Механизма за възстановяване и устойчивост

 

 

Правителството осигури допълнително 161,6 млн. лв. за запазване на заетостта на около 80 000 работници и служители по мярката 60 на 40

 

Правителството одобри допълнителен трансфер от 161,6 млн. лв. по бюджета на Националния осигурителен институт. Средствата ще се използват по мярката 60 на 40 за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители в засегнатите от пандемията от коронавирус икономически сектори.

Чрез отпускането на допълнителния финансов ресурс около 80 000 работници и служители ще запазят своята заетост.

Средствата ще бъдат осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет.

 

 

С над 4 млн. лева ще се финансират интернет и модерни класни стаи

 

Общините ще получат 4 684 080 лева за дейности по национални програми за развитие на образованието през 2021 г.

От тях 2 565 091 лева се отпускат по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“. Средства ще отидат в 35 профилирани гимназии и средни училища, в които се провежда профилирано обучение по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда или биология и здравно образование. Предвижда се ремонт на учебни кабинети и класни стаи. Допълнително ще се осигури обзавеждане и оборудване.

В други 78 училища ще се изградят стаи за дейности по интереси. Планира се закупуване на материали, консумативи и игри за децата и учениците.

Отделно 85 училища ще получат 437 702 лева за закупуване на книги за библиотеките и създаване на кът за четене.

За Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование" се отделят 853 587 лева. 138 училища ще получат средства за изграждане или доизграждане на безжични интернет мрежи и създаване на нови Wi-Fi зони.

Правителството одобри 491 865 лева за Национална програма „Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот“. 181 общински училища ще изплатят възнаграждения на класните ръководители за допълнителна работа, свързана с планиране, организиране и провеждане на срещи с родителите. Мероприятията са извън нормата за задължителна преподавателска работа. За един час учителите ще получават по 12 лева. Отделно ще се заплаща на външни лектори, известни личности и специалисти, които ще се включват в срещите.

754 097 лв. се разпределят по програмата „Професионално образование и обучение“.  14 общински професионални гимназии и средни училища ще получат средства за осигуряване на съвременна материална база. Оборудването ще бъде съгласувано с бизнеса. Учениците ще имат възможност да работят с нова техника и да придобиват професионални компетенции в реални трудови условия.

Кабинетът одобри 19 440 лева по Национална програма „Мотивирани учители". Средствата са за учители-наставници в 55 училища, които осигуряват индивидуална подкрепа на 81 новоназначени учители.

 

 

 

Министрите на правосъдието на ЕС обсъдиха Регламента за изкуствения интелект и щадящото правосъдие за деца

 

 

Правителството прие днес доклада с резултатите от участието на България в неформалното заседание на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи“, част „Правосъдие“, проведено на 16 юли 2021 г. в Бърдо, Словения.

Дискусията на министрите на правосъдието по предложението за Регламент за изкуствения интелект беше концентрирана върху обработването на биометрични данни, особено във връзка със защитата на неприкосновеността на личния живот и на личните данни. Според по-голямата част от делегациите алгоритмите на изкуствения интелект по никакъв начин не следва да заместват решенията на човека и по-специално - на съдията, когато става въпрос за съдебно производство. По отношение на системите за дистанционна биометрична идентификация на обществено достъпни пространства министрите се обединиха около становището, че тези мерки накърняват значително основните права и по­специално - правото на личен живот.

България заяви, че изкуственият интелект следва да бъде инструмент в полза на хората, който да се използва при пълна безопасност за гражданите и при зачитане на основните права. Следва да се създаде балансирана уредба, която да позволи на съдебните и разследващите органи да използват системи и продукти с изкуствен интелект в своята дейност, а същевременно този процес трябва да се реализира при пълно спазване на принципите на съразмерност, лична неприкосновеност и защита на личните данни, включително по отношение на биометричните данни.

По темата за щадящото правосъдие за деца министрите подчертаха подходящото отношение към непълнолетните извършители на престъпления, спрямо които следва да се гарантират мерки и услуги, които улесняват реинтеграцията им в обществото, както и към пострадалите деца с оглед предотвратяването на повторна виктимизация. Децата трябва да бъдат защитени и в гражданските производства, като бе обърнато внимание върху трансграничните семейни спорове и международните отвличания, тъй като в тези случаи скоростта на съдебните производства е от съществено значение.

Акцент беше поставен и върху специализацията на работещите в съдебната система с оглед работата с деца, както и върху защитата и предоставянето на цялостна медицинска, психологическа, правна и материална помощ на деца.

 

Правителството определи Алексей Андреев за постоянен представител на Република България в Световната организация по туризъм

 

Министерският съвет определи Алексей Андреев, извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Испания и в Княжество Андора за постоянен представител на Република България в Световната организация по туризъм.

България е пълноправен член на СОТ от 1976 г. Членството е от ключово значение за провеждането на държавна политика за устойчиво развитие на туризма, отговаряща на световните тенденции и дава възможност за участие в процесите за вземане на решения за развитие на сектора на най-високо ниво.

 

 

Промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане гарантират по-добра социална защита за хората от най-уязвимите групи

 

Правителството одобри промени в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, които ще дадат възможност повече хора и семейства от най­уязвимите групи да получат месечна помощ от държавата в по-висок размер. Очаква се през всяка следваща година броят на подпомаганите да се увеличава с не по-малко от 20% и през 2024 г. да достигне близо 117 000 души. През следващите три години размерът на месечните социални помощи за най-рисковите групи ще се увеличи с 84%.

Така ще се гарантира по-добра социална закрила за хората, които имат най­големи финансови затруднения. Помощите ще се обвържат с линията на бедност и така ще се повиши тяхната ефективност в общата система от средства и механизми за борба с бедността. С промените се създава възможност за изпълнение на препоръката на Европейската комисия по отношение на обхвата, адекватността и регулярната актуализация на месечните социални помощи в контекста на Плана за възстановяване и устойчивост на България.

Други важни промени са свързани с привеждането на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане в съответствие с изменения в Закона за училищното и предучилищното образование и Закона за семейни помощи за деца, с които се регламентира, че задължителното образование вече е от 4-годишна възраст и се въведе нов вид семейна помощ за деца - еднократна помощ за осмокласниците.

 

 

Прието е Постановление за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за филмовата индустрия

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия.

С предлаганите изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия се създават необходимите нормативни условия, свързани с привеждане в действие на схемите за държавна помощ, прилагани в областта на филмовата индустрия. Прилагането на схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗФИ (схема за държавна помощ за възстановяване на разходи, схема държавна помощ за фестивали и културни прояви) може да бъде извършено след привеждане на ППЗФИ в съответствие със ЗИД на ЗФИ (ДВ, бр. 18 от 2021 г.) и информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Предвидените в Закона за изменение и допълнение на ЗФИ (Обн. ДВ бр. 18 от 2021 г.) изменения на схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1, 3 и 5 от ЗФИ ( схема за държавна помощ за производство на филми, схема за държавна помощ за разпространение на филми и схема за държавна помощ за промоция и показ на филми) се прилагат след привеждане на ППЗФИ в съответствие със ЗИД на ЗФИ (ДВ, бр. 18 от 2021 г.) и информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 651/2014."Схемата за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ЗФИ се прилага от 1 януари 2022 г. след привеждане на ППЗФИ в съответствие със ЗФИ и информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 651/2014. Периодът, включително началният момент за прилагане на схемите за държавна помощ, се определя съгласно по § 40, ал. 1- 3 и § 41, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗФИ(Обн. ДВ бр. 18от 2021 г.).

В Постановлението за изменение и допълнение на ППЗФИ подробно са разписани процедури относно състава, функциите и организацията на дейността на Националния съвет за кино като консултативно­експертен орган към министъра на културата. Досегашната Финансова комисия е уредена вече в два състава, които действат по отношение на различните схеми за финансиране, в от г-жа Толя Евлогиева съгласно заповед № РД14-664/22.07.2021г.съответствие със законовите разпоредби. Със ЗИД на ЗФИ (Обн. ДВ бр. 18 от 2021 г.) се регламентира създаването на новата Приемателна комисия, чиято дейност също следва да бъде уредена с Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия. За адаптирането на българската филмова индустрия към изискванията и реалностите на 2021 г. с приетите промени в чл. 17 от ЗФИ се променят бюджетите на отделните схеми за държавна помощ в посока увеличаване, като се предвижда осигуряване на субсидия за създадените изцяло две нови схеми за държавна помощ - за възстановяване на разходи, и за подпомагане на създаването на филмови сериали. С регламентираните в ППЗФИ условия и ред за предоставяне на нова държавна помощ чрез двете изцяло нови схеми, българската филмова индустрия ще се доближи до стандартите на Европейската практика и тенденции в областта и културните потребности на обществото. Това ще е от съществено значение за оцеляване на националното филмово творчество, националната киноидентичност и запазване на културното разнообразие в рамките на Европейския съюз.

В проекта на постановление редът за кандидатстване по схема за възстановяване на разходи и схемата за държавна помощ за производство на филмови сериали са разписани в детайли, като съответно влизането на новите схеми в сила е обвързано с влизането в сила на това постановление. Схемата за държавна помощ за фестивали и културни прояви е регламентирана при условията на чл. 53 от Регламент № 651/2014 г.

 

 

Приета е наредба за специфичните изисквания към млечните продукти

 

Министерският съвет прие Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти. В нея са допълнени някои разпоредби от сега действащата такава. Те имат за цел да регламентират изискванията по отношение етикетирането на храните, при чието производство или приготвяне са използвани имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко.

С нормативния акт се въвеждат и изисквания по отношение наименованията, характеристиките, етикетирането и предлагането в търговската мрежа на най-масово присъстващите на пазара в страната сирена - саламурените.

Въвежда се дефиниция на продукта „бяло саламурено сирене“, както и критерии относно неговите основни характеристики. Съдържанието на сухо вещество и маслеността в него не трябва да бъдат по-малко от 40%. Посочените критерии са в пълно съответствие с изискванията на международния стандарт Кодекс Алиментариус за сирене в саламура - Codex Group Standard for Cheeses in Brine (CODEX ST AN 208- 1999). За този тип сирена се са заложени изисквания за използване на означенията „високомаслено“, ,,пълномаслено“, ,,със средна масленост“, ,,частично обезмаслено“ и ,,обезмаслено“.

С Наредбата се въвежда и дефиниция за „саламурено сирене с повишено водно съдържание“. Тя има за цел да намали предпоставките за подвеждане на потребителя и отговаря на техните нагласи, които бяха предварително обществено коментирани. Предвижда се саламуреното сирене с повишено водно съдържание да се предлага в обектите за дистрибуция (търговия) на храни само предварително поставено от производителя в опаковки, които не могат да бъдат отстранявани в търговския обект.

Предвиден е преходен период във връзка с въведените нови изисквания по отношение на етикетирането и опаковането, с цел даване на възможност на бизнеса за адаптиране към направените промени. Наредбата ще влезе в сила три месеца след обнародването й в Държавен вестник.

 

 

Променена е Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност

 

Министерският съвет на Република България прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с Постановление № 48 на Министерския съвет от 2012 г.

С приетите допълнения и изменения във функциониращата от 2012 г. Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, се въвежда изискване в разпорежданията за задействане на системата да се посочат обстоятелствата, които налагат да се извърши ранно предупреждение и оповестяване, и действията, които да предприемат оповестените лица. Прецизират се изискванията за документите, които следва да внесе задълженото лице по чл. 3 5, ал. 3 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) при съгласуване на проект за изграждане на локална система за оповестяване, в зависимост от вида на обекта, в който осъществява дейност, представляваща опасност от възникване на бедствия. Регламентира се определянето на застрашената територия за различните видове обекти по чл. 35 от ЗЗБ. Уреждат специфични казуси, така че едновременно да се обезпечи изпълнението на чл. 24, ал. 1 при спазване изискванията на чл. 36, ал. 2, т. 2 и 3 от наредбата и да се предотврати наслагване на звука от близкостоящи сирени и, респективно, влошаване разбираемостта на съобщенията. Въвежда се специфично изискване за минималното ниво на звука, с което трябва да се покрият акустично зони със спящи хора, попадащи в застрашената територия, в съответствие с БДС EN 50849 „Звукови системи за аварийни цели“.

Очакваните резултати от промяната на наредбата са обезпечаване и оптимизиране на ранното предупреждение и на оповестяването на населението в застрашената територия, оптимизиране на проектирането и изграждането на локални системи за оповестяване на обекти по чл. 3 5, ал. 1 от ЗЗБ, за които застрашените територии се припокриват и улесняване прилагането на наредбата.

 

 

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.

 

Правителството одобри отпускането на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г. в размер на 22 530 лв. за обезпечаване на обучение в изпълнение на Наредбата за условията и реда за участие на граждански специалисти от Република България в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на Република България.

С предоставените средства ще бъдат покрити поетите и планирани разходи за изграждане на експертен, административен и технически капацитет на граждански специалисти от Република България, които участват в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на страната.

Необходимите средства за реализиране на обучението са в размер на 22 530 лв. и ще постъпят по „Политика в областта на публичната дипломация“, бюджетна програма „Публична дипломация“, по бюджета на Министерството на външните работи за 2021 г.

 

 

Кабинетът одобри още над 2,5 млн. лв. за безплатна почивка на ученици

 

Правителството одобри 2 571 250 лева за 4142 ученици, които заминават на лятна почивка по Националната програма „Отново заедно“. Придружават ги 418 учители или други педагогически специалисти.

Финансирането се разпределя между 154 училища - 13 7 общински и 1 7 държавни. Средствата за общинските училища  се отпускат по бюджетите на общините, а за държавните -по бюджетите на съответните министерства. Те представляват 70% от заявената от училищата обща сума на базата на подадените формуляри. Останалите 30% ще се изплатят, когато в Министерството на образованието и науката (МОИ) се представи по електронен път сключеният договор с туроператор. Одобрената от МС сума включва средства за 26 училища с максимална сума на 100%; за 128 училища сума в размер на 70% от заявената и за 232 училища сума в размер на 30% след сключен договор с туроператор.

За всеки участник в пътуването е осигурен шестдневен туристически пакет в размер на 500 лв. Офертата включва настаняване с 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности.

На 14 юли т.г. правителството одобри други 997 850 лева за 2577 ученици, които ще бъдат придружавани от 274 ръководители, на 22 юли т.г. одобри още 2422 000 лв. за 6258 ученици и 622 ръководители.

Целта на програмата е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците и да преодолее изоставането в социализацията им заради неприсъственото обучение през последните две учебни години. Очаква се тя да помогне също за обогатяване на културата на децата и да стимулира тяхната физическа активност.

Първият етап от кандидатстването по програмата „Отново заедно“ продължава до 31 юли 2021 г. Ако след тази дата предвиденият бюджет от 15 млн. лв. не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново с до общо 165 участници до 1.септември т.г. или до изчерпване на финансовия лимит.

 

 

МС предлага на парламента да ратифицира споразумение между швейцарски технологични институти, СУ „Св. Климент Охридски“ и българското правителство

 

 

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумение между Швейцарския федерален технологически институт в Цюрих, Швейцарския федерален политехнически институт в Лозана, Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и правителството на Република България. С подписаното през май 2021 г. споразумение бе утвърдено партньорството между тези организации в рамките на създадения Институт за научни изследвания в областта на компютърните науки към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ (СУ). Той е резултат от съвместна инициатива на Софийския университет, Министерството на образованието и науката и швейцарските технологични институти в Цюрих (ETHZ) и Лозана (EPFL) - два от водещите университети в света.

Институтът към СУ е първият такъв институт в Източна Европа. Целта е той да се превърне в световен научен и образователен лидер в областта на компютърните науки и изкуствения интелект. Инициативата се разглежда като стратегически проект за България и региона.

Интерес за сътрудничество с Института проявяват както международни и местни технологични компании, така и международно признати учени.

Предвидено е новото звено да получава наставничество от представители на двата швейцарски института, които работят по утвърдени в световен мащаб иновативни практики и модели, в т.ч. по отношение на обучението на докторанти, кариерното развитие и хабилитацията и др.

 

 

Правителството отпусна над 32 млн. лева за спешни ремонти на училища и нови компютри

 

 

Правителството одобри допълнителни разходи от 32 514 932 лв. за спешни ремонти и оборудване на училища.

24 114 932 лв. от тях са за подобряване на материалната база в 117 държавни и общински училища. 8 400 000 лева са за закупуване на 10 000 преносими компютри, основно за училища, в които се обучават ученици от уязвими групи.

Голяма част от дейностите, които се финансират, са за ремонти на покриви, други са за енергоспестяващи мерки и вътрешни ремонти на сградите. Належащи са и заявките за създаване на добри санитарно-хигиенни условия.

Целта на инвестициите в материалната база на образователните институции с малък брой ученици е да намалят дисбаланса между малките и големи училища. Те са предпоставка за запазване на училищната мрежа в малките населени места и общини.

Въпреки положените усилия и закупените до момента устройства при едновременното преминаване на всички училища в обучение от разстояние, разпределената техника се оказва недостатъчна за покриване на нуждите на всички ученици. Затова се отпускат средствата и за закупуване на преносими компютри.

Министерството на образованието и науката ще извършва мониторинг и контрол на процеса на изпълнение и приключване на ремонтните дейности.

 

 

Националния иновационен фонд преминава под управлението на Министерството на икономиката

 

Като част от спешните мерки за подкрепа на иновативността на предприятията, с изменението на Постановление № 70 от 2 март 2021 управлението на Националния иновационен фонд преминава под управлението на Министерството на икономиката, с администратор Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, считано от 2 юли 2021 г.

Националния иновационен фонд насърчава разработването на иновации, като съфинансира изпълнението на научноизследователските и развойни проекти в предприятията в рамките на схемата - ,,Подпомагане на научноизследователската и развойна дейност на предприятията и организациите за научни изследвания и разпространение на знания“. Фондът е единствения механизъм за подкрепа на иновациите и научноизследователската и развойна дейност в предприятията със средства от държавния бюджет.

 

 

Удължава се извънредната епидемична обстановка, считано от 1 август 2021 г. до 31 август 2021 г.

 

Министерският съвет прие решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 август 2021 г. до 31 август 2021 г.

По данни на Световна здравна организация (СЗО), към 18.07.2021 г. общият брой на случаите на COVID-19 в света е над 190 млн. души, а общият брой на починалите надхвърля 4 млн. Броят на новите случаи, докладвани през последната седмица (12-18.07.2021 г.), е над 3,4 млн. души, като се отчита ръст с 12% в сравнение с предходната. Очаква се, при досегашното темпо на развитие на пандемията, общият брой на случаите през следващите три седмици да надхвърли 200 млн. души.

В световен план, към 20.07.2021 г., България се нарежда на 7-о място по обща смъртност от COVID-19 и на 67-о място по 14-дневна смъртност. Във възрастовото разпределение на случаите се наблюдава спад на заболяемостта във всички групи, като от последните няколко дни се отчита нарастване на 14-дневната заболяемост при лицата до 39 г. и възрастните хора над 90 г.

До 18.07.2021 г. в България с първа доза ваксина срещу COVID-19 е обхванато едва 18, 1 % от подлежащото население, а със завършен ваксинационен курс - 16,2%, което отрежда последно място на страната ни сред държавите в ЕС/ЕИП.

Необходимо е да се запази постигнатият спад в регистрираната заболяемост в страната, както и да се подготви здравната система и системата на общественото здравеопазване за реакция при евентуална нова пандемична вълна. Стриктното прилагане на здравни изисквания при влизане на територията на страната от органите на граничния здравен контрол, както и въвеждането на ограничения за достъп до страната ще спомогнат за намаляване на вероятността за разпространение на нови варианти у нас.

Основна противоепидемична мярка в борбата със заразните заболявания е ваксинопрофилактиката, поради което от значение е да се подобри информираността на лицата от различните възрастови и социални групи за ползата от ваксинация и свързаната с това възможност да предпазят своите близки от COVID-19.

 

 

Правителството измени решения за приемане на списъци на защитени зони от мрежата „Натура 2000“

 

Правителството прие Решение за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

С приетите изменения се увеличава площта на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0001001 „Ропотамо“, BG0000100 „Плаж Шкорпиловци“ и BG0000103 „Галата“. Целта е осигуряване на пълна защита на крайбрежни местообитания от урбанизация, застрояване и фрагментиране, опазване на видове включени в приложения № 2 па ЗБР и постигане на целите на Директива 92/43/ЕИО за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

С приемането на решението общото покритие на мрежата от защитени зони за местообитанията се увеличава с 3346.95 ха или 0.031 % от националната територия.

 

 

Прието е Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.

 

 

Правителството прие Постановление на Министерския съвет за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.

Промените са в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2025 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ 2021 - 2025 Г. И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ПЪРВИЧНА ПРОФИЛАКТИКА НА РАКА НА МАТОЧНАТА ШИЙКА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2021 - 2024 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2022 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2030.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА ПЕРИОДА 2019 - 2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ 2020.

Внася: Заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 

5.ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАПРЕДЪКА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА АКТУАЛИЗИРАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 2019 - 2020 Г. И НА МЕРКИТЕ ОТ ПЪТНАТА КАРТА ЗА НЕЙНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 163 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2014 - 2020).

Внася: Заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

6.РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЕНЧО ЛИНОВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА” ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА 2021 Г.

Внася: Заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИСТРОЯВАНЕ, НАДСТРОЯВАНЕ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДЕТСКИ ЯСЛИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА 2020 -2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ ЗА НАМИБИЯ, ИРАК И АГЕНЦИЯТА НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБЕДИНЕНИТЕ НАЦИИ ЗА ПАЛЕСТИНСКИТЕ БЕЖАНЦИ НА ОБЩА СТОЙНОСТ 234 701 ЛВ.

Внася: министърът на външните работи

 

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г. ВЪВ ВРЪЗКА С МЕХАНИЗМА ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ТУРЦИЯ

Внася: министърът на външните работи

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛОТО „ДИМИТРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБА № 56196/16) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Внася: министърът на правосъдието

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕ­НОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ, УЧАСТЪК ИХТИМАН - СЕПТЕМВРИ”, ОТ ЖП КМ 62+556 ДО ЖП КМ 68+054 И ОТ ЖП КМ 68+426 ДО ЖП КМ 70+437, В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГОРНА ВАСИЛИЦА, ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на финансите

 

 

17.РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ  № 799 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА МАЛКО ТЪРНОВО, ОБЛАСТ БУРГАС

Внася: министърът на културата

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ВОДНОТО СТОПАНСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, АГРАРНИТЕ НАУКИ, СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ГОРСКОТО СТОПАНСТВО

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 

19.ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, ПРОВЕДЕНО НА 28 И 29 ЮНИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”, ПРОВЕДЕНО НА 8 И 9 ЮЛИ 2021 Г. В БЪРДО ПРИ КРАНЮ, СЛОВЕНИЯ

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 

21.ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ГОРСКО ДЮЛЕВО”, РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ПТИЧАР, ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Внася: министърът на енергетиката

 

 

22.ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРОУЧВАНЕ НА МЕТАЛНИ ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО  ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ЕЕ-1”, РАЗПОЛОЖЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ СВОГЕ И БОТЕВГРАД, ОБЛАСТ СОФИЯ, И ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА

Внася: министърът на енергетиката

 

23.РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СТАНОВИЩЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ПО КОНСТИТУЦИОННО ДЕЛО № 12 ЗА 2021 Г.

Внася: Министър-председателят

 

24.РЕШЕНИЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И КООРДИНАЦИЯТА НА УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В МЕХАНИЗМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ.

Внася: Заместник министър-председателят по управление на европейските средства; министърът на финансите;

 

 

25.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАНСФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.

Внася: Заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 

26.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 

27.ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ”, ПРОВЕДЕНО НА 16 ЮЛИ 2021 Г. В БЪРДО, СЛОВЕНИЯ.

Внася: министърът на правосъдието

 

28.РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПОСТОЯНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В СВЕТОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ТУРИЗЪМ

Внася: министърът на външните работи; министърът на туризма;

 

 

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 243 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1998 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ФИЛМОВАТА ИНДУСТРИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.

Внася: министърът на културата

 

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ И ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ ВЪЗДУШНА ОПАСНОСТ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 48 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

33.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на външните работи

 

34.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО”, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 453 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

35.РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ШВЕЙЦАРСКИЯ ФЕДЕРАЛЕН ТЕХНОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ В ЦЮРИХ, ШВЕЙЦАРСКИЯ ФЕДЕРАЛЕН ПОЛИТЕХНИЧЕСКИ ИНСТИТУТ В ЛОЗАНА, СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

36.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА РЕМОНТ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ЗАКУПУВАНЕ НА ПРЕНОСИМИ КОМПЮТРИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

37.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на икономиката

 

38.РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА ОБЯВЕНАТА С РЕШЕНИЕ № 325 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

Внася: министърът на здравеопазването

39.РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА

Внася: министърът на околната среда и водите

 

40.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИ­КИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2021 Г.

Внася: министър-председателят