EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 25.08.2021 г.

25.08.2021

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Правителството предлага Петър Младенов Горанов да бъде удостоен с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - първа степен

 

Министерският съвет прие Решение, внесено от министъра на културата, с което се предлага на Президента на Република България да издаде Указ за награждаване на Петър Младенов Горанов с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - първа степен за големите му заслуги в областта на културата.

Петър Младенов има над 50 години народополезна читалищна дейност. Носител е на множество награди, сред които наградата „Следовник на народните будители“ на Съюза на народните читалища в България, знака на Министерството на културата „Злачен век“ - печата на цар Симеон Велики и почетна значка на Община Монтана.

 

Божидар Николов е предложен за награждаване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - първа степен

 

Министерският съвет прие Решение, внесено от министъра на културата, с което се предлага Божидар Станчев Николов да бъде награден с орден „Св. Св. Кирил и Методий" - първа степен за големите му заслуги в областта на културата.

Божидар Николов е роден на 3 октомври 1942 г. в с. Светлен. Завършва специалност „Педагогика" в Софийския университет „Св. Климент Охридски". От 1969 г. до 1987 г. работи в окръжен вестник, като редовен журналист, завеждаш отдел „Информация и кореспонденти" и отдел „Социологически". В началото на 1988 г. работи в областния вестник „Възход" (по- късно „Гледища") в Разград, като завеждащ отдел „Икономически" и член на редколегията до 1990 г. През май 2019 г. Божидар Николов издава книгата „Срещи, спомени, таланти", автор е и на много други исторически очерци и брошури, юбилейни вестници за училища и читалища.

 

Акад. Марин Кадиев е предложен за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - първа степен

 

Министерският съвет предлага акад. Марин Стоянов Кадиев да бъде удостоен с орден „Св. Св. Кирил и Методий" - първа степен за големите му заслуги в областта на културата и изкуството.

Акад. Марин Стоянов Кадиев е роден е на 29.01.1939 г. в с. Душево, Севлиевска община. Завършва българска филология в Софийския университет „Св. Климент Охридски". Издал е 11 книги с публицистика - статии, есета, рецензии, интервюта, студии, литературни анкети, сред които: „Думи за известни и неизвестни писатели и книги", „Мигновения с тях", „Писатели, училище и време", „Единадесет разговора с Николай Хайтов" и др.

Академик Марин Кадиев е лауреат на множество български и чуждестранни награди. Удостоен е с почетното звание академик от Българската академия на науките и изкуствата и е директор на Института по български език и литература към тази академия.

Към момента акад. Марин Кадиев е председател на Съюза на независимите български писатели. От 2013 г. Кадиев е избран за дописен член на Българската академия на науките и изкуствата.

 

Правителството предлага Боян Иванов да бъде удостоен с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ - огърлие

 

Министерският съвет прие Решение, внесено от министъра на културата, с което се предлага Боян Ангелов Иванов да бъде награден с орден „Св. Св. Кирил и Методий" - огърлие за особено значимите му заслуги в областта на културата и изкуството.

Боян Ангелов е роден на 27 август 1955 г. в гр. Панагюрище. Завършва гимназия в родния си град, след което - Софийския университет „Св.Климент Охридски", специалностите философия и българска филология.

Ангелов е автор на двадесет и девет поетични книги на български език, сред които: „А върху ножа - детелина", „Тиара", „Разрушение на естетиката", „Делтата на другия живот", „Еос" и много др. Носител е на национални и международни награди: „Писменост" на Съвета на европейската научна и културна общност за творец с висок престиж и обществено признание в областта на културата; Международна литературна награда „Н. Гогол" - Украйна; Международна награда „Летящо сребърно перо" - Русия и др.

От юни 2014 г. Боян Ангелов е председател на Съюза на българските писатели, от 2019 г. е председател на Агенция „София Прес", член на Съюза на българските журналисти.

 

Одобрени са допълнителни трансфери по програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г.

С постановлението се предлага да бъдат осигурени средства за доизплащане на стипендии на ученици от училищата по културата и изкуствата към Министерството на културата, които са придобили право на стипендия през 2020 г. и на стипендии на учениците от общинските училища, които са придобили право на стипендия през четвърто тримесечие на 2020 година.

Средствата са в размер на 208 575 лева, като:

 • 199 125 лева, са предназначени за изплащане на стипендии и еднократно финансово подпомагане на учениците от училищата по изкуствата и по културата към Министерството на културата;
 • 9 450 лева са предназначени за изплащане на стипендия на десет ученици от общински училища.

Необходимите средства за изплащане на стипендиите, посочени в чл. 1 от проекта на постановление, са в рамките на разчетените за тази дейност, в централния бюджет средства за 2021 г.

Целта на предложения проект на постановление е осигуряването на средства за осъществяване на финансово подпомагане на децата с изявени дарби за разширяване на възможностите им за изява и поощряване на развитието на техните творчески заложби.

 

Одобрени са вътрешнокомпенсирани промени по бюджета на Министерството на културата

 

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на културата за 2021 година.

Промените предвиждат прехвърляне на разходи от „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство" в размер на 264 133 лв., в т.ч. бюджетна програма „Опазване на недвижимото културно наследство"- 225 000 лв. и бюджетна програма „Опазване и представяне на движимото културно наследство и визуалните изкуства" - 39 133 лв. към Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование в размер на 264 133 лв., в т.ч. бюджетна програма „Сценични изкуства"- 120 000 лв. и бюджетна програма „Фестивали, конкурси, събития и чествания"- 144 133 лв.

Тези компенсирани промени на утвърдени разходи по области на политики/бюджетни програми се налагат с цел осигуряване на средства за финансиране на значими фестивали и събития с национално и международно значение, както и подпомагане на независимите културни организации в областта на съвременния танц и пърформанс.

Промените ще се реализират в рамките на утвърдените разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021.

 

Приети са промени в Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения

и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки

 

Министерският съвет прие Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, приета с ПМС № 88 от 2019 г.

С промяната се въвежда значително по-малък размер такса за издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на вписаните обстоятелства в регистъра на лечебните заведения, а именно - име, седалище, капитал, единен идентификационен код и единен регистрационен номер, както и данни за лицето, представляващо лечебното заведение, за работещите лекари, лекари по дентална медицина, лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки, рехабилитатори или зъботехници, също при преобразуване, сливане, вливане, разделяне и прекратяване на лечебното заведение и при промяна на собствеността ще се събира такса 10 лв. 

За издаване на удостоверение за регистрация на лечебно заведение при промяна на вписаните обстоятелства в регистъра на лечебните заведения, касаещи данни за адреса на лечебното заведение таксата остава 64 лв.

Действащата в момента Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения и Закона за трансплантация на органи, тъкани и клетки, не отчита тежестта на промените в конкретните обстоятелства, тяхното отражение върху дейността на лечебното заведение, набора от документи, които го удостоверяват и обема на действията, които следва да бъдат извършени в процеса на предоставянето на административната услуга по регистриране на промените и издаване на ново удостоверение за регистрация.

 

Община Самоков ще управлява археологическа недвижима културна ценност Антична крепост

в м. „Св. Спас“, с. Белчин

 

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на недвижима археологическа културна ценност - публична държавна собственост, на община Самоков за срок от 10 години.

Недвижима археологическа културна ценност „Антична крепост в м. „Св. Спас“ е с категория „национално значение" и се намира в с. Белчин, община Самоков.

Предоставянето на културната ценност за управление на община Самоков ще допринесе за обогатяване културно-историческото наследство на местно ниво, ще подпомогне популяризирането на недвижимата ценност и превръщането й в съществен фактор за развитието на туризма в общината.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство и предписанията за опазване на недвижимата културна ценност от Историческия музей – Самоков.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет прие решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Пловдив, област
Пловдив. Предмет на решението е поземлен имот, намиращ се в гр. Пловдив, ул. „Ген. Радко Димитриев" № 2, представляващ незастроен терен с площ от 1545 кв. м. Безвъзмездното прехвърляне на имота в собственост на община Пловдив е за приложение на улична регулация (ул. „Д-р Георги Странски"), при съобразяване на законодателството и правилата в областта на държавните помощи.

По решение на правителството община Попово получава правото на собственост върху държавен имот с площ 5000 кв. м в землището на село Глогинка, местност „Алмалъка". Имотът е граничещ със съществуващия гробищен парк в населеното място и е необходим на общината за разширението му.

Съгласно друго правителствено решение правото на собственост върху имот - държавна собственост, се прехвърля безвъзмездно на община Бургас. Имотът се намира на пл. „Тройката“ 1 в общинския център и представлява самостоятелен обект (бивше парокотелно помещение) в сграда - Дом на нефтохимика, която е публична общинска собственост. В Дома на нефтохимика се провежда разнообразна културна дейност, която посреща професионални институти от страната и от чужбина, и това допринася за задоволяването на културните потребности на населението в областта. Имотът е необходим на общината, за да се съхраняват декори, реквизити и други сценични приспособления.

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура" управлението на имот - публична държавна собственост. Той е разположен на територията на с. Калояновец, община Стара Загора, област Стара Загора. Това ще позволи реализацията на национален обект „Рехабилитация на жп участък Пловдив- Бургас, Фаза 2", Позиция 2 „Премахване на прелезите и изграждане на надлези/подлези за жп участък Пловдив-Бургас", подобект 16.

 

Научна експедиция ще анализира вредни водорасли в българските териториални води на Черно море

 

Министерският съвет разреши пребиваването на научно-изследователския кораб R/V TUBITAK MARMARA, плаващ под знамето на Турция, в териториалното море и изключителната икономическа зона на България от 5 до 20 септември 2021 г. за участие в научна експедиция.

Експедицията е в изпълнение на проекта „Оценка на фикотоксините и произвеждащите ги видове в Черно море", свързан със справяне с потенциалния риск от цъфтежа на вредните водорасли в Черно море. В изследователския екип участва и работна група от български учени от Института по океанология към БАН и Медицинския университет във Варна.

Проектът цели изследване и оценка на наличието на токсични микроводорасли в планктонната група на Западно Черно море, определяне на количественото и пространствено разпределение на токсичните видове фитопланктон и съответните им токсини, изолиране на токсичните черноморски видове микроводорасли, изследване цъфтежа на вредните водорасли, идентифициране на потенциално токсични видове и определяне на зони с висок риск. В рамките на проекта е включено и обучение на млади изследователи за вземане на проби и обработка на планктон за различни цели.

Проектът „Оценка на фикотоксинте и произвеждащите ги видове в Черно море" е част от проекта на EC „EUROFLEETS+". Той е финансиран по Програмата за изследвания и иновации „Хоризонт 2020" за създаване на алианс от европейски изследователски флот.

 

Правителството одобри резултатите от заседанието на Съвет Външни работи на ЕС

 

Правителството одобри резултатите от проведеното на 20 май 2021 г. в Брюксел заседание на Съвет Външни работи/Търговия на ЕС. По време на заседанието беше проведен дебат във връзка с приемане на заключения относно прегледа на търговската политика и бяха обсъдени текущи законодателни предложения (Международен инструмент в областта на обществените поръчки), актуалното състояние на реформата на СТО, както и търговските отношения между ЕС и САЩ на защитната мярка по стоманата и преговорите ЕС-Меркосур.

 

Кабинетът промени документи към списъка на регулираните професии в Република България

 

Министерският съвет одобри изменения и допълнения на Решението за одобряване на Списъка на регулираните професии в Република България.

Промяната е по отношение на удостоверенията за професионална квалификация и наименованията на курсовете на обучение. Тя е продиктувана от изменение на директива на Европейския парламент и на Съвета за признаване на професионалните квалификации. Европейската комисия измени приложение към директивата след законодателни решения на държави членки на ЕС. Тя съдържа списъци на удостоверенията за професионални квалификации на лекари, медицински сестри с общ профил, лекари по дентална медицина, ветеринарни лекари, акушерки, фармацевти и архитекти.

Измененията в приложенията са изцяло технически, но важни, тъй като с тях се постига синхронизиране на директивата за признаване на професионалните квалификации с националното ни законодателство.

 

Правителството прие Решение за уведомяване за схеми за електронна идентификация

 

Правителството прие Решение за уведомяване за схеми за електронна идентификация.

Законът за електронната идентификация урежда националната схема за идентификация, която от години е в процес на изграждане и в момента е заложена като проект в Плана за възстановяване и устойчивост. Междувременно обаче, докато тази схема бъде изградена, приета и нотифицирана към Европейската комисия, българският бизнес не може да се ползва от възможността за достъп до електронни услуги на държавите членки.

Основанието за уведомяване на схемата за електронна идентификация е чл. 9, §1 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Органът, който следва да уведоми Европейската комисия е председателят на Държавна агенция „Електронно управление" (ДАЕУ). Той провежда държавната политика в областта на електронното управление и електронната идентификация и представлява държавата в Групата към ЕК, която взема решения за уведомявания в процедури по уведомяван е на схеми за е-идентификация на страни-членки на ЕС.

Обективен критерий за уведомяването на схемата е дали са спазени изискванията и дали са налице предпоставките на чл. 7-9 от Регламент (ЕС) № 910/2014. Административното производство по заявяване на уведомяването от страна на заинтересованите лица е по общия режим на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Кабинетът предлага университети да издават съвместни дипломи

 

Две или повече висши училища да обучават студенти заедно и да издават съвместни дипломи. Това предвижда законопроект за изменение и допълнение на Закона за висшето образование, приет от Министерския съвет днес.

С промените Министерството на образованието и науката (МОН) насърчава сътрудничеството между висшите училища чрез създаване на съвместни мултидисциплинарни специалности. Студенти, записани в тях, ще изучават отделните дисциплини в различни университети. Висшите училища ще използват общи ресурси и академичен капацитет за подготовката на кадри по професии, изискващи знания и умения от различни области, които са важни за развитието на икономиката и обществото. Това ще повиши качеството и ефективността на образователния процес.

Законопроектът урежда условията и реда, при които университетите ще сключват споразумения за съвместно обучение. Специалностите са от нерегулираните професии в професионални направления, за които всяко висше училища има акредитация, съответстваща на неговата част от съвместното обучение.

Условията за приема, периодите на обучение, разпределението на средствата за издръжка и издаването на дипломите ще се уточняват в споразумение, чието съдържание е посочено в проекта на закон.

Приемът ще се осъществява в рамките на утвърдените места за професионалното направление на координиращото висше училище. Университетите ще могат да издават съвместни дипломи за завършена образователно-квалификационна степен.

С друга промяна се дава възможност образователна и научна степен „доктор“ да се придобива чрез работа по научноизследователски проект. Докторантите трябва да се обучават в продължение на поне три години в редовна форма с договор между висшето училище или научната организация и ръководителя на проекта. В същото време те ще получават заплащане според извършената от тях работа и условията на договора. То може да е в пъти над сегашната докторантска стипендия от 500 лв.

„Проектните“ докторанти ще се приемат след обявяване на конкурс по всяко време на годината извън утвърдените от Министерския съвет бройки за съответната година.

С предложените промени в Закона за висшето образование ще се ускори подготовката на специалисти, включително в мултидисциплинарни области. Те ще помогнат и за израстването на млади изследователи, които са необходими за разширяване на научната дейност в страната и за развитие на иновативна икономика. Успоредно с това ще се стимулира свързаността между висшите училища за постигане на по-високо качество на преподаването и научните резултати.

 

Одобрен е проект на ЗИД на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Предлагат се следните изменения и допълнения:

 1. Изменение в чл. 145, ал.1, т. 6:

С направеното предложение в посочената разпоредба се предвижда след завършване на квалификационен курс с продължителност повече от три месеца или при стойност на разходите за курса за Министерството на отбраната, по-голяма от 5 минимални работни заплати, военнослужещите да бъдат длъжни да изпълняват военна служба в срок от две години. Мотивите за това са, че придобиването и повишаването на квалификацията на военнослужещите е свързано с модела за кариерно развитие. В повечето случаи военнослужещите се обучават за заемане на длъжност, изискваща определена длъжностна и/или допълнителна квалификация. Военнослужещият не може да заеме „съответна длъжност“, без да отговаря на изискванията за придобита по длъжностна характеристика квалификация. В допълнение следва да се посочи, че разходите за обучение включват не само стойността на курса, но и такива, кощо ведомството разходва като: пътни, квартирни, дневни пари, застраховка и др. Има курсове, за които таксата за участие се поема от друга организация, но разходите за пътни, дневни и квартирни пари се поемат от Министерство на отбраната, стойността на които надвишават многократно както разходите за курса, така и размера от 5 минимални работни заплати. В тази връзка, с цел защита на интересите на Министерството на отбраната, е необходимо с военнослужещите, изпратени на такива курсове, да се сключва допълнително споразумение.

 1. Изменение на разпоредбата на чл. 202.

При прилагането на посочената разпоредба се установи, че липсва яснота относно естеството и вида на ползваните отпуски за изпълнение на граждански и обществени задължения от военнослужещите и дължимите им възнаграждения - когато военнослужещите са призовани в съд или в други органи като страна, свидетел или вещо лице, когато са кръводарители или участват в заседания като съдебни заседатели. По време на отпуските по чл. 202, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОВСРБ на военнослужещите се дължи възнаграждение по специалните закони, което се заплаща от бюджета на съдебната власт. За отпуска по чл. 202, ал. 1, т. 2 от ЗОВСРБ /за кръводаряване/ законодателят не е предвидил в настоящия момент нарочна уредба за ред и начин на заплащане на възнаграждение на военнослужещия.

Предвид гореизложеното се предлага прецизиране на разпоредбата, като се предвижда, че по време на отпуск за кръводаряване военнослужещият получава възнаграждение по чл. 204 от ЗОВСРБ, а по време на отпуските по чл. 202, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОВСРБ на военнослужещите се дължи възнаграждение по специалните закони, което се заплаща от бюджета на съдебната власт. Предложено е с изрична законова регламентация да се посочи, че всички отпуски по чл. 202 от ЗОВСРБ се зачитат за служебен стаж на военнослужещите.

 1. Допълнение в разпоредбата на чл. 203, ал. 3:

Предложено е военнослужещите мъже, освен предвидените в посочената разпоредба отпуски по Кодекса на труда, да ползват и отпускът по чл. 167, ал. 1 от КТ. С това допълнение те ще имат възможност да ползват част от отпуските за раждане, при осиновяване и за отглеждане на дете, когато майката на дете до 2-годишна възраст или осиновителката на дете до 5-годишна възраст почине или заболее тежко, поради което не може да се грижи за детето. Със съгласието на военнослужещите-мъже тези отпуски могат да се ползват от един от неговите родители или от един от родителите на починалата или заболялата тежко майка (осиновителка) на детето, когато работи по трудово правоотношение.

Целта на посочената законова промяна е да се гарантира правото на ползване на отпуск по чл. 167, ал. 1 от КТ от военнослужещите мъже в изрично предвидените в разпоредбата на чл. 203, ал. 3 от ЗОВСРБ случаи.

 

Удължава се срокът на обявената извънредна епидемична обстановка

 

Министерският съвет прие Решение за удължаване срока на обявената извънредна епидемична обстановка, считано от 1 септември 2021 г. до 30 ноември 2021 г.

По данни на Световна здравна организация (СЗО), към 5 август общият брой за случаите на COVID-19 в света надхвърли 200 милиона.

По данни на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, общата заболяемост от COVID-19 в Европейския съюз и в Европейското икономическо пространство (ЕС/ЕИП) за седмица № 31 (02-08.08.2021 г.) е 209,2 на 100 000 население спрямо 214,0 на 100 000 за предходната седмица, общата смъртност е 6,3 смъртни случая на 1 млн. население спрямо 4,7 смъртни случая на 1 млн. население за предходната седмица.

Разпространението на COVID-19 в страната бележи началото на нова, поредна, четвърта пандемична вълна. Засегнати от новия коронавирус са всички области, като в 50% от областите заболяемостта е над 100 на 100 000 население. Случаи на COVID-19 се диагностицират при лица от всички възрастови групи. Случаи на COVID-19 продължават да се регистрират и сред медицински персонал.

До 14.08.2021 г. в страната с първа доза ваксина срещу COVID-19 са обхванати 20,1% от възрастното население, а със завършен ваксинационен курс са 18,2%.

Удължаването на извънредната епидемична обстановка и прилагането на противоепидемичните мерки в страната цели намаляване въздействието на COVID-19 върху общественото здраве и здравната система, като се вземе предвид реалният риск от разпространение на различни варианти на SARS-CoV-2 у нас с висока заразност.

 

За ратификация е предложено тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу

COVID-19

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Тристранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID-19, произведени от АстраЗенека, между Република България, Босна и Херцеговина и АстраЗенека, както и на Двустранно споразумение за дарение на ваксини срещу COVID- 19, произведени от АстраЗенека, между Република България и Босна и Херцеговина.

Проектите на споразумения предвиждат дарение на 50 000 дози от ваксината Vaxzervria. В горепосочените споразумения е предвидено всички разходи за доставката да бъдат поети от Босна и Херцеговина.

 

България ще приеме до 70 афганистански граждани, работили за българското посолство в Кабул, както и за службите на ЕС и НАТО

 

Министерският съвет взе решение България да приеме до 70 афганистански граждани на територията на страната, работили за българското посолство в Кабул, както и за службите на ЕС и НАТО.

Решението е във връзка с нестабилната ситуация в Афганистан и съюзническите усилия за евакуация на граждани на държави - членки на ЕС и НАТО, както и на местен персонал в чуждестранните мисии и международни организации.

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ПЕТЪР ГОРАНОВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПЪРВА СТЕПЕН.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА БОЖИДАР НИКОЛОВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" ПЪРВА СТЕПЕН

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА МАРИН КАДИЕВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПЪРВА СТЕПЕН

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА БОЯН ИВАНОВ С ОРДЕН „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ОГЪРЛИЕ.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И НА ЕДНОКРАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2021 Г„ ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ВЪТРЕШНОКОМПЕНСИРАНИ ПРОМЕНИ НА УТВЪРДЕНИТЕ РАЗХОДИ ПО ОБЛАСТИ НА ПОЛИТИКИ/БЮДЖЕТНИ ПРОГРАМИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на културата

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ЗАКОНА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ НА № 88 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ¬НИЕ НА НЕДВИЖИМА АРХЕОЛОГИЧЕСКА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА САМОКОВ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внася: министърът на културата

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ.

Внасят: министърът на отбраната

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПОПОВО, ОБЛАСТ ТЪРГОВИЩЕ.

Внася: министърът на регионалното развитите и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на регионалното развитите и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕБИВАВАНЕТО НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯ КОРАБ R/V TUBITAK MARMARA, ПЛАВАЩ ПОД ЗНАМЕТО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ, В ТЕРИТОРИАЛНОТО МОРЕ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНАТА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА ОТ 5 ДО 20 СЕПТЕМВРИ 2021 Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО, ЗА УЧАСТИЕ В НАУЧНА ЕКСПЕДИЦИЯ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ-

КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ВЪНШНИ РАБОТИ/ТЪРГОВИЯ”

НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 20 МАЙ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ  № 619 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ­СТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗ­ВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ЗА ИЗГРАЖДАНЕТО НА НАЦИОНАЛЕН ОБЕКТ „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУРГАС, ФАЗА 2”, ПОЗИЦИЯ 2 - „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НАДЛЕЗИ/ПОДЛЕЗИ ЗА ЖП УЧАСТЪК ПЛОВДИВ - БУР­ГАС”, ПОДОБЕКТ 16.

Внасят: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УВЕДОМЯВАНЕ ЗА СХЕМИ ЗА ЕЛЕКТРОННА ИДЕНТИФИКАЦИЯ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи;

министърът на икономиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОТБРАНАТА И ВЪОРЪЖЕНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ОБЯВЕНАТА С РЕШЕ­НИЕ № 325 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕ­МИЧНА ОБСТАНОВКА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ТРИСТРАННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДАРЕНИЕ НА ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ АСТРАЗЕНЕКА, МЕЖДУ РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА И АСТРАЗЕНЕКА И НА ДВУСТРАННОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ДАРЕНИЕ НА ВАКСИНИ СРЕЩУ COVID-19, ПРОИЗВЕДЕНИ ОТ АСТРАЗЕНЕКА, МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ И БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ОТ СТРАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СИТУАЦИЯТА В АФГАНИСТАН.

Внасят: министърът на отбраната;

министърът на външните работи