EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 23.06.2021 г.

23.06.2021

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Одобрен е План за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.)

 

Правителството одобри План за 2021 г. за изпълнение на Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012 - 2030 г.). Сред приоритетите в документа са забавянето на негативните демографски процеси и намаляването на броя на населението, преодоляването на негативните последици от неговото застаряване и от разпространението на COVID-19.

В Плана за 2021 г. са предвидени мерки и дейности за насърчаване на раждаемостта чрез създаване на среда, благоприятна за отглеждането и възпитанието на деца, подобряване на репродуктивното здраве и общото здравословно състояние на населението и намаляване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност. Предвидени са и дейности за осигуряване на заетост и намаляване на бедността, адаптиране на социалните системи към демографските промени и остаряването на населението и за даване на възможност за равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование. Всички мерки са насочени към благоприятно повлияване на основните демографски показатели - раждаемост, смъртност и миграции, към развитието на качеството на човешките ресурси и преодоляване на последиците от разпространението на COVID-19.

Мерките са финансирани от бюджетите на компетентните ведомства според Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, други оперативни програми, както и по европейски и международни проекти.

 

Социалната пенсия за старост става 148,71 лв. от 1 юли

 

Социалната пенсия за старост ще се увеличи от 141,63 лв. на 148,71 лв. от 1 юли, реши правителството. Увеличението ще повиши пенсиите на близо 60 000 души и добавките към пенсиите на почти 69 000 пенсионери.

Промяната ще доведе до ръст на пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон техният размер се определя в зависимост от социалната пенсия за старост. Това са пенсиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия. Ще се повишат и размерите на нормативно установените добавки към пенсиите - за чужда помощ и за ветерани от войните.

 

Българската Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ и Национална агенция за трансплантация на Румъния ще продължат взаимодействието си на базата на Протокол за сътрудничество

 

Министерският съвет прие Решение за отменяне на РМС № 141 от 2020 г. за одобряване проект на Споразумение за сътрудничество в областта на донорството и трансплантацията на органи между Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) на България и Национална агенция за трансплантация на Румъния.

През 2020 г. одобреният проект на Споразумение предостави възможност на изпълнителния директор на ИАМН да проведе преговорите с румънската страна по текстовете на документа. В резултат на преговорите, по искане на румънската страна, се променя характерът на документа, като същият няма да се приема за межународен договор. Сътрудничеството между компетентните органи ще продължи на база на подписването на Протокол от компетентните институции на двете държави, като дейностите по него ще се изпълняват съобразно националното законодателство на всяка от тях и приложимата европейска правна рамка.

Протоколът за сътрудничество създава възможности за обмен на органи за трансплантация, когато няма подходящи реципиенти в съответната страна, както и при спешно търсене на органи за пациенти в животозастрашаващо състояние. Обменът на органи ще се извършва в съответствие с националните законодателства на двете държави и правото на ЕС в тази област. Протоколът включва още обмен на експертиза, опит и добри практики за развитие на националните системи на донорство и трансплантация и за повишаване на квалификацията на медицинския персонал.

Сътрудничеството ще допринесе за постигане на целите, заложени в Националната програма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в България 2019 - 2023 г.

 

Одобрени са допълнителни трансфери за 2021 г. по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища

 

Министерският съвет одобри допълнителни разходи/трансфери за 2021 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г.

С постановлението се предлага да бъдат осигурени средства на обща стойност 248 460 лв. за доизплащане на стипендиите отпуснати през 2020 година и за изплащане на отпуснатите стипендии и на еднократно финансово подпомагане на ученици от държавните спортни училища и ученици от общински и частни училища през четвъртото тримесечие на 2020 година и първото тримесечие на 2021 година. Необходимите средства са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2021 г.

Съгласно друго правителствено постановление се одобряват допълнителни разходи по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на държавните спортни училища за бюджетната 2021 година.

Финансовите средства, необходими за подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност в държавните спортни училища за бюджетната 2021 година в размер на 12 890 лв., са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2021 г. С приетото Постановление ще се извърши промяна по бюджета на Министерството на младежта и спорта за 2021 година.

 

Над 724 000 лева ще получат студентите за спорт и физическа активност

 

Министерският съвет одобри 724 645 лева за физическа активност и спорт на студентите в редовна форма на обучение. Допълнителните средства ще бъдат предоставени за 144 929 студенти от 32 държавни и 8 частни висши училища.

Финансирането се отпуска на база представени разчети за броя на обучаващите се. Средствата се осигуряват ежегодно. За всеки студент се плащат 5 лева.

С допълнителното финансиране университетите ще бъдат подкрепени в изпълнението на политиките си в областта на студентския спорт. Това ще помогне за формирането на трайни навици у студентите за физическа активност и системни спортни занимания.

 

Правителството одобри резултатите от българското участие в заседанието на Съвета на ЕС по конкурентоспособност

 

Правителството одобри резултатите от участието на българската делегация в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар, индустрия, научни изследвания и космическо пространство). То се проведе на 27 и 28 май 2021 г. в Брюксел. Делегацията беше ръководена от заместник-министъра на икономиката Яна Балникова в частта „Вътрешен пазар и индустрия“ и заместник-постоянния представител на Република България към Европейския съюз Иванка Ташева в частите „Научни изследвания“ и „Космическо пространство“.

В частта „Вътрешен пазар и индустрия“ бяха представени два доклада за напредъка по предложенията за два регламента - Законодателен акт за цифровите услуги и Законодателен акт за цифровите пазари. В последвалата дискусия за повишаване на конкурентоспособността и влиянието на ЕС в световен мащаб чрез амбициозен Пакет за цифровите услуги, министрите изтъкнаха необходимостта от ясни, ориентирани към бъдещето и пропорционални правила. Те ще гарантират необходимия баланс на правна сигурност и гъвкавост и ще насърчават иновациите и конкуренцията в рамките на цифровия единен пазар на ЕС.

 

Министерският съвет одобри днес резултатите от участието на България в заседанието на

Съвета на ЕС „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“

 

Министерският съвет прие днес резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“, което се проведе на 7 юни 2021 г. в Люксембург.

По време на срещата министрите на правосъдието приеха общ подход на Съвета на предложението за Регламент относно компютризирана система за комуникация при трансгранични граждански и наказателни производства (системата e-CODEX). Постигнато беше и съгласие за общ подход по Регламента относно приложимото право към действието спрямо трети лица на прехвърляне на вземания, както и по Регламента за Агенцията на Европейския съюз за основните права.

Министрите проведоха обмен на мнения относно борбата с незаконното съдържание онлайн, както и за основните елементи на правомощията на прокуратурата, включително по отношение на сътрудничеството по наказателноправни въпроси.

В рамките на точката от дневния ред, посветена на институционализирането на Европейската прокуратура, участие взе и европейският главен прокурор Лаура Кьовеши, като беше отбелязано началото на дейността на службата на 1 юни. България приветства и пожела успех в работата на прокуратурата, като постави въпроси относно информирането на държавите членки за хода на образуваните дела по сигнали на националните органи.

Министърът на правосъдието проф. Янаки Стоилов проведе разговор с комисаря по правосъдие Дидие Рейндерс, пред когото представи кратка информация относно основните приоритети на екипа на Министерството на правосъдието и предприетите дейности за оптимизиране на работата. Среща беше проведена и с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши.

 

Вицепремиерът по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика е определен за председател на Националния съвет за хората с увреждания

 

Правителството прие промени в РМС № 125 от 2019 г. за определяне на заместник министър-председател за председател на Националния съвет за хората с увреждания и за определяне на представителите на държавата в Националния съвет за хората с увреждания.

За председател на Националния съвет за хората с увреждания е определен заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика.

 

Атанас Темелков е освободен от длъжността председател на Държавна агенция „Електронно управление“

 

Правителството прие решение за освобождаването на Атанас Темелков от длъжността председател на Държавна агенция „Електронно управление“ и за назначаването на този пост на Красимир Симонски. Темелков е освободен предсрочно по негово искане.

Красимир Симонски е инженер по специалност „Изчислителна техника“ от Техническия университет-София. Доктор е на науките на БАН. От 1991 г. до 2002 г. е заемал длъжността директор компютри и комуникации в Американския университет в Благоевград. В периода 2007 г. – 2009 г. е бил заместник-председател на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения с ресор „Информационни технологии“. От началото на 2013 г. е изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“ до назначаването му за заместник-председател на новосъздадената Държавна агенция „Електронно управление“.

 

Агенция „Митници“ и ДКХ се изключват от списъка на административните органи, които при изпълнението на своите функции възлагат дейности по системна интеграция на Националния системен интегратор - „Информационно обслужване“ АД

 

Министерският съвет прие изменение на Решение № 727 от Министерския съвет от 2019 г. за определяне на административните органи, които при изпълнението на своите функции, свързани с дейности по системна интеграция, възлагат изпълнението на тези дейности на системния интегратор - „Информационно обслужване“ АД. Съгласно промените Агенция „Митници“ се изключва от списъка на административните органи, които при изпълнение на дейности по системна интеграция, ги възлагат на Националния системен интегратор - „Информационно обслужване“ АД.

По този начин и с цел изпълнение на Многогодишния стратегически план (MASP- Multi-Annual Strategic Plan) на Европейската комисия, Агенцията ще има възможност ефективно и ефикасно да използва източници на финансиране, различни от държавния бюджет, и да възлага дейности в областта на информационните и комуникационни технологии със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

От проекта на акт се заличава Държавната комисия по хазарта, което е в съответствие с § 81, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (ДВ, бр. 69 от 2020 г., изм. и доп., бр. 11 от 2021 г.), поради закриване на структурата.

 

Европейските лидери ще обсъдят кризата с COVID-19, икономическото възстановяване,

миграцията, отношенията на ЕС с Русия и Турция, Беларус

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовното заседание на Европейския съвет на 24-25 юни 2021 г. в Брюксел. Държавните и правителствени ръководители на страните от Евросъюза ще обсъдят темите COVID-19, икономическото възстановяване, миграцията, отношенията на ЕС с Русия и Турция, Беларус.

Европейският съвет ще направи преглед на епидемичната обстановка и актуалното състояние на процеса на ваксиниране, подготовката за прилагането на цифровия сертификат на ЕС за COVID-19. Акцент ще бъде поставен върху връщането към свободното движение в ЕС, международната солидарност, споделянето на ваксините. На базата на доклад на ЕК лидерите ще обменят мнения относно първоначалните изводи от пандемията с оглед по-добра подготвеност на ЕС при бъдещи кризи.

Позицията на България е, че трябва да бъдем готови да прилагаме гъвкави решения в зависимост от променящата се епидемична обстановка. Ефективната координация на европейско равнище следва да отчита националните компетенции и капацитета на националните здравни системи. Цифровият сертификат за COVID-19 не трябва да се превръща в предпоставка за ограничаване на права или за предоставяне на привилегии. Следва да се осигури необходимата оперативна съвместимост на сертификатите.

Европейските лидери ще разгледат и актуалното състояние на изпълнението на Инструмента „Следващо поколение ЕС“, който започна напълно да действа на 1 юни, както и ефективното и навременно прилагане на плановете на възстановяване и устойчивост. Европейският съвет ще одобри също Препоръка на Съвета за икономическата политика на страните от Еврозоната. България приветства успешното приключване на националните процедури по одобрение на новото Решение за собствените ресурси, което ще осигури навременното финансиране и изпълнение на Инструмента „Следващо поколение ЕС“, и по-конкретно на Механизма за възстановяване и устойчивост. Изпълнението на Механизма е от първостепенно значение за смекчаване на икономическото и социалното въздействие на пандемията, за ускоряване на възстановяването, за насърчаването на растежа и устойчивостта на ЕС.

Европейският съвет ще обсъди и ситуацията по основните миграционни маршрути и сътрудничеството със страните на произход и транзит. България последователно се застъпва за следване на всеобхватен и балансиран подход в областта на управлението на миграцията. Различните политики на ЕС трябва да работят в съвкупност с оглед постигане на синергия. Необходимо е да следваме географски балансиран подход, като всички миграционни маршрути присъстват еднакво във фокуса на нашето внимание.

На 25 юни ще се проведе и Среща на върха на държавите от Еврозоната в разширен формат, на която бъдат обсъдени икономическите предизвикателства пред Еврозоната след породената от COVID-19 криза, както и напредъка по завършването на Банковия съюз и Съюза на капиталовите пазари.

 

Пенсионерите ще получат добавка към пенсиите си за месец юли

 

2 080 000 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за месец юли. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии.

За изплащането на добавките за месец юли правителството ще отпусне допълнителни 104 000 000 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Изплащането на добавка от 50 лв. към пенсиите всеки месец е мярка в подкрепа на пенсионерите, която стартира през месец август 2020 г.

 

Приет е новият Устройствен правилник на Агенция „Митници“

 

Със свое постановление Министерският съвет прие нов Устройствен правилник на Агенция „Митници“.

С документа се намаляват предвидените щатни бройки и се преструктурират административни звена в Централно митническо управление (ЦМУ) в рамките на общата численост на персонала на Агенцията. Целта е да се постигне по-голяма ефективност и ефикасност на управлението на митническите служители в администрацията, подобряване на оперативната работа при извършване на международното сътрудничество, засилване на последващия контрол и повишаване качеството на обучението на митническите служители.

Новият устройствен правилник има за цел оптимизиране на административния капацитет на централно ниво с оглед функциите по прилагането на законодателството в рамките на дейността на митническата администрация и осъществяване на методическото ръководство. Ще бъде засилен и административният капацитет на териториално ниво е цел ефективно осъществяване на дейността на митническите органи и засилване на митническия контрол, включително контролът в областта на митническите, акцизните и валутните нарушения и престъпления и подобряване на бизнес климата.

В отговор на обществените очаквания за публичност и прозрачност в дейността на държавните служители, в Устройствения правилник на Агенция „Митници“ се предвиждат и мерки за засилване на борбата е корупцията. Една от основните е, че митническите служители ще бъдат задължени да подават декларация за съгласие за разкриване на банкова тайна.

 

Одобрена е позицията на България за предстоящия Съвет на министрите на Европейския съюз по земеделие и рибарство

 

Кабинетът одобри позицията на България за предстоящото заседание на Съвета на министрите на Европейския съюз по земеделие и рибарство. То ще се проведе в периода 28-29 юни 2021 г. в Люксембург.

Основа тема в дневния ред на събитието е дискусията по пакета за реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП) след 2020 г. Един от приоритетите на страната е запазването на обвързаната подкрепа на нивата от 13+2%. Друга важна тема е постигане на приемливо ниво на заделяне на средства за еко-схемите от бюджета за директни плащания, заедно с прилагането подходящ инструмент за минимизиране на риска от неусвояване на средства. В рамките на заседанието се предвижда министрите да проведат дискусия и по темата за актуалната ситуация на селскостопанските пазари.

Също така се очаква Европейската комисия (ЕК) да представи на Съвета документ относно определянето на цел за опазване на медоносните пчели в контекста на прегледа на Ръководството на „Европейския орган по безопасност на храните“ за пчелите от 2013 г. В българската позиция се подкрепя предложението на ЕК за определяне на една специфична цел за опазване на медоносните пчели за целия ЕС.

В областта на рибарството се очаква Европейската комисия да представи своето Съобщение за актуалното състояние на общата политика и консултация по възможностите за риболов за 2022 г. В позицията ни се посочва, че прилагането на балансиран подход за Черно море е правилната формула за постигане на желаните резултати и преследвани цели, предвид реалната ситуация в региона и дела на риболовния флот на ЕС в този морски басейн, който е около 4% от общия улов.

 

Одобрени са до 10 млн. лв. по бюджета на ЦИК за осигуряване на машини за гласуване

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителни разходи в размер до 10 000 000 лв. по бюджета на Централната избирателна комисия (ЦИК) за 2021 г. за осигуряване на допълнителни специализирани устройства за електронно машинно гласуване, съгласно Изборния кодекс. В тази сума е включен ДДС. Средствата ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Съгласно чл. 17, ал. 1 от ПМС № 188 от 2021 г. за приемане на план-сметка за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., при сключване от ЦИК на договор за доставка на допълнителни специализирани устройства за електронно машинно гласуване с инсталиран системен и приложен софтуер, необходимите за целта средства се осигуряват по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, т.е. с отделен акт.

 

„Информационно обслужване“ АД и Централна избирателна комисия ще сключат договор за доставка

на специализирани устройства за електронно машинно гласуване

 

Правителството взе решение „Информационно обслужване“ АД и Централна избирателна комисия да проведат преговори и да сключат договор за доставка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване. Процедурата по договаряне е без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка.

Своевременната доставка на специализирани устройства за електронно машинно гласуване ще осигури надлежното спазване на разпоредбите на Изборния кодекс, което предвид насрочените след по-малко от месец избори за народни представители, е от изключително значение за осигуряването на прозрачен и удобен за гражданите изборен процес.

„Информационно обслужване“ АД няма да реализира печалба от изпълнението на задачата, а за изпълнението ѝ ще бъдат отчитани единствено разходите за осигуряването на стоките и услугите, включени в предмета на обществената поръчка, както и за администрирането на договора.

Обществената поръчка, обявена от ЦИК, е с предмет: „Доставка на 1637 (хиляда шестстотин тридесет и седем) специализирани устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ), А-4 Модел 517, произведени от Смартматик Интернешънъл Холдинг Б. В., с инсталиран системен софтуер, в комплект с батерии и удължители за електрозахранване, 19 500 (деветнадесет хиляди и петстотин) смарткарти, както и 3-то ниво отдалечени софтуерни консултации от производителя на СУЕМГ Смартматик Интернешънъл холдинг Б. В. на специалисти разработчици, посочени от ЦИК по модифициране на приложението, обучение, документация и процедури с цел придобиване на способност за автономно управление и модифициране на софтуера за всякакъв вид избори, предвидени в Изборния кодекс (ИК), без намеса на доставчика и производителя от ЦИК, включително транспорт и застраховка на СУЕМГ до гр. София в склад за съхранение с адрес: гр. София, ул. „Подп. Васил Златарев“ № 44а, „Карго Партнер“ ЕООД, съгласно техническата спецификация и условията на договора“.

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТУАЛИЗИРАНАТА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (2012-2030 Г.).

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НОВ РАЗМЕР НА СОЦИ­АЛНАТА ПЕНСИЯ ЗА СТАРОСТ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТМЕНЯНЕ НА РЕШЕНИЕ № 141 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ДОНОРСТВОТО И ТРАНСПЛАНТАЦИ­ЯТА НА ОРГАНИ МЕЖДУ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ НАД­ЗОР” НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ТРАНС­ПЛАНТАЦИЯ НА РУМЪНИЯ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ / ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА СТИПЕНДИИ И НА ЕДНОК­РАТНО ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ ПО ПРОГРАМАТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАК­РИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ ОТ ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА ПРЕЗ 2021 Г., ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 138 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕНЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИ­ТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ / ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕН­ЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ, НАУЧНИ ИЗ­СЛЕДВАНИЯ И КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО), ПРОВЕДЕНО НА 27 И 28 МАЙ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ПРА­ВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ”, ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ”, ПРОВЕДЕНО НА 7 ЮНИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ  № 125 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАМЕС­ТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНИЯ СЪ­ВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВАТА В НАЦИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ”.

Внася: министър-председателят

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 727 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ ОРГА­НИ, КОИТО ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СВОИТЕ ФУНКЦИИ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТИ ПО СИСТЕМНА ИНТЕГРАЦИЯ, ВЪЗЛАГАТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ТЕЗИ ДЕЙНОСТИ НА СИСТЕМНИЯ ИНТЕГРАТОР - „ИНФОРМАЦИОННО ОБ­СЛУЖВАНЕ” АД.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРО­ВЕДЕ НА 24 И 25 ЮНИ 2021 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН­СФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛ­НИК НА АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ”.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕ­ДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 И 29 ЮНИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВА­НЕ” АД ДА ПРОВЕДЕ ПРЕГОВОРИ И ДА СКЛЮЧИ ДОГОВОР С ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ПО ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВА­РИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОС­ТАВКА НА 1637 СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УСТРОЙСТВА ЗА ЕЛЕКТРОННО МАШИН­НО ГЛАСУВАНЕ.

Внасят: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи;

министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията;

министърът на финансите