EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 22.07.2021 г.

22.07.2021

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

Приет е доклад за изпълнението на Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

 

Министерският съвет прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2021 година с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, към 30 юни 2021 година.

С мерките, заложени в Плана, се въвеждат директиви на ЕС, осигурява се прилагането на Учредителните договори, регламентите и решенията на Съюза, както и подготовката на позициите на България за заседания на Съвета на ЕС.

Общо 138 мерки са със срок на изпълнение до края на юни 2021 г., като от тях са изпълнени 83. Неизпълнени са 55, което представлява 39,9% .

Сред неизпълнените мерки са законопроекти, като 12 от тях са приети от МС и се очаква да бъдат внесени в новото Народно събрание, след неговото конституиране. По отношение на останалите отговорните ведомства следва да положат допълнителни усилия за ускоряване процеса по тяхното разработване.

Общо 19 оставащи мерки от Плана за 2021 г. са свързани с 22 стартирали процедури по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз за неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС.

Текущият национален дефицит за въвеждане на директивите в областта на Вътрешния пазар в т.нар. Табло на Вътрешния пазар е 0.9% - 9 невъведени директиви от общо 980, което е над определената в Акта за единния пазар цел от 0,5%.

 

 

510 училища със статут на иновативни през следващата учебна година

 

Правителството одобри Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година. Той включва 510 училища от 137 общини в 28 области. Предложените иновации са свързани с нови методи на преподаване, въвеждане на иновативни елементи в организацията или съдържанието на обучението, нов или усъвършенстван начин на управление, обучение и образователна среда, както и с разработени по нов начин учебно съдържание, учебни планове и програми.

73 училища получават статут на иновативни за първи път. В 437 иновациите продължават от предходни години. От списъка отпадат 64 училища. В повечето от тях иновациите са приключили, а три ги прекратяват по решение на педагогическите колективи и Регионалните управления на образованието.

Проектите са одобрени от Комисията за иновативните училища към Министерството на образованието и науката. Тази година в нея постъпиха 234 предложения. В комисията участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, лица с доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.

 

 

Министерството на енергетиката ще бъде отговорна структура за подбор на проекти за дейности по Модернизационния фонд

 

Министерството на енергетиката е определено за отговорна структура в Република България за подбор на проекти за дейности от Модернизационния фонд по чл. 57а от Закона за ограничаване изменението на климата. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

Министерството на енергетиката ще отговаря и за организиране изпълнението на препоръките на Инвестиционния комитет на Модернизационния фонд в съответствие с политиките в областта на климата и енергетиката. Ведомството е определено и за контактна точка с Инвестиционния комитет на Модернизационния фонд, Европейската инвестиционна банка и Европейската комисия.

С днешното си решение Министерският съвет възложи на министъра на енергетиката да определи представител на България в Инвестиционния комитет, както и да уведоми Европейската комисия за решението.

България е държава-членка бенефициер по Модернизационния фонд, създаден съгласно регламентите на Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета. Той е предназначен за подкрепа на инвестициите за модернизиране на енергийните системи и повишаване на енергийната ефективност за периода 2021 - 2030 г. Бюджетът на фонда включва приходи, равняващи се на 2% от общото количество квоти за емисии на парникови газове, продавани на търг, от които ще се ползват 10 държави-членки бенефициери, в т.ч. и България. Държавите-членки бенефициери отговарят за функционирането на Модернизационния фонд, а Европейската инвестиционна банка /ЕИБ/ - за управлението на приходите. Банката предоставя приходите от продажба на квоти на държавите-членки след решение на Комисията.

 

Правителството определи „Гъливеър“ ЕООД да оперира по въздушната линия София- Ню Делхи-София

 

Правителството определи „Гъливеър“ ЕООД за въздушен превозвач, който да оперира по въздушната линия София-Ню Делхи-София.

Въздушният превозвач е заявил готовност да започне да изпълнява редовни полети по линията София-Ню Делхи-София с честота три пъти седмично в дните понеделник, четвъртък и събота.

Изпълняването на редовни полети по договорената линия ще създаде пряка въздушна свързаност между България и Индия и ще подобри връзката на страната ни с региона на Южна Азия. Това ще подпомогне развитието на сътрудничеството в различни сфери и ще предостави нови възможности за пътувалия на гражданите от двете страни.

 

 

Изменя се правителственото постановление за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната

 

Министерският съвет прие промени в ПМС № 175 от 2009 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на отбраната.

С предложения проект на акт министърът на отбраната като първостепенен разпоредител с бюджет ще упражнява контрол върху процесите по планирането, съставянето, изпълнението и отчитането на бюджета на новосформираните структури - Командването за логистична поддръжка и Командването за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, както и ефективното и ефикасно използване на ограничените ресурси за отбрана.

 

 

Одобрени са 1 270 524 лева за познавателни книжки за 4-годишните деца

 

Правителството одобри 1 270 524 лева за закупуване на познавателни книжки за всички четиригодишни деца, които са записани в общинска детска градина и училище. Осигурените средства са за 37 237 деца от 171 общини в страната. В момента държавата финансира познавателните книжки и за децата, които са на 5 и 6 години.

Допълнителните трансфери са изчислени въз основа на броя на децата, подаден от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование (НЕИСПУО). Те се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия.

Осигуряването на безплатни познавателни книжки ще помогне за успешното включване на четиригодишните деца в системата на предучилищното образование. Обучението и социализацията в ранна детска възраст са от съществено значение за развитието на ключовите компетенции у децата.

Промените са пряко свързани с политиката на Министерството на образованието и науката за всеобхватно, достъпно и качествено предучилищно образование.

 

 

Детски градини и училища получават близо 4 млн. лв. за физическа активност и спорт

 

Кабинетът отпусна 3 977 445 лева за физическа активност, спорт и спортно- туристически дейности за децата и учениците за 2021 година. Средствата се предоставят за 212 145 деца и 668 202 ученици от общински и частни детски градини и училища, духовни училища и държавни училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.

По бюджетите на общините се разпределят 3 579 807 лева. За Министерството на образованието и науката се отпускат 397 638 лева за 186 деца и 79 416 ученици от държавните училища. От тях 5920 лева са за Технологичното училище електронни системи към Технически университет-София.

Минималните разходи за физическа активност за дете са 3 лева, а за ученик - 5 лева. Финансирането се осигурява ежегодно и е в рамките на разчетения бюджет за 2021 г. Средствата се определят на базата на разработени от детските градини и училища проекти. С тях се подпомагат дейностите, свързани с подготовката и участието в учебната и спортносъстезателната дейност. Укрепват се нагласите и се създава мотивация сред децата и учениците за системни занимания с физически упражнения и спорт.

 

 

Правителството одобри изплащането на 2 500 евро общо обезщетение след представяне на едностранна декларация по жалба пред ЕСПЧ

 

Българското правителство одобри едностранната декларация, с която трябва да се изплати обезщетение от 2 500 евро по жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) за нарушение на правото на жалбоподателя на зачитане на личния и семейния живот и правото на ефективни правни средства за защита, поради извършени процесуално- следствени действия по претърсване и изземване на доказателства в жилището му, одобрени от районен съдия след тяхното извършване, в условията на неотложност, без извършване на действителна последваща проверка на законността и необходимостта им, както и поради липсата на ефективни правни средства за защита.

На 26 ноември 2014 г. в дома на жалбоподателя са извършени процесуално-следствени действия по претърсване и изземване на доказателства във връзка с образувано досъдебно производство, образувано срещу неизвестен извършител за държане на тютюневи изделия без акцизен бандерол. Процесуално-следствените действия са извършени без предварително разрешение от съдия.

На 27 ноември 2014 г. районен съдия е одобрил предприетите процесуално- следствени действия по претърсване и изземване на доказателства, като преценявайки изложените в искането съображения се е ограничил единствено до обявяване на ситуацията за неотложна, без да извърши действителна последваща проверка на законността и необходимостта от тези следствени мерки.

 

 

Правителството одобри изплащането на обезщетение от 3000 евро след обявяване на едностранна декларация по жалба пред ЕСПЧ

 

Министерският съвет одобри днес едностранна декларация за изплащане на обезщетение от общо 5868 лева по жалба пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

На 11 септември 2014 г. в дома на първия жалбоподател и в помещенията на Народно читалище „Назъм Хикмет 1881“ са извършени процесуално-следствени действия по претърсване и изземване на доказателства във връзка с досъдебно производство, водено в ОД на МВР-Шумен. Процесуално-следствените действия са извършени с предварително разрешение от съдия. Наказателното производство впоследствие е прекратено.

Оплакванията на жалбоподателите са, че претърсването и изземването е извършено произволно, без да е необходимо и пропорционално, а властите дълго време задържат неоснователно важна кореспонденция, както и че жалбоподателите нямат възможност да повдигнат пред съд тези свои оплаквания. Българското законодателство не съдържа възможност за обжалване на действията по претърсване и изземване на основание твърдяна незаконосъобразност или непропорционалност при провеждането им, както и няма установена практика на гражданския съд за присъждане на обезщетение за вреди в ситуация на непропорционално проведени процесуално-следствени действия по претърсане и изземване.

Вземайки предвид практиката на ЕСПЧ по сходни дела, българското правителство одобри едностранна декларация на основание чл. 37 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи.

 

 

Правителството одобри изплащането на обезщетение от 34 031 лева след обявяване на едностранна декларация по жалби пред ЕСПЧ

 

Министерският съвет одобри днес едностранна декларация за изплащане на обезщетение от общо 34 031 лева по пет жалби пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Повдигнатите оплаквания са предмет на добре установената практика на Съда и касаят лошите санитарно-битови условия в следствените арести и затворите, които жалбоподателите са понесли през различни периоди от време, както и липсата на ефективно правно средство за защита. Жалбоподателите са завели искове и са получили обезщетение за неимуществени вреди от националните съдилища. Размерът на присъдените обезщетения е по-нисък от стандартите на ЕСПЧ за справедливо обезщетение.

Взимайки предвид практиката на ЕСПЧ по сходни дела, българското правителство одобри едностранна декларация на основание чл. 37 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи.

 

 

Правителството одобри изплащането на 4 500 евро общо обезщетение след споразумение по жалба пред ЕСПЧ

 

С горепосочената жалба се повдигат оплаквания за нарушение чл. 1 от Протокол 1 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи (Конвенцията), който регламентира защита на правото на собственост. Жалбоподателите твърдят, че реституционната процедура е продължила прекомерно дълго. Те се оплакват, също така, че законодателният подход, предвиждащ възстановяване на колективизираните земи, както и предоставянето в същото време на съответни права върху същите земи на държавни предприятия и фирми е довело до несигурност и непредвидимост при осъществяването на реституционните им права.

В светлината на константната практика на ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелско споразумение, ако българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателите общо обезщетение в размер на 4 500 евро.

 

 

Правителството одобри изплащането на общо 26000 евро обезщетения след споразумения по три жалба пред ЕСПЧ

 

Жалбоподателите по три жалби, висящи пред ЕСПЧ, се оплакват от лошите санитарно-битови условия в затворите, в които са пребивавали през различни периоди от време. Те са завели искове и са получили обезщетения за неимуществени вреди от националните административни съдилища, но размерът на присъдените обезщетения е по-нисък от стандартите на ЕСПЧ за справедливо обезщетение.

Разглежданите жалби са сходни с жалбите по делата „Нешков и други срещу България № 36925/10 и 5 други, 27януари 2015г.; „Димитър Ангелов срещу България “, № 58400/16, 21 юли 2020г. и др. и представляват добре установена практика на Съда.

В светлината на константната си практика ЕСПЧ съдейства на страните да постигнат приятелски споразумения, ако българското правителство се съгласи да заплати на жалбоподателите по трите жалби обезщетения в общ размер на 26000 евро за всички вреди, разходи и разноски.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

С решение на правителството се променя статутът на имот в град Русе. Имотът, предоставен безвъзмездно за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията - Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“, се обява за публична държавна собственост. Теренът се намира в кв. „Източна промишлена зона“ и е с площ 3062 кв. м. Промяната на статута е свързана с реализиране на обекта: „Изместване и модернизация на Тягова подстанция Русе“, част от инвестиционната политика на предприятието.

Правителството предоставя управлението на част от имот - публична държавна собственост на Висшия съдебен съвет. Частта от имота, представляваща стая №314 с площ 22 кв. м, се намира на четвъртия етаж в сграда №3 на пл. „Света Неделя“ № 6 в столичния район „Възраждане“ и ще се използва за нуждите на Върховния административен съд.

Кабинетът взе също решение за безвъзмездно предоставяне на имоти - публична държавна собственост и имущество - мощности за военновременна дейност на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Имотите - публична държавна собственост и мощностите за изпълнение на военновременни задачи на националното стопанство са предоставени на ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ и на ДП „Съобщително строителство и възстановяване“ през 2001 и 2002 г. за изпълнение на публични задачи, свързани с поддържане на готовност и изпълнение на дейности и задачи по държавния военновременен план, както и по националния и областните планове за провеждане на спасителни и неотложни аварийно- възстановителни работи.

Тъй като имотите - публична държавна собственост и мощностите за изпълнение на военновременни задачи на националното стопанство, не са необходими за изпълнение на основната дейност на двете търговски дружества, същите не са включени в техния капитал. Решението предвижда военновременните мощности да бъдат обявени за движими вещи - частна държавна собственост и заедно с имотите - публична държавна собственост, да бъдат предоставени за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание чл. 6, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за държавната собственост и чл. 6, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

С друго решение на правителството се отчуждават имоти и части от имоти - частна собственост, необходими за изграждане на автомагистрала „Хемус“. Те се намират в землищата на с. Бохот, област Плевен, с. Дренов, с. Владиня, с. Слатина, с. Александрово и с. Чавдарци, област Ловеч, и са определени съгласно одобрени подробни устройствени планове - парцеларни планове за трасето. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Министерският съвет прие също решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност — публична държавна собственост, на община Смолян за срок от 10 години. Археологическа недвижима културна ценност „Момчилова крепост“ се намира в землището на с. Градът и с. Подвие , община Смолян, м. „Градището“. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей - Смолян.

Кабинетът прие също решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост и за даване на съгласие за внасянето му като непарична вноска в капитала на ,,ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ­СОФИЯ" ЕООД, гр. София. В центъра се лекуват средногодишно около 1270 пациенти, от които 770 с тежки психични заболявания - пациенти с остра психомоторна възбуда и автоагресия, изискващи 24-часов медицински надзор, специални средства и условия за овладяване, както и подходяща материално-техническа база. С апортирането на имота ще бъде решен проблема с недостига на легла за пациенти с остри психични заболявания на територията на град София. Пребазирането на лечебното заведение във въпросната сграда, би позволило и разкриването на нови дейности, като рехабилитационни програми, както за психично болните, така и за пациенти със зависимости.

С друго решение на правителството имот в столицата преминава в управление на областния управител на област София. Поради отпаднала необходимост по решение на правителството от Министерството на  образованието и науката се отнема правото на управление върху имот - публична държавна собственост. Той се намира на ул. ,,Илиянско шосе“ 12, гр. София, като върху терена с площ 10 998 кв м са построени 7 сгради. Със същото решение се обявява за имот - частна държавна собственост и преминава в управление на областния управител на област София.

 

 

 Министерският съвет прие резултатите от участието в редовното заседание на Съвета на енергийните министри на ЕС

 

Министерският съвет прие доклада с резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, проведено на 11 юни 2021 г. в Люксембург.

На заседанието бе постигнат общ подход по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Регламент (ЕС) № 347/2013, като основа за подготовката на преговорите с Европейския парламент по законодателното предложение. В хода на дискусиите България подкрепи законодателното предложение и постигането на общ подход на Съвета по документа.

В рамките на заседанието единодушно бяха приети Заключения на Съвета относно инициативата „Вълна на обновяване за Европа“. Обменени бяха виждания от участниците по „Стратегия за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа“. По време на дискусиите за водорода България отбеляза, че съществува потенциал той да допринесе за постигане на целите на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. и за неутралност по отношение на климата до 2050 г.

 

 

Кабинетът одобри още над 2,4 млн. лв. за безплатна почивка на ученици

 

Правителството одобри 2 422 000 лева за 6258 ученици, които заминават на лятна почивка по Националната програма „Отново заедно“. Те са разпределени в 570 групи. Придружават ги 662 учители или други педагогически специалисти.

Финансирането се разпределя между 236 училища - 216 общински и 20 държавни. Средствата за общинските училища се отпускат по бюджетите на общините, а за държавните - по бюджетите на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и на Министерството на културата. Те представляват 70% от заявената от училищата обща сума на базата на подадените формуляри. Останалите 30% ще се изплатят, когато в Министерството на образованието и науката (МОН) се представи по електронен път сключеният договор с туроператор.

На 14 юли т.г. правителството одобри други 997 850 лева за 2577 ученици, които ще бъдат придружавани от 274 ръководители. За всеки участник в пътуването е осигурен шестдневен туристически пакет в размер на 500 лв. Офертата включва настаняване с 5 нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности. Целта на програмата е да насърчи възстановяването на комуникацията между учениците и да преодолее изоставането в социализацията им заради неприсъственото обучение през последните две учебни години. Очаква се тя да помогне също за обогатяване на културата на децата и да стимулира тяхната физическа активност.

Първият етап от кандидатстването по „Отново заедно“ продължава до 31 юли 2021 г. Ако след тази дата предвиденият за програмата бюджет от 15 млн. лв. не е изразходван, училищата могат да кандидатстват отново с до общо 165 участници до 1 септември т.г. или до изчерпване на финансовия лимит.

 

Одобрена е Национална стратегия за младежта за периода 2021-2030 г.

 

Правителството одобри Национална стратегия за младежта за периода 2021-2030 г. Тя е основният стратегически инструмент за планиране и прилагане на държавната политика за младежта и дефинира нейните основни и специфични цели и приоритети за следващите 10 години, както и мерките за тяхното постигане.

При разработването на Стратегията е отчетен фактът, че младежките политики в България очертават системен и холистичен подход за създаване на благоприятни условия за младите българи да бъдат пълноценни членове на обществото и двигатели на позитивна промяна.

Визията на Националната стратегия за младежта 2021-2030 г. е „Способни, ангажирани и овластени млади хора, готови да развиват своя пълен потенциал и съзнателно да допринасят за развитието на Република България в контекста на европейското семейство и глобалния свят“.

За постигането на тази визия, Стратегията се фокусира върху следните цели: насърчаване на неформалното обучение; насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не работят и не се обучават; насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора; развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб; свързаност, толерантност и европейска принадлежност; насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот; насърчаване на културата и творчеството сред младите.

Предвижда се мониторингът на състоянието на младите хора в страната ще се осъществява чрез проследяване на индикаторите, заложени в Национална стратегия за младежта 2021-2030 г., както и допълнителни такива, предвидени в Годишните планове за младежта, дефинирани на базата на очакваните резултати от изпълнението на заложените мерки.

 

 

Правителството прие позицията на България за неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност

 

Правителството прие позицията на България за неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по конкурентоспособност (вътрешен пазар и индустрия) което ще се проведе на 22 юли 2021 г. в Кран, Словения. България ще бъде представена от  Калин Томов - съветник, ръководител на сектор „Икономикс - конкурентоспособност" в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел.

Дневният ред на срещата включва дискусия на тема „Изграждане на кръгово, креативно и интелигентно бъдеще“, с фокус върху европейската текстилна индустрия и европейските енергийно-интензивни индустрии, в контекста на актуализираната индустриална стратегия на ЕС и екосистемния подход.

 

 

 

Дионисомарбле-България“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Марго“

 

„Дионисомарбле-България" ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Марго", разположена в землището на селата Царевец и Горна Бешовица, област Враца. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за 2 години. За този срок титулярят ще вложи минимум 236 хил. лв. в проучвателните дейности.

 

 

„Динамик-2005“ ЕООД ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Табакова чешма“

 

„Динамик-2005“ ЕООД, гр. Кърджали, ще проучва скалнооблицовъчни материали в площ „Табакова чешма“, разположена в землището на село Железино, област Хасково. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание. Разрешението за проучване се предоставя за срок от две години. През този период „Динамик-2005“ ЕООД ще вложи минимум 35 хил. лв. в проучвателните дейности.

 

 

Правителството одобри Списък с набори от данни за публикуване на Портала за отворени данни през 2021 г.

 

Правителството одобри Списък с набори от данни по приоритетни области, които да се публикуват в отворен формат на Портала за отворени данни през 2021 г. до края на 2021 г. се предвижда да бъдат публикувани 61 набора от данни, идентифицирани като данни с висока стойност, вследствие на проведени консултации и проучвания, сред които са актуална пътна обстановка; списък на регистрираните одитори; население по статистически райони, възраст, местоживеене и пол; информация по изпълнението на държавния бюджет.

Всяка година, по предложение на председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ Министерски съвет приема Списък с набори от данни, достъпът до които е свободен. Информационните масиви и ресурси се събират, поддържат и публикуват на Портала за отворени данни от организациите от обществения сектор в отворен машинночетим формат, позволяващ повторно й използване.

Очакваният резултат от публикуването на Списъка с набори от данни е по-добра прозрачност и отчетност, подобряване използването на публикуваните данни, както и лесен достъп на гражданите и бизнеса до публикувана информация. Основен приоритет е публичните данни да бъдат достъпни, добре описани и структурирани, лесни за обработка, анализ и визуализация.

 

 

Одобрена е позицията на страната за неформална видеоконференция на министрите на икономиката и финансите на държавите - членки на ЕС

 

Правителството одобри позицията на Република България за участие в неформална видеоконференция на министрите на икономиката и финансите на държавите - членки на ЕС, която ще се проведе на 26 юли 2021 г. По време на срещата министрите ще обсъдят законодателния пакет с мерки срещу изпиране на пари. В рамките на прилагането на Механизма за възстановяване и устойчивост ще бъдат одобрени плановете за възстановяване и устойчивост на Кипър и Хърватия.

 

 

 

Правителството одобри позицията на България за участие в неформалния Съвет „Общи въпроси”

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета „Общи въпроси”, което ще се проведе на 22-23 юли 2021 г. в конгресния център „Бърдо" край град Кран в Словения.

На срещата Словенското председателство на Съвета на ЕС ще представи на министрите приоритетите, залегнали в шестмесечната му програма, които са структурирани в 4 стълба: Устойчивост и възстановяване на ЕС и стратегическа автономност на ЕС; Конференцията за бъдещето на Европа; Съюз на европейския начин на живот, върховенство на закона и равнопоставеност за всички; Надежден и сигурен ЕС, способен да осигури сигурност и стабилност в своето съседство.

Съветът ще обсъди и начини за повишаване на устойчивостта на ЕС след кризата, свързана с COVID-19. Мотото на Словенското председателство „Заедно. Устойчиви. Европа.“ поставя акцент върху първия приоритет в програмата - устойчивост.

България подкрепя приоритетите, заложени в програмата на Словенското председателство, и посланието на неговото мото. Страната ни приветства усилията на Словенското председателство за подобряване на реакцията при кризи и изграждане на устойчивост на ниво ЕС. Подкрепяме необходимостта от дискусия относно мандата, ефективността и качеството на съществуващите мрежи и институции.

За България е важно да бъде завършена реформата на убежището, за да се създаде стабилна система за по-добро управление на миграционните потоци, която да е справедлива, работеща и лесна за прилагане. Следва да се намери правилният баланс между отговорност и солидарност.

 

 

Разрешава се пребиваването на българска територия на сръбски военновъздушни сили връзка с провеждането на съвместни бойни стрелби на зенитен полигон „Шабла”

 

Министерският съвет прие решение за разрешаване на пребиваването на територията на Република България с невоенен характер на въздухоплавателни средства, въоръжение, техника и личен състав от Военновъздушните сили на Република Сърбия във връзка с провеждането на съвместни бойни стрелби с формирования за ПВО на Република Сърбия на зенитен полигон на ВВС „Шабла” през месец септември 2021 г.

 

 

 

154 работодатели ще сключват договори за стаж на студенти

 

През академичната 2021 - 2022 година 154 работодатели ще имат право да сключват договори за обучение на студенти за периода на обучението им и да им осигурят работно място след успешно завършване. Те са включени в списък, одобрен днес от Министерския съвет.

Работодателите са предложени от осем ресорни министри - на икономиката, здравеопазването, енергетиката, регионалното развитие и благоустройството, земеделието и храните, на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на околната среда и водите и на образованието и науката. Тези компании са заявили необходимост от 975 студенти. Специалностите, за които могат да се сключват договори, се утвърждават от министъра на образованието и науката.

С решението ще се приложи механизмът за оптимизиране на връзката между висшето образование и потребностите на икономиката и обществото и ще се стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на висококвалифицирани кадри.

 

 

Правителството одобри отчет на програмата с приоритетите на България по време на Португалското председателство на Съвета на ЕС

 

Министерският съвет прие Отчет на Шестмесечната програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Португалското председателство на Съвета на Европейския съюз, което приключи на 30 юни 2021 г.

Отчетът предоставя систематизирана информация относно развитието на дебатите по темите и досиета, включени в европейския дневен ред и определени като важни за България в Шестмесечната програма с приоритетните за страната ни теми по време на Португалското председателство. В програмата бяха включени 42 законодателни досиета и теми, по които България се стремеше в максимална степен да защити националния интерес.

Развитието по досиетата и темите беше редовно докладвано на заседанията на Съвета по европейските въпроси.

 

 

Правителството одобри програмата с приоритетните за България теми и досиета по време на Словенското председателство на Съвета на ЕС

 

С Решение на Министерския съвет беше приета Шестмесечна програма с приоритетните за България теми и досиета по време на Словенското председателство на Съвета на Европейския съюз.

В програмата са включени са общо 43 законодателни досиета и теми, по които страната ни ще се стреми в максимална степен да защити националния интерес. Те са в областите „Общи въпроси", „Икономически и финансови въпроси", „Правосъдие и вътрешни работи", „Земеделие и рибарство", „Транспорт, телекомуникации и енергетика", „Социална политика, заетост и здравеопазване", „Конкурентоспособност" и „Околна среда".

Целта на програмата е да насочи усилията на българската страна към отстояване на националните интереси и позиции по важните за България въпроси, включени в дневния ред на Съвета на ЕС по време на шестте месеца на Словенското председателство, което приключва на 31 декември 2021 г.

 

 

 

Председателят на Държавна агенция „Електронно управление е определен за национален орган за сертифициране на киберсигурността

 

Със свое решение правителството определи председателя на Държавна агенция ,,Електронно управление” за национален орган за сертифициране на киберсигурността. Решението бе взето с оглед изпълнението на европейското законодателство в областта на сертифицирането на киберсигурността.

На 17 април 2019 г. бе приет Регламент (ЕС) 2019/881 на Европейския парламент и на Съвета. С него се цели подобряване на функционирането на вътрешния пазар чрез повишаване на нивото на киберсигурността в рамките на Европейския съюз и осигуряване на хармонизиран подход на равнище ЕС към европейските схеми за сертифициране на киберсигурността с оглед създаването на единен цифров пазар за продукти, услуги и процеси в областта на ИКТ. Регламентът задължава всяка държава членка да определи един или повече национални органи за сертифициране на киберсигурността с достатъчно ресурси и правомощия за наблюдение, надзор и прилагане на правилата на европейските схеми за сертифициране. Органите трябва да са независими от субектите, върху които упражняват надзор.

С определянето на председателя на Държавна агенция „Електронно управление” за национален орган за сертифициране на киберсигурността ще се гарантира упражняването на надзор и спазването на правилата, включени в европейски схеми за сертифициране на киберсигурността, както и съответствието на ИКТ продуктите, ИКТ услугите и ИКТ процесите с изискванията на издадените европейски сертификати за киберсигурност на територията на Република България. По този начин ще се осигури и ефективното прилагане на европейското законодателство в областта на сертифицирането на киберсигурността.

 

 

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве

 

 

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве.

Изменението и допълнението на тарифата е свързано с разработените нови методи за извършване на лабораторни анализи от страна на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ):

 • доказване на IgM или IgA или IgG антитела срещу SARS-CoV-2 с ELISA, за клас имуноглобулини;
 • определяне на неутрализиращи антитела срещу SARS-Co V-2 с ELISA; целогеномно секвениране на SARS-Co V-2;
 • определяне на SARS-CoV-2 специфични Т-клетки посредством метод ELISpot;
 • флоуцитометрично определяне на SARS-Co V-2 специфични Т лимфоцити.

С проекта се предлага и намаляване на съществуваща такса за доказване на SARS-CoV-2 чрез RT-PCR, във връзка с настъпила промяна в стойността на използваните материали за извършването на лабораторния анализ от НЦЗПБ и регионалните здравни инспекции.

 

 

Все по-малко ще завършват висше образование до 2025 г.

 

През следващите години броят на завършилите висше образование български граждани ще продължи да намалява. Очаква се между 2021 и 2025 г. да се дипломират 239 хил. абсолвенти. Това е спад от 9% спрямо 263 хил., успешно приключили следването си в периода 2016-2020 г. Прогнозата е броят на завършилите да се стабилизира след 2025 г.

Това е записано в Националната карта на висшето образование в Република България, която кабинетът прие днес.

До 2025 г. броят на действащите студенти на национално равнище ще остане стабилен, дори е възможно известно покачване. Заради значителните промени в приема през последните години обаче ще продължи процесът на ребалансиране на броя на студентите по професионални направления. Най-голям спад в абсолютния брой се очаква в „Икономика“ ( с около 2400 студенти). В процентно изражение най-сериозно ще е намалението в „Туризъм“ (16%). Най-много ще се увеличи броят студенти в „Педагогика на обучението по ... ,, (с близо 1700). В процентно изражение най-висок ръст се очертава в „Материали и материалознание“ - 86% и „Химични технологии“ - 40%.

Разместване между професионалните направления ще има в броя на завършилите. Най-голямо увеличение през следващите пет години се очаква в „Теория и управление на образованието“ - 76%, ,,Материали и материалознание“ и „Педагогика на обучението по ... „ - 45%. Най-голям спад ще има в „Животновъдство“ - 41 %, ,,Металургия“ - 39%, ,,Социални дейности“ и „Туризъм“ - 32% и „Икономика“ - 31 %.

Освен че съдържа прогноза за промените в броя на студентите и на завършилите през следващите пет години, Националната карта на висшето образование в Република България на първо място дава информация за актуалната профилна и териториална структура на висшето образование в страната. Документът идентифицира регионалните потребности за развитие на висшето образование в зависимост от демографския потенциал и състоянието на пазара на труда в различните райони в страната. Той определя групи професионални направления, специалности от регулираните професии и висши училища в зависимост от съответствието между профила на предлаганите от университетите образователни услуги и търсенето от страна на кандидат-студентите, както и в зависимост от реализацията на завършилите на националния пазар на труда.

По време на едномесечното обществено обсъждане на Картата са получени положителни становища от всички министерства, от работодателски организации и множество университети. Те отчитат важността на документа като инструмент за анализ на профилната и регионална структура на висшето образование в България, като предлагат и редица допълнения. Повечето предложения са отчетени в одобрения от правителството вариант. Отразена е например спецификата при военните · висши училища и при някои професионални направления като „Транспорт корабоплаване и авиация“, при които относително голям дял от завършилите намират професионална реализация извън България.

Националната карта на висшето образование в Република България ще се актуализира всяка година. Така ще се идентифицират промените в необходимостта от специалисти във всеки регион. Ще се отчита наличният ресурс от преподаватели и кандидат-студенти, както и възможностите за привличане на чуждестранни студенти и на българи, живеещи в чужбина.

В съчетание с данните от Рейтинговата система на висшите училища в България, картата на висшето образование ще се използва при вземането на решения за разкриване на нови висши училища, факултети или филиали. Тя ще помага за насърчаване или контролиране на броя на местата в определени направления и региони. Целта е мрежата от университети да се развива балансирано и да отговаря на реалните нужди на регионите и на прогнозите на пазара на труда.

 

 

Седем висши училища получават статут на изследователски университети

 

Седем висши училища получават статут на изследователски университети за следващите четири години. Списъкът беше одобрен от Министерския съвет днес и от 2022 г. ще се актуализира до 1 ноември всяка година.

На критериите за изследователски университети отговарят Софийският университет „Св. Климент Охридски“ (СУ), медицинските университети в София, Варна и Пловдив, Техническият университет в София, Химикотехнологичният и металургичен университет (ХТМУ) и Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“.

Седемте университета имат значима по количество и качество научна продукция и най-голям брой цитирания в научната литература. Със значителен брой защитили докторанти се отличават широкопрофилните университети, а тези с инженерен профил имат научна продукция, видима в международните издания. Всички са със сериозен дял на привлечени средства от международни и национални проекти и програми, както и от договори с български и чуждестранни предприятия.

СУ и Медицинският университет в София събират над 5000 точки при необходим минимум от 1000. Между 2000 и 3000 са точките на медицинските университети във Варна и Пловдив и на Техническия. университет в София. ХТМУ и Пловдивският университет имат между 1000 и 2000 точки.

Оценката за научната дейност на висшите училища се изчислява по приета неотдавна от кабинета методика, която включва само обективни критерии. Взимат се предвид научните резултати, видими в международните бази данни Scopus и/или Web of Science, и други проверими данни, отразяващи развитието на академичния състав, общественото и икономическото въздействие на научната дейност. Стойностите по конкретните показатели се изчисляват в точки и оформят крайна оценка по определена формула.

При определянето на първите изследователски университети е използвана информацията, представена от висшите училища в периода 2017-2020 г .. във връзка с ежегодната оценка на тяхната научна дейност съгласно Закона за насърчаване на научните изследвания.

Университетите бяха поканени да подготвят кандидатурите си за предстоящата процедура още на 24 юни т.г., след като МОН публикува за обществено обсъждане методика за придобиване на изследователски статут. В Министерството на образованието и науката постъпиха заявления от 26 висши училища. Те бяха оценени по приетата от служебния кабинет методика от междуведомствена група, създадена със заповед на министъра на образованието и науката.

Статутът на изследователско висше училище бе въведен в Закона за висшето образование през 2020 г. Той се дава за значим принос за развитието на важни обществени области чрез върхови научни изследвания и високи резултати от научноизследователска дейност, оценени съгласно обективни показатели.

Изследователските университети ще получат допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност от Националния план за възстановяване и устойчивост. Затова определянето им е задължително условие за това неговата реализация да започне навреме.

 

Пенсионерите ще получат добавка към пенсиите си за месец август

 

 

2 080 000 пенсионери ще получат добавка от 50 лв. към пенсиите си за месец август. Допълнителната сума ще се изплаща на всички пенсионери, независимо от размера на техните пенсии.

За изплащането на добавките за месец август правителството ще отпусне допълнителни 104 000 000 лева по бюджета на държавното обществено осигуряване. Средствата са осигурени за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Изплащането на добавка от 50 лв. към пенсиите всеки месец е мярка в подкрепа на пенсионерите, която стартира през месец август 2020 г.

 

 

Изменя се Устройственият правилник на Министерството на здравеопазването

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на здравеопазването. Промените касаят дирекции „Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости“, „Лекарствена политика“, „Здравен контрол“ и „Обществени поръчки“ от специализираната администрация на министерството, а също и дирекция „Стопански дейности“ от общата администрация. Създава се нова специализирана дирекция „Защита правата на пациентите“ в отговор на обществената потребност от повишаване ефективността на усилията на Министерството на здравеопазването за защита правата на пациента.

В резултат от приемането на постановлението ще се оптимизира структурата на Министерството на здравеопазването, ще се повиши ефективността на дейността на ведомството в приоритетни области, ще се отдаде приоритет на дейностите по защита правата на пациента и ще се преодолеят рискове от дублиране на функции.

 

 

Премахва се визовата такса за деца до 12 години, а таксата за удостоверяване с „Апостил“ се намалява тройно

 

Правителството премахна визовата такса за деца до 12 години и намали три пъти таксата за удостоверяване с „Апостил“, извършвано от Министерството на външните работи, която вече ще е 5 лв.

В момента при подаване на заявление за издаване на виза за краткосрочно пребиваване у нас за деца на възраст между 6 и 12 години се събира такса от 35 евро.

Премахването на визовата такса за деца до 12 г. и тройното намаление на таксата за удостоверяване „Апостил“ стана възможно, след като днес правителството прие Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на МС - на Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визов режим, както и в Тарифа №3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на МВнР по Закона за държавните такси.

Друг текст в постановлението предвижда увеличаване на визовата такса за пълнолетни от 60 на 80 евро заради промените във Визовия кодекс на ЕС. Увеличението няма да повлияе и няма да промени визовата такса по Споразуменията за улесняване на визовия режим между ЕС и трети страни, която е 35 евро, и се прилага за гражданите на държавите, с които ЕС има сключени визови споразумения за улесняване на визовия режим като Русия, Азербайджан, Армения и Беларус.

 

 

Министерският съвет прие изменение на Правилника за устройството и дейността на Академията на МВР

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение на Правилника за устройството и дейността на Академията на МВР.

Предложените промени на Правилника за устройството и дейността на Академията на МВР са обусловени от промените в Закона за МВР, в чиито нови разпоредби е разширено съществуващото положение за установяване на злоупотреба с наркотични вещества - от една страна е предвидено установяване и на употреба, от друга са включени освен наркотици и техните аналози.

В този смисъл приетият проект на Правилника, който се явява основен нормативен акт за функционирането на университета, уреждащ правата и задълженията на академичния състав, докторантите, курсантите, студентите и специализантите на Академията на МВР, постига основната цел - привеждане на Правилника в съответствие с разпоредбите на Закона за МВР.

 

 

 

Приета е наредба за изискванията към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека

 

Правителството прие Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека. С наредбата се определят ясни критерии по отношение на наименованията, състава и характеристиките, етикетирането на казеините и казеинатите (млечни белтъци), предназначени за консумация от човека, както и методите за вземане на проби и методите за техния анализ.

По този начин на бизнес операторите ще се предоставя информацията, която им е необходима за правилното определяне и етикетиране на казеините и казеинатите. Това е изключително важно и помага за идентифициране на алергените в храните. Също така ще се улесни и подобри извършването на официалния контрол при производството и използването на тези продукти.

С наредбата се въвеждат разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2203 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 година относно сближаването на законодателствата на държавите членки във връзка с казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека и за отмяна на Директива 83/417/ЕИО на Съвета (OB, L 314 от 01.12.2015 г.).

 

 

 

Одобрени са промени в Правилника за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия

 

Кабинетът прие промени в Правилника за прилагане Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия, приет с Постановление № 39 на Министерския съвет от 1994 г.

С измененията се регламентират реда и условията за унищожаване на отнетия в полза на държавата тютюн в случаите по чл. 44, 44а и 44б от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.

 

 

Променят се  максималните размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети по бюджета на Министерството на здравеопазването

 

Правителството прие Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. максимални размери на ангажименти за разходи, които могат да бъдат поети през 2021 г. по бюджета на Министерството на здравеопазването.

По този начин на ведомството ще се даде възможност да поеме финансов ангажимент за сключване на договор за осигуряване на комбинирания продукт REGN COV2 за лечение на COVID-19.

REGN-COV2 е комбинация от две рекомбинантни човешки моноклонални антитела, всяко от които е насочено към sрikе-протеина на SARS-CoV-2.

Моноклоналните антитела са предназначени за лечение на потвърден COVID-19 при пациенти над 12 години, които не се нуждаят от допълнителен кислород и са изложени на висок риск от прогресиране до тежък COVID-19. Те се прилагат като еднократна интравенозна инфузия възможно най-скоро след установен положителен тест за SARS-CoV-2.

Очакваните резултати от приемането на постановлението са свързани с осигуряване на достъп на българските граждани до лекарствени продукти за лечение на COVID-19.

 

 

Правителството реши да не се извършва ОВОС във връзка с реконструкцията на летище „Граф Игнатиево“

 

 

На основание чл. 81, ал. 6 от Закона за опазване на околната среда и чл. 26, т. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, по обосновано предложение на министъра на околната среда и водите и министъра на отбраната, Министерският съвет прие решение за преценка на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за инвестиционно предложение „Летище Граф Игнатиево - реконструкция и модернизация на съществуваща инфраструктура, с цел осигуряване на изискващите се условия за съхранение, поддръжка и експлоатация на самолет F-16 blосk 70, съпътстващи дейности на летищата Долна Митрополия, Крумово и Безмер - единствено за целите на националната отбрана.

Решението е „да не се извършва ОВОС“, предвид че инвестиционното предложение ще се реализира единствено за целите на националната отбрана, а процедурата по ОВОС предполага прозрачност и предоставяне на чувствителна/класифицирана информация, което би създало риск за националната отбрана.

Изпълнението на решението на Министерския съвет ще допринесе за успешна реализация на проектите, свързани с придобиването на новия тип боен самолет F-16 blосk 70 от българските Военновъздушни сили.

 

 

Одобрени са допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г

 

 

Министерският съвет прие Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

Това се налага, за да се осигури устойчивост на мярката за предоставяне на допълнителни възнаграждения на медицинския и немедицинския персонал, пряко зает с изпълнение на дейностите, свързани с мерките за превенция и борба с COVID-19.

Осигуряването на ежемесечно допълнително възнаграждение за медиците на първа линия в размер на 1 000 лева нетно е една от най-ефективните предприети мерки за справяне със ситуацията с разпространението на COVID-19 и основна предпоставка за задържане на така дефицитните кадри.

С проекта се предлага да бъдат одобрени допълнителни разходи и трансфери в размер на 37 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021г., които ще бъдат осигурени на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните финанси.

 

Атанас Мазнев и Валери Борисов са определени за заместник-председатели на Държавна агенция „Електронно управление“

 

Министерският съвет прие решение, с което определя Атанас Мазнев и Валери Борисов за заместник-председатели на Държавна агенция „Електронно управление“.

Атанас Мазнев е утвърден експерт в информационните технологии и електронното управление. В периода от 2000 г до 2018 г последователно е заемал длъжности като началник на отдел в Министерството на отбраната „Координиране и планиране“, „Взаимодействие с национални системи“ и „Комплексна автоматизирана система“ в Щаба на отбраната към Министерството на отбраната. От 2018 г. до настоящия момент заема поста на заместник главен директор на главна дирекция „Контрол и административнонаказателна дейност и експлоатация“ в Държавна агенция „Електронно управление“. Атанас Мазнев е завършил ВА „Г. С. Раковски“ - гр. София.

Валери Борисов също е утвърден експерт в информационните технологии и електронното управление. На два пъти е заемал поста заместник-министър в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – от ноември 2014 до януари 2017 г. и преди това от октомври 2011 до май 2013 г. До избирането му за заместник-министър ръководи дирекция „Електронно управление“ в МТИТС.

 

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ДОКЛАД ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2021 Г. С МЕРКИТЕ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ЧЛЕНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КЪМ 30 ЮНИ 2021 Г.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИНОВАТИВНИТЕ УЧИЛИЩА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЕНЕРГЕТИКАТА ЗА ОТГОВОРНА СТРУКТУРА В БЪЛГАРИЯ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ ЗА ДЕЙНОСТИ ОТ МОДЕРНИЗАЦИОННИЯ ФОНД ПО ЧЛ. 57А ОТ ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА, ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ ИЗПЪЛ¬НЕНИЕТО НА ПРЕПОРЪКИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ КОМИТЕТ НА МОДЕР¬НИЗАЦИОННИЯ ФОНД В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПОЛИТИКИТЕ В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА И ЗА КОНТАКТНА ТОЧКА С ИНВЕСТИЦИОН¬НИЯ КОМИТЕТ НА МОДЕРНИЗАЦИОННИЯ ФОНД, ЕВРОПЕЙСКАТА ИНВЕС¬ТИЦИОННА БАНКА И ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА „ГЪЛИВЕЪР" ЕООД ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ, КОЙТО ДА ОПЕРИРА ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ВЪЗДУШНА ЛИНИЯ СОФИЯ - НЮ ДЕЛХИ - СОФИЯ, ДОГОВОРЕНА СЪГЛАСНО СПОГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ИНДИЯ ЗА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ, ПОДПИСАНА НА 16 ЮНИ 1992 Г. В НЮ ДЕЛХИ, ИЗМЕНЕНА С МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО, ПОДПИСАН НА 29 МАРТ 2016 Г. В НЮ ДЕЛХИ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2009 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЪРВОСТЕПЕННИЯ И ВТОРОСТЕПЕННИТЕ РАЗПОРЕДИТЕЛИ С БЮДЖЕТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2021 Г. ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ ПО ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ - ЗА ВСЯКО ДЕТЕ, ЗАПИСАНО ВЪВ ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2021 ГОДИНА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИУТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА МИНИМАЛНИ ДИФЕРЕН¬ЦИРАНИ РАЗМЕРИ НА ПАРИЧНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ, СПОРТ И СПОРТНО-ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДЕЛОТО „ЕВГЕНИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 26405/15) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДЕЛОТО ,ХАМИД И НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАЗЪМ ХИКМЕТ 1881" СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 14415/15) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДЕЛОТО „ГЕОРГИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" И 4 ДРУГИ (ЖАЛБИ №№ 46217/19, 46218/19, 46488/19, 49374/19, 58955/19), ВИСЯЩО ПРЕД ЕВРО¬ПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛОТО „СТОИЛКОВА И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 43917/17) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ДЕЛАТА „ЕТРОПОЛСКИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 37086/16), „ДРАГАНОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 65495/16) И „ГЕОРГИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 73516/16) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБ-СТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, ЗА НУЖДИТЕ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА", ПРОВЕДЕНО НА 11 ЮНИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО", ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 453 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ИМУЩЕСТВО - МОЩНОСТИ ЗА ВОЕННОВРЕМЕННА ДЕЙНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИН¬ФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2021 - 2030 Г.

Внася: министърът на младежта и спорта

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „АВТОМАГИСТРАЛА ,ХЕМУС", УЧАСТЪК ОТ КМ 137+800 ОТ ИДЕЙНИЯ ПРО¬ЕКТ НКСИП = 139+340 ПО ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ ОТ 2018 Г. (КРАЯ НА ПЪТЕН ВЪЗЕЛ ПРИ ПРЕСИЧАНЕ С ПЪТ И-35) ДО КМ 166+144 ОТ ИДЕЙНИЯ ПРО¬ЕКТ НА НКСИП = 167+572 ПО ТЕХНИЧЕСКИЯ ПРОЕКТ ОТ 2020 Г. (СЛЕД ПРЕ¬СИЧАНЕТО С ПЪТ III-301), НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЛЕВЕН, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН И ОБЩИНА ЛОВЕЧ, ОБЛАСТ ЛОВЕЧ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ¬НИЕ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКА НЕДВИЖИМА КУЛТУРНА ЦЕННОСТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА СМОЛЯН, ОБЛАСТ СМОЛЯН.

Внася: министърът на културата

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ, ЧАСТ „ВЪТРЕШЕН ПАЗАР И ИНДУСТРИЯ", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 И 22 ЮЛИ 2021 Г. В КРАН, СЛОВЕНИЯ.

Внася: министърът на икономиката

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „МАРГО", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ЦАРЕВЕЦ И С. ГОРНА БЕШОВИЦА, ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СКАЛНООБЛИЦОВЪЧНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 6 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „ТАБАКОВА ЧЕШМА", РАЗПОЛОЖЕНА В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЖЕЛЕЗИНО, ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК С НАБОРИ ОТ ДАННИ ПО ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ, КОИТО ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ В ОТВОРЕН ФОРМАТ НА ПОРТАЛА ЗА ОТВОРЕНИ ДАННИ ПРЕЗ 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ НА ИКОНОМИКАТА И ФИНАНСИТЕ НА ДЪРЖАВИТЕ - ЧЛЕНКИ НА ЕВРО¬ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 26 ЮЛИ 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОБЩИ ВЪПРОСИ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22 И 23 ЮЛИ 2021 Г. В КРАН, СЛОВЕНИЯ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ПРЕМИНАВАНЕТО ПРЕЗ И ПРЕ-БИВАВАНЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ С НЕВОЕНЕН ХАРАКТЕР НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА И ЛИЧЕН СЪСТАВ ОТ ВО-ЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРО-ВЕЖДАНЕТО НА СЪВМЕСТНИ БОЙНИ СТРЕЛБИ С ФОРМИРОВАНИЯ ЗА ПВО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ НА ЗЕНИТЕН ПОЛИГОН НА ВВС „ШАБЛА" ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 2021 Г.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ, КОИТО ИМАТ ПРАВО ДА СКЛЮЧВАТ ДОГОВОРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 95А, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021 - 2022 ГОДИНА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ НА ШЕСТМЕСЕЧНАТА ПРОГРАМА С ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТЕМИ И ДОСИЕТА ПО ВРЕМЕ НА ПОРТУГАЛСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (1 ЯНУАРИ - 30 ЮНИ 2021 Г.).

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ШЕСТМЕСЕЧНА ПРОГРАМА С ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ТЕМИ И ДОСИЕТА ПО ВРЕМЕ" НА СЛОВЕНСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (1 ЮЛИ - 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.).

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ" ЗА НАЦИОНАЛЕН ОРГАН ЗА СЕРТИФИЦИРАНЕ НА КИБЕРСИГУРНОСТТА.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ОРГАНИТЕ НА ДЪРЖАВНИЯ ЗДРАВЕН КОНТРОЛ И НАЦИОНАЛНИТЕ ЦЕНТРОВЕ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ ПО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2007 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ДАВАНЕ А СЪГЛАСИЕ ЗА АПОРТИРАНЕТО МУ В КАПИТАЛА НА „ЦЕНТЪР ЗА ПСИ¬ХИЧНО ЗДРАВЕ - СОФИЯ" ЕООД - СОФИЯ.

Внасят: министърът на здравеопазването

министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ПОРАДИ ОТПАДНАЛА НУЖДА ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА ОБЯВЯВАНЕТО МУ ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА КАРТА НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ­ТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРАН­СФЕР ПО БЮДЖЕТА НА ДЪРЖАВНОТО ОБЩЕСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 2021 Г.

Внася: заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА АКАДЕМИЯТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 339 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществен ред и сигурност и

министър на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАЗЕИНИТЕ И КАЗЕИНАТИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КОНСУМАЦИЯ ОТ ЧОВЕКА.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ТЮТЮНА, ТЮТЮНЕВИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 39 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 1994 Г.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОМЕНИ НА УТВЪР­ДЕНИТЕ СЪС ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГА­РИЯ ЗА 2021 Г. МАКСИМАЛНИ РАЗМЕРИ НА АНГАЖИМЕНТИТЕ ЗА РАЗХОДИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЕТИ ПРЕЗ 2021 Г. ПО БЮДЖЕТА НА МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНКА ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕ­НИЕ „ЛЕТИЩЕ ГРАФ ИГНАТИЕВО - РЕКОНСТРУКЦИЯ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ИНФРАСТРУКТУРА, С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗИС­КВАЩИТЕ СЕ УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА САМОЛЕТ F-16 BLOCK 70, СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТИ НА ЛЕТИЩАТА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ, КРУМОВО И БЕЗМЕР - ЕДИНСТВЕНО ЗА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНА”.

Внася: министърът на околната среда и водите и министърът на отбраната

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ И ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗ­ВАНЕТО ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ЕЛЕКТРОННО УПРАВЛЕНИЕ”

Внася: министър-председателят