EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 22.02.2023 г.

22.02.2023

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

        

 

 

Одобрен е Годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2021 г.

 

Правителството одобри Годишен обобщен доклад за държавните публични предприятия за 2021 г., изготвен от Агенцията за публичните предприятия и контрол на основание Закон за публичните предприятия.

Докладът съдържа преглед на резултатите от работата на всички публични предприятия, категоризирани като „големи” и анализ на дейността на предприятията по сектори.

С приемането на доклада се изпълнява ключов етап от реформите по Националния план за възстановяване и устойчивост. Това ще доведе още до повишаване на прозрачността на дейността на публичните предприятия и работата на техните ръководства.

 

Кабинетът одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 686 650 лв.

 

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общини в размер на 686 650 лв.

С предоставянето на допълнителните средства ще се осигури компенсиране на разходите за месец декември 2022 г. за отглеждане, възпитание и обучение на деца, които не са приети поради липса на места в общински детски ясли и в яслени групи в държавни и общински детски градини.

С постановлението се изменя ПМС № 231 от 2022 г., за да може родителите на деца, родени между месеците януари и август 2020 г., да ползват компенсации за разходите за отглеждането, възпитанието и обучението на децата до 1 септември 2023 г.

 

 

 

Още близо 860 000 лв. за деца без място в детска градина

 

Още 859 011 лв. ще изплати държавата на семейства, за чиито деца не е осигурено място в детска градина, реши правителството. 854 175 лв. ще бъдат преведени на Столична община, а 4 836 лв. на община Пловдив.

С това решение на правителството се компенсират разходи за отглеждане и обучение на децата от 1 ноември до 31 декември 2022 година. За този период броят на децата, чиито родители в София ще получат компенсации, е 1 076. В Пловдив ще се изплатят компенсации за седем деца.

Право на компенсация от държавата имат родители на деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, които не са приети в държавни или общински детски градини или училища, в които са кандидатствали. За тях общината по местоживеене не е предложила друго равностойно място в общинска детска градина или училище.

 

Областният управител на Благоевград ще възлага проектирането и изграждането на бъдещия ГКПП Струмяни – Берово

 

С решението на правителството областният управител на Благоевград се определя за Възложител/Бенефициер по Приоритет 2 „По-свързан граничен район“ на Програма Интеррег VI-А ИПП България - Северна Македония за периода 2021 - 2027 г. за реализация на стратегическия проект за откриване на нов граничен контролно-пропускателен пункт (ГКПП) между общините Струмяни, България, и Берово, Северна Македония. Той следва да осъществи проектирането, изграждането и въвеждането в експлоатация на новия ГКПП.

 

Община Бургас получи държавни имоти за реконструкция и изграждане на ВиК мрежа

на кв. „Меден рудник“

 

С решение на правителството община Бургас получи държавни имоти в гр. Бургас, Промишлена зона „Меден рудник“, кв. „Върли бряг“ (бивше минно селище). Те представляват терени с обща площ 1440 кв. м. Ще бъдат използвани за осигуряване на трасе и изграждане на ВиК инфраструктура във връзка с реализацията на обект „Реконструкция и изграждане на ВиК мрежа на кв. „Меден рудник“.

 

Правителството прие решение за разширяване на консулския окръг на почетното консулство на Република България за област Пиемонт, Италия, с включването на област Вале д‘Аоста

 

Министерският съвет прие решение за разширяване на консулския окръг на италианския гражданин Джани Мария Сторнело, почетно (нещатно) консулско длъжностно лице на Република България в Италианската република със седалище в гр. Торино, от обхващащ територията на област Пиемонт, на обхващащ територията на областите Пиемонт и Вале д'Аоста.

Джани Мария Сторнело, който е бивш журналист, е осъществил редица инициативи, представящи страната ни като благоприятна среда за развиване на бизнес и за инвестиране. Почетният ни консул в Торино е ангажиран активно и с популяризирането на българската култура и традиции сред гражданите на Италия.

Разширяването на консулския окръг ще допълни обхвата на почетните консулства на България в Италия и ще допринесе за задълбочаване на двустранното сътрудничество на местно ниво в области като търговия, туризъм и култура, както и би оказало положително въздействие в защитата на правата и интересите на пребиваващите и транзитно преминаващи българи през област Вале д'Аоста.

 

Министерският съвет одобри резултатите от участието на България в заседанието на Съвет „Правосъдие и вътрешни работи”

 

Министерският съвет одобри днес резултатите от участието на България в заседанието на Съвета на Европейския съюз „Правосъдие и вътрешни работи”, част „Правосъдие“, което се проведе на 27 януари в Стокхолм.

Министрите обсъдиха темата за съдебното сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност, като България изрази подкрепа за нов инструмент на европейско равнище за трансфер на наказателни производства. Бъдещ акт в тази област, основан на принципа на взаимното признаване, ще бъде от значение за подобряване на разследването на трансграничната организирана престъпна дейност. Той ще създаде възможности за координация между разследващите органи в държавите членки и ще подпомогне процеса по определянето на държавата, която е в най-добра позиция да проведе разследването.

България приветства разширяването на компетентността на агенцията Евроюст по дела за най-тежките престъпления на международното право като престъпленията против мира и човечеството. Насърчено беше сътрудничеството на Евроюст с трети страни, както и аналитичната й дейност, която е с безспорен принос за укрепването и развитието на взаимодействието между съдебните органи на държавите членки в борбата с трансграничната организирана престъпност.

В рамките на Неформалния съвет се проведе и работен обяд, по време на който министрите обсъдиха наказателното преследване на тежките международни престъпления в Украйна.

 

Отчуждават се имот в Софийска област за част от проекта за модернизация на железопътната линия София – Драгоман

 

С решение на Министерския съвет се отчуждава имот - частна собственост в гр. Сливница за изграждането на разделен пост Петърч - Драгоман, който е част от проекта за модернизация на железопътната линия София - Драгоман.

Средствата за обезщетяване се осигуряват по проект „Модернизация на железопътната линия София - Драгоман - сръбска граница: жп участък Волуяк - Драгоман“ - фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г., с бенефициент Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на енергийните министри на ЕС

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в неформалното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика”, част „Енергетика”, което ще се проведе на 27 и 28 февруари 2023 г. в град Стокхолм, Швеция.

Двете работни сесии в рамките на заседанието ще бъдат посветени на модела на енергийния пазар и сигурността на доставките в контекста на подготовката за следващия зимен период и на бъдещата енергийна политика за конкурентоспособност на индустрията в държавите членки. Планирана е и една съвместна сесия на енергийните и транспортните министри, в рамките на която ще бъдат обменени виждания относно енергийни и транспортни политики за ускорен преход в транспортния сектор след 2030 г.

С одобрената днес позиция България обръща внимание на основните предизвикателства в модела на електроенергийния пазар, подготвеността по отношение на сигурността на доставките за следващата зима, както и на дългосрочното развитие на енергийната политика на ЕС в подкрепа на конкурентоспособността на индустрията. Страната ни отбелязва и необходимите условия за конкурентно и устойчиво производство на рентабилни алтернативи на директната електрификация и зеления преход в транспортния сектор.

 

Министерският съвет коригира методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка

 

Договорите и рамковите споразумения за доставка в секторите природен газ, топлинна и електрическа енергия, сключени по ЗОП, ще могат да се актуализират съобразно натрупаната инфлация. Това реши Министерският съвет на днешното си заседание, променяйки методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка, приета с Постановление № 290 от 27 септември 2022 г.

До момента с методиката бе регламентиран начинът за промяна на цената само на договори и рамкови споразумения за строителство.

Периодът на възстановяване на световната икономика след Ковид-пандемията, както и нарушените канали за доставка във връзка с войната в Украйна катализират нарастващото търсене на основни промишлени стоки и суровини, което обуславя сериозни инфлационни процеси. Тези мотиви важат в пълна степен и за договори и рамкови споразумения за доставка в областта на природния газ, електро- и топлоенергията. Това налага приемането на регламент за изменение и на тези договори и рамкови споразумения в резултат на натрупаната инфлация.

 

Одобрена е българската позиция за неформалния съвет на министрите на транспорта и енергетиката

 

Правителството одобри българската позиция за заседанието на Неформалния съвет на министрите на транспорта и енергетика, който ще се проведе на 27 и 28 февруари 2023 г. в Стокхолм, Швеция.

Предвидени са две работни сесии в сектор „Транспорт“ и една съвместна сесия на министрите на транспорта и енергетиката.

Ще бъде обсъдена бъдещата транспортна политика за конкурентоспособна и неутрална по отношение на климата Европа. България ще изрази принципна подкрепа на основните цели на пакета „Подготвени за цел 55“, като едновременно ще отбележи сериозни притеснения и затруднения за тяхното изпълнение в предлаганите срокове.

В рамките на сесията „Внедряване на пакета Подготвени за цел 55: преглед и споделяне на най-добри практики“, българската страна ще заяви позиция, че развитието на железопътния транспорт е от приоритетно значение за националната транспортна политика, тъй като железниците предлагат екологосъобразен, безопасен и енергийно ефективен транспорт.

 

Правителството одобри промени по Програмата за развитие на селските райони

за периода 2014 - 2020 г.

 

Правителството одобри петнадесето изменение на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), с което се предвижда осигуряване на условия, при които малките и средни предприятия, преработващи земеделски продукти, групите и организациите на производители и земеделските стопани да получат спешна безвъзмездна помощ, за да преодолеят негативните последици от руското нашествие в Украйна.

С това изменение се създава нова подмярка 22.2. „Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“. Финансирането е под формата на еднократна помощ и ще осигури ликвидност, предвид затрудненията, пред които секторът е изправен при преработката или маркетинга на селскостопански продукти. Подкрепа ще се предоставя на територията на цялата страна за микро-, малки и средни предприятия, преработватели на селскостопански продукти, групи и организации на производители.

Промяна предвижда да бъде разширен и обхватът на подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделски стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“ за подпомагане на допълнителни чувствителни сектори, като финансовата помощ ще бъде насочена в секторите „Растениевъдство“ - за земеделски стопани, отглеждащи оранжерийни ягоди и малини и „Животновъдство“ - за земеделски стопани, отглеждащи пчелни семейства.

Решението на Министерския съвет не води до въздействие върху държавния бюджет и е в рамките на първоначално зададените параметри на ПРСР 2014 - 2020 г.

 

Правителството одобри проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите

 

Министерският съвет одобри проект на Закон за представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите. Със законопроекта се въвеждат в националното законодателство изискванията на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2020 година относно представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите.

Законопроектът създава специална уредба относно представителните искове за защита на колективните интереси на потребителите като урежда следните основни въпроси:

 • производства по национални и трансгранични представителни искове за преустановяване или забрана на действия или търговски практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите;
 • производства по национални и трансгранични представителни искове за обезщетение за вреди на колективните интереси на потребителите;
 • признаването на квалифицираните организации, които имат право да предявяват представителни искове за защита на колективните интереси на потребителите.

Квалифицирани организации са органи (сдружения на потребителите), които представляват интересите на потребителите и са признати от министъра на икономиката и индустрията, или от държава-членка на Европейския съюз. Те имат право да предявяват национални и трансгранични представителни искове за защита на колективите интереси на потребителите във връзка с нарушение на разпоредби на националното право или на правото на Европейския съюз. Законопроектът съдържа критерии за признаване на квалифицираните организации от министъра на икономиката и индустрията.

С одобрените промени се предлага Комисията за защита на потребителите да бъде призната за квалифицирана организация и да има право да предявява искове за преустановяване или забрана на практики, които са в нарушение на колективните интереси на потребителите, и на искове за обезщетение за вреди на колективните интереси на потребителите.

Предложените промени целят повишаване нивото на защита на потребителите, както при национални, така и при трансгранични нарушения, подобряване прилагането на законодателството и пълно съобразяване на законодателството с правото на Европейския съюз.

 

 

Правителството одобри закриването на ДП „Държавна петролна компания“

 

Правителството одобри Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси. С измененията в законопроекта се закрива Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ (ДП ДПК).

Направените до момента анализи сочат, че след създаването на ДПК не са използвани ефективно всички механизми за развитие на експертния и икономически потенциал на дружеството, които да го направят конкурентно на пазара на горива в България.

От анализите става ясно още, че плановете държавна компания да изгражда и оперира бензиностанции са необосновани от икономическа гледна точка и не са в защита на държавния и обществен интерес.

 

Министерски съвет прие въвеждането на ефективна съдебна защита при издаването на европейска заповед за арест (ЕЗА)

 

Правителството прие промени в Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест, с които се въвежда на ефективна съдебна защита при издаването на европейска заповед за арест (ЕЗА). До измененията се стигна след решение на Съда на Европейския съюз (СЕС) по преюдициално запитване на британски съд по повод на ЕЗА, издадена от прокуратурата в Свищов.

Законопроектът предвижда създаването на нов чл. 56а в ЗЕЕЗА, който въвежда задължение за прокурора по делото да внесе искане пред съответния първоинстанционен съд за вземане спрямо обвиняемия на мярка задържане с цел издаване на ЕЗА. Произнасянето на съда е в тридневен срок от получаване на искането по реда на чл. 64, ал. 3-5 от Наказателно-процесуалния кодекс в открито заседание с участие на прокурора и защитника на обвиняемия, като съдът проверява законосъобразността и пропорционалността на издаването на ЕЗА. Въз основа на влязлото в сила определение на съда, прокурорът може да издаде ЕЗА.

По този начин се отговаря на първото ниво на защита, изисквано съгласно практиката на СЕС.

Второто ниво на защита се въвежда с предложения текст на нов чл. 59а, който урежда приемането на лицето от изпълняващата ЕЗА държава членка на ЕС, както и задълженията на прокурора незабавно да внася искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража от съответния първоинстанционен съд. В рамките на това производство вече доведеното в България обвиняемо лице и неговият защитник могат да оспорят законосъобразността и пропорционалността на издадената от прокурора по реда на чл. 56а ЕЗА. По този начин се гарантира правото на обвиняемия да се защити лично срещу предприетите спрямо него действия от страна на прокуратурата по принудителното му довеждане.

С промените в закона се осигурява пълното въвеждане на изискванията на определени разпоредби от Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно ЕЗА и процедурите за предаване между държавите членки, с което се укрепват процесуалните права на лицата и се насърчава прилагането на принципа за взаимно признаване на решения, постановени в отсъствието на заинтересованото лице по време на съдебния процес.

 

Одобрени са промени в Закона за биологичното разнообразие

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за биологичното разнообразие.

Разработването на проекта на Закон за изменение на Закона за биологичното разнообразие е пряко свързано с необходимостта от създаване на органи за управление на мрежата Натура 2000 и изпълнение на Реформа 1 (C5.R1): „Създаване на структура за управление на мрежата Натура 2000“ към Националния план за възстановяване и устойчивост.

Целите на разработения нормативен акт са пряко свързани със създаването на по-голяма ефективност при управлението на Европейската екологична мрежа „Натура 2000”, както и подобряването на условията за опазване на биологичното разнообразие.

Чрез проектозакона се конституират органи за управление на мрежата Натура 2000 на национално и регионално ниво. Предвидено е на национално ниво орган за управление да бъде министърът на околната среда и водите. На регионално ниво - като орган за управление в териториалния обхват на дейност на съответната регионална инспекция по околната среда и водите се определя директорът на съответната Регионална инспекция по околната среда и водите, за защитените зони на териториите на Националните паркове по Закона за защитените територии орган за управление на защитените зони ще бъде директорът на съответната Дирекция на Национален парк, а за защитените зони и частите от защитени зони, попадащи в морските пространства на Република България, регионален орган за управление ще бъде директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“. Предвижда се създаването на Комитети на заинтересованите страни към Органите за управление на мрежата Натура 2000 на регионално ниво.

Въвежда се и задължението за разработване на специфични и подробни цели и на планове за управление на всички защитени зони. По този начин защитените зони ще бъдат управлявани на база планове за управление, в които ще се определят специфични за зоните подробни цели и мерки на опазване.

 

Правителството одобри промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух

 

Правителството одобри промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Въвежда се забрана за предоставяне на пазара, включително чрез продажба онлайн, на контейнери за флуорсъдържащи парникови газове, които не могат да бъдат повторно напълнени (флакони, бутилки, цистерни). Забранява се и рекламата на флуорсъдържащи парникови газове, без да са изпълнени конкретни изисквания. Със забраните се цели преустановяване на случаите на нелегално доставяне на флуорсъдържащи парникови газове в контейнери за еднократна употреба за дистрибуция и употреба на територията на страната. Новите текстове са съобразени с разпоредбите от Регламент (ЕС) №517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове.

С промените се намалява административната тежест върху чуждестранните лица - оператори на средни горивни инсталации и оператори на инсталации с употреба на разтворители, чрез премахване на изискването за представяне на документ, удостоверяващ правния им статус при регистрация на тези инсталации. Отпада и изискването за документ за платена такса, когато плащането е извършено по електронен път от оператори, заявили издаване на разрешение за определени летливи органични съединения и за издаване на заповед от Българския институт по метрология за оправомощаване или отказ за извършване на проверки на ефективността на системите, съответстващи на Етап II на улавяне на бензиновите пари.

С новите текстове се прилага регламент на ЕС и се определят органите за надзор на пазара и техните правомощия по отношение на: качеството на бензиновите и дизеловите горива; намаляването на емисиите от летливи органични съединения, които се дължат на използването на органични разтворители в някои лакове и бои и в продукти за пребоядисване на превозните средства; вещества, които нарушават озоновия слой и флуорсъдържащи парникови газове; управление на химичните вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия и/или смеси.

Със законопроекта е предвидена възможност общинските програми за подобряване качеството на атмосферния въздух по чл. 27 от закона да се оспорват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Улеснява се достъпът до набори от данни на публичните институции през портала за отворени данни

 

Чрез предложените от министъра на електронното управление промени в Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) се създава възможност за улесняване на достъпа до набори от данни чрез единната точка за достъп до отворени данни - порталът за отворени данни.

Това са част от промените в ЗДОИ, които произтичат от приетата през 2019 г. актуализираната правна рамка на повторното използване на информация от обществения сектор и отворените данни - Директива (ЕС) 2019/1024 на Европейския парламент и на Съвета от 20 юни 2019 година относно отворените данни и повторното използване на информацията от обществения сектор (OB L 172, 26.6.2019г., с. 56) (Директивата за отворени данни).

С директивата се цели по-лесен достъп до данни, съхранявани и предоставяни от организациите от обществения сектор, във формати, които са достъпни, лесно откриваеми и могат повторно да се използват чрез електронни средства. По тази причина с проекта на акт се предвижда публичните институции да осигуряват практически механизми за улесняване на съхраняването на документите, предоставени за повторно използване, включително и чрез предоставяне на информация относно правата за повторно използване и наличните помощ и насоки. Предвидено е безплатно да е и повторното използване на динамичните данни, научноизследователските данни и наборите от данни с висока стойност.

Нов текст в ЗДОИ посочва два начина на предоставяне, при възможност, на исканата от заявителя информация по електронен път - чрез публикуване на Портала за отворени данни и чрез квалифицирана услуга за електронна препоръчана поща, включително и Системата за сигурно електронно връчване. На Портала за отворени данни, организациите от обществения сектор трябва да осигурят свободен публичен достъп до е-документи, информация и данни в машинночетим отворен формат, при разработка, надграждане или внедряване на информационни системи.

С предложенията се акцентира и на достъпа до обществена информация през Платформата за достъп до обществена информация поддържана от Министерския съвет.

 

Подобряват се правилата за придобиване право на лов

 

Със свое постановление Министерският съвет измени и допълни Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча. Промените целят подобряване на правилата за придобиване право на лов.

По този начин се прилага по-стриктен контрол върху лицата, придобиващи право на лов, като в същото време се дава възможност и за допълнителна изпитна сесия в рамките на една и съща година. Преди изменението след провеждане на курс кандидатът полага изпит и ако не го издържи, то той можеше да се яви едва следващата година и след нов курс.

Предвидено е средствата от вноските на ловните сдружения за стопанисване на дивеча да се разходват за подхранването и разселването му. С това се гарантира изпълнение на мерките за увеличаване на дивечовите запаси и за борба с последиците от Африканска чума по свинете.

 

Одобрено е възлагане на Държавния авиационен оператор да извършва услуга от общ икономически интерес - полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Държавния авиационен оператор (ДАО). С промените се предвижда ДАО да извършва услуга от общ икономически интерес - полети за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ.

Приет е и проект на Разпореждане на Министерския съвет за прекратяване на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „България Хели Мед Сървиз“ ЕАД.

Целта на предлагания проект е трайно и устойчиво решаване на въпроса за осигуряване на въздушен транспорт за нуждите на спешната медицинска помощ, организирана от държавата. Същността на дейността е бързо превозване на медицински персонал или медицински доставки (оборудване, кръв, органи, лекарства), както и болни или ранени лица. Услугата ще се предоставя от ДАО напълно безплатно, ще бъде еднакво достъпна и ще се компенсира от държавата. За изпълнение на дейността, ДАО следва да получи свидетелство за авиационен оператор и SPA.HEMS одобрение, издадено от главния директор на Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“, при спазване на законовите изисквания за това.

ДАО е съществуващ авиационен оператор, който притежава развита структура в административно, организационно и логистично отношение. Операторът е със сериозен дългогодишен опит в безопасната летателна експлоатация на различни типове въздухоплавателни средства. Със своите самолети и хеликоптери, той и към момента може да изпълнява определени полети за нуждите на Министерството на здравеопазването (air ambulance). Прибавяйки към своя флот вертолети (хеликоптери) за спешна медицинска помощ, с много по-малко разходи на публични средства, ресурси и персонал, ДАО може успешно да изпълнява зададените функции по HEMS, в сравнение с нов оператор, започвайки своето изграждане отначало.

ДАО е юридическо лице, генералният директор на което е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на транспорта и съобщенията. На ДАО е възложено изпълнението на полетите със специално предназначение и за него не са прилагат разпоредбите на Закона за администрацията.

С възлагането на дейността на ДАО се гарантира много по-лесно и безпроблемно взаимодействието с другите ангажирани в дейността държавни служби - Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната. В проекта е предвидено нарочно задължение на министъра на транспорта и съобщенията, министъра на здравеопазването, министъра на вътрешните работи и министъра на отбраната да определят условията и реда за взаимодействие при изпълнение на тези полети. По този начин транспортната услуга (извършването на полетите за нуждите на спешната медицинска помощ) няма да бъде изолирана, а ще бъде изградена и изпълнявана при предварително установени правила на взаимодействие с компетентните държавни власти.

 

Одобрен е проект на споразумение с Кралство Саудитска Арабия

 

Министерският съвет прие Решение за одобряване на проект на Споразумение между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия за създаване на Смесен комитет за прилагане на Генералното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия, като основа за водене на преговори.

С подписването на Споразумението ще бъде създадена необходимата правна рамка за учредяването на Смесен комитет за прилагане на Генералното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Кралство Саудитска Арабия и провеждане на неговата първа сесия. От българска страна Смесеният комитет ще се съпредседателства на министерско ниво.

Очакваните резултати от създаването и функционирането на Смесения комитет са разширяване на икономическите връзки с Кралство Саудитска Арабия, създаване на предпоставки за увеличаване на българския износ и реализирането на конкретни проекти във всички области от взаимен интерес.

 

Правителството одобри създаването на „Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ ЕООД, гр. Бургас

 

 

Министерският съвет прие Решение за одобрение създаването на „Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Св. Анастасия“ ЕООД, гр. Бургас. Новото лечебно заведение ще бъде многопрофилна болница за активно лечение на детски болести, като се създава с Решение на Министерския съвет, в съответствие с промените в Закона за лечебните заведения.

Тригодишният бизнес план за развитието на болница „Св. Анастасия“ предвижда лечебното заведение да разполага със 133 болнични легла.

Въз основа на постъпили от РЗИ и НЦОЗА данни и информация е изготвена комплексна оценка по реда на чл. 37а, ал. 1 и 5 от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“. Констатирано е, че осъществяването на проекта на община Бургас за разкриване на лечебно заведение за болнична помощ единствено за деца отговаря на потребностите и ще осигури високоспециализирано и комплексно лечение на пациентите, като ще допринесе за навременността и качеството на предоставяната педиатрична помощ не само в област Бургас, но и в целия Югоизточен район.

Разкриването на специализирано лечебно заведение за болнична помощ за деца е в унисон с анализите и препоръките в Националната здравна карта на дългосрочните нужди от здравни услуги приета с Решение № 1073 от 29.12.2022г. на Министерския съвет.

В рамките на процедурата по Закона за лечебните заведения е получено и становище от НЗОК, според което новите дейности „ще бъдат предвидени във финансовите планове на НЗОК за периода от 2027 г.“.

 

Удължава се срокът на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България

 

Министерският съвет прие Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България, приета с РМС №317 от 2022 г. С решението се удължава срокът на действие на Програмата до 31 март 2023 г. при действащите в момента условия.

С промените Министерството на туризма като администратор на Програмата има право да изисква декларация за съответствие от законния представител на кандидата за помощта. Така се засилва контролът по отчетността на предоставяните услуги. Декларацията ще бъде подписвана с квалифициран електронен подпис и подписвана чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Документите за изплащане на помощта се предоставят на Националния оперативен щаб с цел подпомагане работата на работните групи към него.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ГОДИШЕН ОБОБЩЕН ДОКЛАД ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПУБЛИЧНИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ПО ЧЛ. 1, АЛ. 5, Т. 3.5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ФИНАНСИРАНЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ОТ РОДИТЕЛИТЕ РАЗХОДИ ЗА ВРЕМЕТО ОТ 1 НОЕМВРИ ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2022 Г. ЗА ОТГЛЕЖДАНЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА, КОИТО НЕ СА ПРИЕТИ В ДЪРЖАВНИ ИЛИ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ ИЛИ УЧИЛИЩА ПОРАДИ ЛИПСА НА СВОБОДНИ МЕСТА.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛ/БЕНЕФИЦИЕР ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ ГРАНИЧЕН КОНТРОЛНО-ПРОПУСКАТЕЛЕН ПУНКТ СТРУМЯНИ - БЕРОВО МЕЖДУ ОБЩИНИТЕ СТРУМЯНИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД, РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, И БЕРОВО, ИЗТОЧЕН РАЙОН НА ПЛАНИРАНЕ, РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА РАЗШИРЯВАНЕ НА КОНСУЛСКИЯ ОКРЪГ НА ИТАЛИАНСКИЯ ГРАЖДАНИН ДЖАНИ МАРИЯ СТОРНЕЛО, ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА СЪС СЕДАЛИЩЕ В ТОРИНО.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ПРАВОСЪДИЕ И ВЪТРЕШНИ РАБОТИ, ЧАСТ „ПРАВОСЪДИЕ“, ПРОВЕДЕНО НА 27 ЯНУАРИ 2023 Г. В СТОКХОЛМ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ – ДРАГОМАН, УЧАСТЪК „РАЗДЕЛЕН ПОСТ ПЕТЪРЧ – ДРАГОМАН“ ОТ ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ – ДРАГОМАН, ЧАСТ ОТ ТРАНСЕВРОПЕЙСКАТА ЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА“, В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. СЛИВНИЦА, ОБЩИНА СЛИВНИЦА, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внасят: министърът на регионалното развитие и благоустройството;

министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 И 28 ФЕВРУАРИ 2023 Г. В СТОКХОЛМ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА МЕТОДИКАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЦЕНАТА НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В РЕЗУЛТАТ НА ИНФЛАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ТРАНСПОРТ“, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 И 28 ФЕВРУАРИ 2023 Г. В СТОКХОЛМ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ И ОТ ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛНИТЕ ИСКОВЕ ЗА ЗАЩИТА НА КОЛЕКТИВНИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ РЕЗЕРВИ И ВОЕННОВРЕМЕННИТЕ ЗАПАСИ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЕКСТРАДИЦИЯТА И ЕВРОПЕЙСКАТА ЗАПОВЕД ЗА АРЕСТ.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ЧИСТОТАТА НА АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ.

Внася: министърът на електронното управление

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ЛОВА И ОПАЗВАНЕ НА ДИВЕЧА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 151 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНИЯ АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 152 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. И ПРОЕКТ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА „БЪЛГАРИЯ ХЕЛИ МЕД СЪРВИЗ“ ЕАД.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СМЕСЕН КОМИТЕТ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ГЕНЕРАЛНОТО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ.

Внася: министърът на икономиката и индустрията

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ СЪЗДАВАНЕТО НА ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ХУМАНИТАРНО ПОДПОМАГАНЕ НА РАЗСЕЛЕНИ ЛИЦА ОТ УКРАЙНА С ПРЕДОСТАВЕНА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С РМС №317 ОТ 2022 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи