EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 10.06.2021 г.

10.06.2021

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

Вицепремиерът Бойко Рашков е определен за председател на Националната комисия за борба с трафика на хора към МС

 

Правителството прие решение, с което определи заместник министър- председателя по обществения ред и сигурността и министър на вътрешните работи Бойко Рашков за председател на Националната комисия за борба с трафика на хора към Министерския съвет.

Националната комисия организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на Закона за борба с трафика на хора, ръководи прилагането на националната политика и стратегия в областта на противодействието на това престъпление, ежегодно разработва и представя за утвърждаване от Министерския съвет национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите му.

 

Правителството определи Мариян Карагьозов за национална точка за контакт по Механизма за върховенство на правото

в Европейския съюз

 

Министерският съвет определи  Мариян Карагьозов - началник на кабинета на министъра на правосъдието, за национална точка за контакт по Механизма за върховенство на правото в Европейския съюз.

Националната точка за контакт с Европейската комисия осъществява координацията между Европейската комисия (ЕК) и институциите в България, ангажирани в правосъдната реформа, противодействието на корупцията, медийния плурализъм и по въпросите на взаимосвързаността между властите и взаимоограничаването, които са обект на наблюдение и анализ в хоризонталния механизъм.

Очаква се вторият Годишен доклад на ЕК по хоризонталния механизъм за върховенство на правото да бъде представен през юли 2021 г.

Г-н Карагьозов е юрист, външнополитически експерт и има опит в медиите.

 

Одобрено е искане за удължаване на периода за изпълнение на изискванията за членство на България в MAP с допълнителни 6 месеца

 

Със свое решение правителството даде съгласие министърът на финансите да отправи искане към Международната асоциация за развитие (MAP) за удължаване на периода за изпълнение на изискванията за членство на страната ни в асоциацията с допълнителни 6 месеца, до 31 декември 2021 г.

Съгласно приетото на 22 май 2020 г. решение на Управителния съвет на MAP, България ще стане член на асоциацията след изпълнение на определени изисквания, периодът за което е до 31 декември 2020 г. или определена от изпълнителните директори по-късна дата. Последното от изискванията е свързано с подписването от българска страна на съхранявания в архивите на Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) във Вашингтон, САЩ оригинал на Учредителния договор на MAP. Предвид пандемията от КОВИД-19 изпълнението на това изискване е затруднено, като през декември 2020 г. периодът е удължен с 6 месеца, до 30 юни 2021 г. Към момента, по препоръка на MAP, се налага отправяне на искане към асоциацията за удължаване на определения срок с допълнителни 6 месеца, до 31 декември 2021 г.

MAP е създадена през 1960 г. и е единствената организация от Групата на Световната банка, в която към момента България не членува. Асоциацията допълва дейността на МБВР, като подпомага най-бедните страни чрез предоставяне на заеми при субсидиарни условия, безвъзмездни помощи и техническа помощ, а също така се ангажира с облекчаване на дълг по линия на различни инициативи. Членството в MAP ще даде възможност на страната ни за проява на глобална солидарност и за участие в справянето с едни от най-значимите проблеми в най- бедните страни.

 

Правителството одобри Пътна карта за 2021-2023 г. по присъединяването на България към ОИСР

 

България цели задълбочаване на сътрудничеството във всички области с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) чрез одобряването на Пътна карта за периода 2021-2023 г., става ясно от приетото от правителството решение за изменение и допълнение на РМС №789 от 20 декември 2017 г.

Целта на тригодишната Пътна карта за периода 2021-2023 г. е продължаването на действията на България по изпълнение на външнополитическия приоритет - подготовката за присъединяване към ОИСР и за изпълнение на поетите вече ангажименти в сътрудничеството с организацията в широк спектър от области въз основа на националния План за действие. Той е съгласуван с ОИСР и официално представен на 20 септември 2019 г. пред Съвета на организацията в Париж.

С приетото решение за изменение и допълнение на Решение №789 на Министерския съвет от 20 декември 2017 г. се оптимизира и дейността на постоянно действащия Междуведомствен координационен механизъм (МКМ) за присъединяване на страната ни към ОИСР. МКМ се е утвърдил като главен орган, който координира цялостната дейност по присъединяването на нашата страна към ОИСР. Координацията между българските ведомства и агенции е изключително важна предвид разнородната дейност на организацията, която обхваща всички сфери на социално-икономическия живот.

Както и досега, Механизмът ще продължи да работи на две нива (политическо и експертно), под ръководството на министъра на външните работи, с участието на високопоставени представители на всички заинтересовани ведомства и агенции.

Присъединяването на България към ОИСР е важен стратегически външнополитически приоритет. С приемането на решението и приложената към него Пътна карта за периода 2021-2023 г. се демонстрира стабилен, сериозен и дългосрочен ангажимент към тази цел. Отправя се сигнал към нашите партньори от ОИСР за готовността на България да започне преговори за членство във възможно най-кратък срок.

ОИСР е създадена през 1961 г. с цел стимулиране на политики за устойчиво икономическо развитие, повишаване на жизнения стандарт на населението и поддържане на финансова стабилност. В нея членуват 37 държави.

 

Националната асоциация на сляпо-глухите в България е призната за национално представителна организация на хора с увреждания

 

Правителството призна Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ за национално представителна организация на хора с увреждания за срок от четири години. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като отстоява и защитава човешките, гражданските, социалните и икономическите права на хората с увредено зрение и слух. Организацията съдейства за по-добра рехабилитация на сляпо-глухите и за тяхната равнопоставеност и пълноценно включване в обществото.

 

Съюзът на глухите в България е признат за национално представителна организация на хора с увреждания

 

Правителството призна Сдружение „Съюз на глухите в България“ за национално представителна организация на хора с увреждания за срок от четири години. Сдружението осъществява дейност в обществена полза, като съдейства за социалното приобщаване, личностната реализация и пълноправното участие на слухоувредените хора в обществения живот.

 

Националният съюз на трудово-производителните кооперации беше признат за национално представителна организация

за хора с увреждания

 

Правителството призна Кооперативен съюз „Национален съюз на трудово­производителните кооперации“ за национално представителна организация за хора с увреждания за срок от четири години.

Организацията работи активно в обществена полза, като съдейства за осигуряване на заетост на хората с увреждания в обичайна, специализирана и защитена работна среда с цел повишаване на тяхната социална и трудова реализация и пълноправното им участие в обществения живот.

 

Правителството осигури безплатни познавателни книжки и за 4-годишните деца

 

Министерският съвет промени Постановлението за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти, с които се гарантират средства за книжки за всички деца в задължителна предучилищна подготовка на 4- годишна възраст.

В момента се осигуряват безплатни книжки за децата, които са на 5 и 6 години.

На 6 училища в градове, където в европейски институции работят българи, също ще се предоставят средства за безвъзмездно ползване на книжки по образователно направление „Български език и литература” на 4-годишните деца.

Промените са насочени към успешно включване на всяко дете на 4-годишна възраст в системата на предучилищното образование до постъпването му в първи клас и са пряко свързани с политиката на Министерството на образованието и науката за всеобхватно, достъпно и качествено предучилищно образование.

 

Държавата ще гарантира кредитите на студенти и докторанти с до 40 млн. лв.

 

Министерският съвет одобри максималния размер на държавните гаранции по Закона за кредитиране на студенти и докторанти (ЗКСД) за 2022 г. Размерът е същият като този през настоящата година - до 40 млн. лв.

21 692 студенти и докторанти са се възползвали от възможността да изтеглят заем от началото на кредитирането през 2010 г. до март 2021 г. Гарантираните от държавата кредити за този период са в размер на 150 770 507,37 лв.

Максималният размер на държавните гаранции се одобрява ежегодно с решение на правителството по предложение на министъра на образованието и науката, съгласувано с министъра на финансите.

 

Одобрен е Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2020 г.

 

Със свое решение правителството прие Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2020 г. Той съдържа анализ на данните за състоянието на финансовото управление и контрол и на вътрешния одит в публичния сектор, предоставена е и информация за дейността по координацията и хармонизацията на вътрешния контрол в публичния сектор от специализираното звено в Министерството на финансите през миналата година.

Задължение да изготвят и представят на министъра на финансите информация за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2020 г. имат 315 организации от публичния сектор, с изключение на Висшия съдебен съвет и Сметната палата. В нормативно установения срок е получена информация от ръководителите на всичките 315 организации от публичния сектор. Фактът, че за поредна година няма организация, която да не е изпратила годишния си доклад, говори за ефективността на въведената система за самооценка, която е съобразена с потребностите на средата и предлага ясен и добре структуриран подход за оценка на системата за вътрешен контрол.

През отчетната 2020 г. нараства броят на организациите, оценили системите си за вътрешен контрол с оценка „много добра“ - 58 %, а оценка „добра“ е определена от 39 % от докладвалите организации.

В доклада е отчетен напредъкът и основните проблеми пред организациите от публичния сектор през 2020 година и са изведени насоките и тенденциите за развитие в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит през настоящата 2021 г.

 

Одобрена е позицията на България за заседанието в Люксембург на Cъвета на ЕС по околна среда

 

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по околна среда, което ще се проведе на 10 юни 2021 г. в Люксембург.

В дневния ред на заседанието е предвидено министрите да обсъдят доклад за напредъка относно проекта на Регламент за батериите и отпадъчните батерии. България ще изрази съгласие с очертаните от Португалското председателство на Съвета на ЕС теми в доклада за напредъка, които от политическа и правна гледна точка изискват по-нататъшна и задълбочена работа. Подчертаваме, че в хода на преговорите по досието, следва да се отчита обстоятелството, че за бизнеса е от изключително важно значение осигуряването на предвидимост и достатъчно време с оглед осигуряване спазването на новите изисквания. В допълнение, ще припомним, че спазването на принципа на свободно движение на стоки в рамките на вътрешния пазар следва да се осигурява от работещи хармонизирани правила, чието спазване следва да се следи коректно от определените надзорни и контролни органи посредством ясни и практически изпълними алгоритми.

Предвижда се Съветът да обсъди и приеме Заключения „Изграждане на устойчива на климата Европа - новата стратегия на ЕС за адаптация към изменението на климата“. България ще подкрепи текста на Заключенията, като ще подчертае приоритетността, която отдава на темите, свързани с адаптацията, имайки предвид, че страната е разположена в един от регионите, който е особено уязвим към изменението на климата и към нарастващата честота на екстремни събития, свързани с изменението му.

Министрите ще обменят мнения и по наскоро приетия от Европейската комисия „План за действие на ЕС: Към нулево замърсяване на въздуха, водата и почвата“. България ще изрази обща подкрепа за Плана, който разглеждаме като важна стъпка за реализиране на визията до 2050 г. замърсяването да бъде намалено до нива, които не се считат за вредни за човешкото здраве и екосистемите, и за постигане на нетоксична околна среда.

 

Правителството одобри резултатите от неформалното заседание на

Съвет „Общи въпроси“

 

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от неформалното заседание на Съвет „Общи въпроси", което се проведе на 17 май 2021 г. в Коимбра, Португалия. България бе представена от посланика на България в Португалия Иван Найденов.

Съветът дискутира темата за „най-отдалечените региони - лаборатории на бъдещето“ с акцент върху специфичните за тези региони предизвикателства и възможностите, които представляват за Европа.

Във формат министри на бъдещето на Европа бяха обсъдени и редица важни аспекти, свързани с устойчивостта и изграждането на отворена стратегическа автономност на ЕС - основни предизвикателства пред ЕС, установяване на основните зависимости и слабости за ЕС, областите, в които Съюзът има капацитет и потенциал за развитието му в бъдеще, повишаване на глобалната роля на ЕС.

В рамките на заседанието на ниво министри бе учредена Общоевропейска мрежа за прогнозиране. Дейността й ще бъде насочена към идентифициране на бъдещи предизвикателства пред ЕС в дългосрочен план и намирането на отговори за противодействието им с оглед подпомагане на процеса на вземане на решения.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалната видеоконферентна среща на Съвета на ЕС по заетост,

социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване”

 

Министерският съвет одобри резултатите от участие на България в неформална видеоконферентна среща на Съвета на Европейския съюз по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване”, проведена на 20 май 2021 г. Акцент в дискусиите на Съвета на здравните министри на ЕС беше поставен върху предстоящите ваксинационни кампании и споразуменията за покупка на ваксини за COVID-19 за 2022 г. - 2023 г.

България посочи, че трансграничният характер на пандемията предполага общи усилия в рамките на ЕС за осигуряване на ваксини за населението на държавите членки. Доверието във ваксините е необходим елемент в борбата с COVID-19, но същевременно е важно да се отдаде приоритетно значение на сигурността и здравето на пациентите. ЕС трябва да продължи усилията си по отношение осигуряването на безопасни, ефективни и качествени ваксини, получаващи разрешения за употреба в Общността. България заяви, че са необходими усилия за осигуряване на количества ваксини, които да отговарят на националните потребности, като се гарантира достъпът на гражданите до различни видове ваксини с цел защита правото на избор.

 

Одобрена е позицията на България за Съвета на ЕС по заетост и социална политика

 

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Съвета на Европейския съюз по заетост и социална политика, което ще се състои на 14 юни 2021 г. в Люксембург.

В рамките на заседанието са планирани два ориентационни дебата - „Последващи действия във връзка със социалната среща на върха в Порто - следващи стъпки за Съвет EPSCO” и „Нови предизвикателства пред социалния диалог и колективното договаряне“. По време на форума ще бъдат обсъдени предложенията за Директива за адекватните минимални работни заплати, Директива за предприемане на задължителни мерки за прозрачност на заплащането и Директива за равното третиране.

По точката за Европейския семестър България ще подкрепи одобряването на Становище на Комитета по заетостта и Комитета за социална закрила във връзка с оценката на изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за 2020 г. и съответните специфични за всяка държава препоръки за 2019 г.

Страната ни ще подкрепи приемането на Препоръката за създаване на Европейска гаранция за детето, както и трите заключения на Съвета относно работата от разстояние, социално-икономическото въздействие на COVID-19 върху равенството между половете и стратегията за правата на хората c увреждания.

 

Одобрена е българската позиция за предстоящото заседание на Съвета на ЕС по заетост,

социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“

 

Министерският съвет одобри позицията на Република България и на мандата за нейното представяне в редовно заседание на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, част „Здравеопазване“, което ще се проведе на 15 юни 2021г.

В раздел „Законодателни дейности“ Съветът ще проследи напредъка на досиетата от инициативата за създаване на Европейски здравен съюз.

В раздел „Незаконодателни дейности“ се очаква министрите на здравеопазването да одобрят Заключения на Съвета за подкрепа на устойчив, равен и универсален достъп до лекарствени продукти и медицински изделия. Документът насърчава усилията на Европейската комисия и държавите членки към изграждане на адекватна система за достъп и наличност на лекарствени продукти и медицински изделия по време на криза.

Акцент в дискусията на министрите ще бъде поставен върху актуалната ситуация с COVED-19. С цел структуриране на дебата Португалското председателство разпространи въпроси относно възможностите за прилагане на общи критерии за издаване и приемане на цифров сертификат.

България ще подчертае значението на сертификата за гарантиране на безопасното и свободно движение в рамките на ЕС.

 

Изменя се Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

 

Министерският съвет прие Постановление за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

С промяната под контрол се поставя психоактивното вещество изотонитазен чрез включването му в Списък I на Наредбата - „Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве, поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина“.

Целта на промяната е транспониране в националната нормативна уредба на Делегирана Директива (ЕС) 2020/1687 на Комисията за изменение на приложението към Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета във връзка с включването на новото психоактивно вещество в определението за „наркотици“.

Употребата на изотонитазен причинява вреди на здравето, свързани с неговата остра токсичност и потенциал за злоупотреба и за предизвикване на зависимост у хората. Това увреждане на физическото и психическото здраве се счита за животозастрашаващо.

Очакваният резултат от промяната е ограничаване риска от злоупотреба с наркотичното вещество, както и осигуряване на възможност за ефективни законови действия от страна на правоприлагащите органи. По този начин ще бъдат намалени рисковете за обществото.

 

Одобрена е позицията на страната ни

по дело С-602/20 на Съда на Европейския съюз

 

Със свое решение правителството одобри позицията на България по дело С-602/20 на Съда на Европейския съюз (СЕС), образувано по преюдициално запитване, отправено от Върховния административен съд, по висящо пред него адм. дело № 645/2020 г. по касационна жалба на „АКЗ - Бургас” ЕООД относно отхвърлена жалба срещу акт на Териториална дирекция - Бургас на НАП, в частта, с която е отказано на дружеството да бъде заплатена законната лихва върху недължимо събрана сума за осигурителни вноски за периода от внасянето на недължимо платената сума до деня, в който е следвало да бъде възстановена.

С това решение правителството дава и съгласие за встъпване в производството.

Предмет на преюдициалното запитване е тълкуване на разпоредбите на чл. 4, пар. 3 от Договора за Европейския съюз (принцип на лоялно сътрудничество и производните му принципи на равностойност и ефективност), чл. 19, пap. 1, изр. 2 от Договора за европейския съюз, чл. 291, пap. 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз.

Конституирането на Република България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от СЕС с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в редовно заседание на енергийните министри на ЕС

 

Министерският съвет одобри позицията на Република България за участие в редовно заседание на Съвета на Европейския съюз „Транспорт, телекомуникации и енергетика“, част „Енергетика“, което ще се проведе на 11 юни 2021 г. в гр. Люксембург.

По време на заседанието се очаква енергийните министри да постигнат общ подход по предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Регламент (ЕС) №     347/2013. Постигането на общ подход е условие за очертаване предварителната позиция на Съвета, като основа за подготовката на преговори с Европейския парламент. На заседанието се планира министрите да приемат заключения относно инициативата „Вълна на обновяване за Европа“ и да обменят виждания по „Стратегия за използването на водорода за неутрална по отношение на климата Европа“. Европейската комисия се очаква да представи информация за външните отношения на ЕС в областта на енергетиката, делегацията на Чехия ще информира по въпроси, свързани с отражението на таксономията на ЕС, а словенската делегация ще представи работната програма на предстоящото председателство на Съвета на ЕС.

Със своята позиция българската страна подчертава, че подкрепя законодателното предложение за преразглеждане на насоките за трансевропейската енергийна инфраструктура, което има за цел да улесни постигането на европейските климатични цели до 2050 г. и осигуряването на разумен компромис, в рамките на постигането на общ подход на Съвета по документа. В контекста на дискусиите за водорода, българската позиция е, че съществува потенциал водородът да допринесе за постигане на целите на ЕС за намаляване на емисиите до 2030 г. и за неутралност по отношение на климата до 2050 г. По отношение на инициативата „Вълна на обновяване за Европа“, българската страна е готова да подкрепи предложения проект на заключения на Съвета.

 

Одобрена е позицията на България за предстоящото неформално заседание на Съвета на Европейския съюз

по земеделие и рибарство

 

Кабинетът одобри позицията на България за предстоящото неформално заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство. То ще се проведе в периода 13- 15 юни 2021 г. в Лисабон, Португалия.

„Продоволствени системи, иновации и управление на природните ресурси“ е основната дискусионна тема в областта на земеделието, избрана от Португалското председателство. В позицията на България се посочва, че извънредната ситуация с разпространението на COVID-19 ясно е очертала, че са необходими много повече усилия за подобряване на гъвкавостта и устойчивостта на сектора, който гарантира продоволствената сигурност на европейските граждани. Поради налагане на още по-високи екологични стандарти за селскостопански продукти и храни, на фермерите следва да бъдат предоставени адекватни икономически стимули за поемане на екологични ангажименти. Целта е по този начин да се намали рискът от изоставяне на земеделски дейности и обезлюдяване на селските райони. Икономическата стабилност на земеделието е необходимо да бъде постигната съвместно с екологичната устойчивост на сектора.

„Бъдещето на Общата политика в областта на рибарството“ е друг акцент, който ще бъде разгледан в рамките на заседанието. В българската позиция се посочва, че прилагането на подхода на предпазливост и екосистемният към управлението на рибарството и аквакултурите, в голяма степен са довели до постигане на заложените през 2013 г. цели на Общата политика в областта на рибарството (ОПОР). Въпреки това е необходимо да бъдат положени допълнителни усилия за пълното постигане на заложените цели и тяхното адаптиране към променящите се условия.

Страната ни е категорична, че съществуващата система за контрол и прилагане може да бъде значително подобрена. Въвеждането и използването на нови технологии, ще спомогне за увеличаване на научните познания и прилагане на екосистемния подход при управление на рибарството в Европейския съюз. България насърчава създаването на Организации на производители като по този начин ще се гарантира укрепването и устойчивостта на сектора и пазара.

 

Прието е правителствено постановление относно условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата,

които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност съгласно закона за извънредното положение

 

Министерският съвет прие Постановление за определяне на условията, критериите, реда и размера на проценти от оборота на средствата, които се предоставят на лица, извършващи туроператорска дейност съгласно чл. 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (Загл. доп. ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020г.)

С член 26а, ал. 3 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците (Загл. доп. ДВ, бр. 44 от 2020 г., в сила от 14.05.2020 г.), в сила от 06.04.2021 г. (ЗМДВИПОРНСПП) е създадена разпоредба, според която Държавата предоставя на лица, извършващи туроператорска дейност, безвъзмездни средства в размер до 15 на сто от оборота им без ДДС през 2019 г., но не повече от дължимата сума по туристическите пакети за неосъществени пътувания, които се използват единствено за възстановяване на дължимите суми на клиенти за неосъществени пътувания в периода от 1 март 2020 г. до 31 декември 2020 г. поради възникналата епидемия от COVID-19. Схемата за държавна помощ е нотифицирана от Европейската комисия.

С ал. 4 от същата норма се предвижда средствата да се предоставят при условия, критерии и ред в размер на проценти от оборота, определени от Министерския съвет по предложение на министъра на туризма в рамките на неусвоените средства по схемата за държавна помощ по чл. 26а, ал. 1 от ЗМДВИПОРНСПП, редакция на нормата в сила до 05.04.2021 г.

Средствата, подлежащи на разпределение съгласно приетото ПМС, са в размер на 16 491 711, 63 лева. Същите са остатък от предоставените по сметката на Министерството на туризма 51 000 000 лева съгласно Постановление № 380 от 18 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г.

Туроператорите, допустими кандидати за средствата за безвъзмездна финансова помощ, ще кандидатстват по електронен път чрез Системата за управление на националните инвестиции (СУНИ).

Средствата по новата схема за държавна помощ ще се изплащат след получаването на положително решение от Европейската комисия за съвместимостта на помощта с вътрешния пазар въз основа на чл. 107, параграф 3, буква „б“ от Договора за функционирането на Европейския съюз.

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА КЪМ МИНИСТЕРСКИЯ СЪBET.

Внася: министър-председателят

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНА ТОЧКА ЗА КОНТАКТ ПО МЕХАНИЗМА ЗА ВЪРХОВЕНСТВО НА ПРАВОТО.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ОТПРАВЯНЕ НА ИСКАНЕ КЪМ МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДИРЕКТОРИ НА АСОЦИАЦИЯТА НА ПЕРИОДА ПО Т. 4 ОТ РЕШЕНИЕ № 245 НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ ОТ 22 МАЙ 2020 Г. ЗА ЧЛЕНСТВОТО НА БЪЛГАРИЯ В АСОЦИАЦИЯТА С ДОПЪЛНИТЕЛНИ ШЕСТ МЕСЕЦА ДО 31 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 789 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г. ЗА СЪЗДАВАНЕ И ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ПОСТОЯННО ДЕЙСТВАЩ МЕЖДУВЕДОМСТВЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО И РАЗВИТИЕ (ОИСР), ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПЪТНА КАРТА ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ПРИСЪЕДИНЯВАНЕТО КЪМ ОИСР И ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ПРЕДПРИСЪЕДИНИТЕЛНИЯ ПЕРИОД - 2018 - 2020 Г.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ НА СЛЯПО-ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ „СЪЮЗ НА ГЛУХИ­ТЕ В БЪЛГАРИЯ“ ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ „НА­ЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ“ ЗА НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДА­НИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по икономическите и социалните политики и министър на труда и социалната политика

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТА­НОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2016 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА МАКСИМАЛНИЯ РАЗМЕР НА НО­ВИТЕ ДЪРЖАВНИ ГАРАНЦИИ ЗА 2022 Г. ПО ЗАКОНА ЗА КРЕДИТИРАНЕ НА СТУДЕНТИ И ДОКТОРАНТИ.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА КОНСОЛИДИРАН ГОДИШЕН ДОК­ЛАД ЗА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР В РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА 2020 Г.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛ­НА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 10 ЮНИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРО­СИ“, ПРОВЕДЕНО НА 17 МАЙ 2021 Г. В КОИМБРА.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНА ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗ­ВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ“, ПРОВЕДЕ­НА НА 20 МАЙ 2021 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛ­СКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14 ЮНИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛ­СКИ ВЪПРОСИ, ЧАСТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15 ЮНИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧ­НИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕ­ЛО С-602/20 НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИ­ЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПО ВИСЯ­ЩО ПРЕД НЕГО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО № 645/2020 Г. ПО ОПИСА НА СЪ­ДА, ПО КАСАЦИОННА ЖАЛБА НА „АКЗ-БУРГАС” ЕООД.

Внася: министърът на финансите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ „ТРАН­СПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА”, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 11 ЮНИ 2021 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ПЕРИОДА ОТ 13 ДО 15 ЮНИ 2021 Г. В ЛИСАБОН.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА, КРИТЕРИ­ИТЕ, РЕДА И РАЗМЕРА НА ПРОЦЕНТИ ОТ ОБОРОТА НА СРЕДСТВАТА, КОИТО СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА ЛИЦА, ИЗВЪРШВАЩИ ТУРОПЕРАТОРСКА ДЕЙНОСТ СЪГЛАСНО ЧЛ. 26А, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ И ДЕЙСТВИЯТА ПО ВРЕ­МЕ НА ИЗВЪНРЕДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ, ОБЯВЕНО С РЕШЕНИЕ НА НАРОДНО­ТО СЪБРАНИЕ ОТ 13 МАРТ 2020 Г., И ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ.

Внася: министърът на туризма