EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 04.08.2021 г.

04.08.2021

 

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

Прието е решение за одобряване на Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията

 

 

Правителството прие Решение за одобряване на Доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз през 2020 година, и Отчет за изпълнение на задачите, заложени в Плана за действие за 2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2014-2020 г.

Годишният доклад за дейността на Съвета през 2020 г. и Отчетът за изпълнение на задачите, заложени в Плана за действие за 2020 г. са изготвени на базата на информация, представена от членовете на Съвета и Прокуратурата на Република България.

Докладът обхваща мерките, предприети в Република България за борба с измамите, засягащи приходната и разходната част на бюджета на ЕС, в изпълнение на член 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз. В доклада са представени по-важните законодателни, административни, организационни и оперативни мерки за осъществяване на ефективна превенция и противодействие на нередностите и измамите. Докладът включва обобщение и анализ на статистиката за 2020 г. за докладваните нередности, засягащи бюджета на Европейския съюз, делегиран за изпълнение на Република България в режим на споделено управление.

Отчетът за изпълнение на задачите, заложени в Плана за действие за 2020 г., отразява достигнатите стойности на заложените индикатори за наблюдение, като неговото изпълнение е 87%.

Предвид предприетите на национално ниво мерки за превенция и контрол относно разпространението на коронавирусна инфекция (COVID-19), двата документа са одобрени от Съвета АФКОС чрез неприсъствена процедура за вземане на решения съгласно чл. 3, ал. 4, във връзка с чл. 1 За от Правилника за организация на дейността на Съвета.

 

 

 

Правителството предлага проф. Цочо Бояджиев за орден „Стара планина“ първа степен

 

Министерският съвет предлага на президента проф. Цочо Бояджиев да бъде награден с орден „Стара планина“ първа степен (без лента и без мечове), за неговия изключителен принос в областта на науката и културата и по повод навършването на 70 години.

Цочо Христов Бояджиев е роден на 25.09.1951 г. в Троян. През 1976 г. завършва философия в Софийския университет (СУ) ,,Св. Климент Охридски“. Има специализации по психология и българска филология. От 1992 г. е професор по история на философията. Бил е ръководител на катедрата по история на философията във Философския факултет на СУ. Като стипендиант на фондация „Александър фон Хумболт“ специализира в Германия, Италия и Унгария.

В началото на 80-те години на 20 век проф. Цочо Бояджиев полага основите на известната Българска школа по философска медиевистика. Той има изключителен принос за създаването и укрепването на международния престиж на професионалната философия в България. Компетентното му участие в множество международни форуми и проекти насочва вниманието на международната изследователска общност към българската научна практика.

Проф. Бояджиев е и съосновател на Европейския висш колеж за антична и средновековна философия, както и член на няколко европейски академични институции, сред които Международното Платаново общество, Европейската академия на науките и изкуствата, Берлинското научно общество. Автор е на множество монографии, статии, студии и преводи.

 

 

 

МОН ще плаща допълнителни профилактични прегледи за учителите след Covid-19

 

Учителите, преболедували COVID-19, ще имат право на допълнителни профилактични прегледи и консултации извън осигурените в рамките на задължителното здравно осигуряване.

За прегледи на 12 000 учители са предвидени 180 000 лева по Националната програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“, която беше приета от правителството днес. Профилактичните прегледи ще са свързани със сърдечно-съдови, стомашно-чревни, чернодробни, бъбречно-урологични, ендокринни, гинекологични, андрологични и кожни заболявания, болести на централната и перцферната нервна система, на дихателната система, на опорно-двигателния апарат и на очите. Прегледите ще се плащат от образователните институции, а Министерството на образованието и науката ще им възстанови до 15 лева от стойността на направения разход.

Предвидени са също 200 000 лева за рехабилитация на 2000 учители по програмата на НОИ. Те трябва да имат установена диагноза, записана в направление от личен или лекуващ лекар. Рехабилитацията ще се осигурява за 10 групи заболявания. На всеки включен участник ще се възстановяват 100 лева от направените разходи.

Програмата обхваща заетите в системата на предучилищно и училищно образование учители, директори и други педагогически специалисти. Тя е насочена към подкрепа и опазване на здравето им чрез дейности за активна профилактика и рехабилитация на най­често срещаните заболявания.

Провеждането на профилактика и рехабилитация ще помогне за подобряване на здравния статус на учителите и другите педагогически специалисти, за укрепване и повишаване на работоспособността им, особено след пандемичните 2020 и 2021 г. Така ще се гарантира задържане на по-опитните учители и другите педагогически специалисти в предучилищното и училищното образование.

 

 

Шест гимназии запазват статута си на училища с национално значение

 

Правителството реши шест професионални гимназии да запазят статута си на училища с национално значение, считано от 01 септември 2021 г.

Училищата с национално значение са в пет области – Ловеч, Пазарджик, Стара Загора, Разград и София област. Това са Националната професионална гимназия  по ветеринарна медицина „Проф. д-р Димитър Димов“ в Ловеч, Националната професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ в Тетевен, Националната професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ във Велинград,  Националната професионална гимназия  по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ в Стара Загора, Националната професионална техническа гимназия „Шандор Петьофи“ в Разград и Националната професионална гимназия по компютърни системи към Техническия университет – София.

Преди 4 години тези училища бяха обявени за национални, защото отговарят на изискванията да обучават ученици от други области на страната, несъседни на тази, в която е училището. Анализът на данните за учениците от Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование позволява този статут да бъде запазен и занапред.

 

 

 

Правителството измени решения за приемане на списъци на защитени зони от мрежата „Натура 2000“

 

 

Правителството прие Решение за изменение на списъците на защитени зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

С приетите изменения се прецизират границите на 44 защитени зони за опазване на природните местообитания от мрежата „Натура 2000“, след извършен анализ за уточняване на границите на всички необявени към момента защитени зони за местообитанията спрямо местоположението на предмета на опазване в тях. Тези промени се налагат защото при първоначалното определяне на границите на зоните не е имало възможност за използване на точни кадастрални данни (М 1 :5 000) и са ползвани други източници, със значително по-малка точност в рамките на изисквания от ЕК мащаб (М 1: 100 000). По този начин са отстранени неточности на базата на най­добрата налична към момента информация, което да позволи тяхното обявяване в адекватен на целите на Директивата за местообитанията обхват.

С приемането на решението общото покритие на мрежата от защитени зони за местообитанията ще се увеличи с 0,003% от националната територия.

 

 

Прието е постановление за изменение и допълнение на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, приет с Постановление № 309 от 14 декември 2018 г. (обн., ДВ, бр. 105 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г., изм. и доп., бр. 86 от 2019 г., изм. бр. 101 от 27.11.2020 г.).

С настоящия проект на Постановление за изменение и допълнение на Класификатора се предлагат промени по смисъла на чл. 24, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, основно свързани с осигуряване на необходимите длъжности за военнослужещи по длъжностни нива в обхвата на военните звания в изградената организационна структура на въоръжените сили.

Въвеждат се нови длъжности и се изменят длъжности, необходими за трансформирането на системата за ръководство, командване и управление, оптимизиране на системите за логистична поддръжка и комуникационно­информационна поддръжка и киберотбрана, както и военнообразователната система.

Разкриват се нови специфични длъжности за използване, обслужване и осигуряване на новопридобито въоръжение и техника.

Измененията ще влязат в сила от 01.09.2021 г.

 

 

 

Правителството одобри изплащането на обезщетение от 25 900 евро след обявяване на едностранна декларация по жалби пред ЕСПЧ

 

Министерският съвет одобри едностранна декларация за изплащане на обезщетение от общо 50656 лева по шест жалби пред Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ).

Повдигнатите оплаквания са предмет на добре установената практика на Съда и касаят лошите санитарно-битови условия в следствените арести и затворите, които жалбоподателите са понесли през различни периоди от време, както и липсата на ефективно правно средство за защита.

Взимайки предвид практиката на ЕСПЧ по сходни дела, българското правителство одобри едностранна декларация на основание чл. 37 от Конвенцията за правата на човека и основните свободи.

С друго свое решение правителството прие Пътна карта за изпълнение на осъдителните решения, постановени срещу Република България от Европейския съд по правата на човека.

 

 

Променя се обхватът на търговските субекти, които следва да разпределят и внесат в полза на държавата част от печалбата си по годишния финансов отчет за 2020 г.

 

Министерският съвет прие Разпореждане за изменение на Разпореждане № 1 от 2021 г. за установяване и внасяне в полза на държавата на отчисления от печалбата за финансовата 2020 година от държавните предприятия и търговските дружества с държавно участие в капитала.

Съгласно измененията, ,,Държавна консолидационна компания“ ЕАД и „Национална компания индустриални зони“ ЕАД се включват в обхвата на търговските субекти, които следва да разпределят и внесат в полза на държавата част от печалбата си по годишния финансов отчет за 2020 г. след данъчно облагане. Промяната се извършва с оглед необходимостта от осигуряване на допълнителни приходи в държавния бюджет.

С проекта на акт се променя и срокът за внасяне на сумите по отчислената печалба, съответно разпределения дивидент - от 30 юли на 31 август.

Разпореждането е в съответствие с чл. 14, т. 3 от Закона за публичните предприятия и с него се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет за 2021 г. в частта на неданъчните приходи от дивиденти.

 

 

 

Правителството отпусна над 25 млн. лв. за обезщетения в образованието

 

Правителството отпусна 25 401 532 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2021 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците май-юни 2021 г. при намаляване на числеността на персонала в образователните институции при промяна на структурата и състава, както и при прекратяване на трудовите правоотношения на друго основание.

Финансирането ще е от бюджета на Министерството на образованието и науката и от планираните разходи в централния бюджет за 2021 г. за изпълнение на националните програми за развитие на образованието.

 

 

 

Почти 20 000 ученици и учители са одобрени за безплатна почивка по „Отново заедно“

 

Почти 20 000 ученици и учители от 688 училища са одобрени за безплатна почивка към 31 юли т.г. На тази дата изтече първият етап за кандидатстване по Националната програма „Отново заедно“. От възможността да летуват за сметка на държавния бюджет са се възползвали 19 728 участници - 17 859 ученици и 1869 учители или други педагогически специалисти. За тях се държавата отпуска 9 508 000 лева.

Днес Министерският съвет одобри 1 205 250 лева за 3805 участници. Преди това с три постановления бяха отпуснати 5 991 100 лева, които са разпределени за 12 977 ученици и 1354 ръководители.

Програмата е разчетена за 30 000 ученици и придружаващи ги педагози. Общият й бюджет е 15 млн. лв.

Министерството на образованието и науката вече приема заявки по правилата за втория етап на кандидатстване. В него отпада ограничението училищата да изпращат на почивка до 7% от своите ученици. Максимално допустимият брой за всички е 165 участници. Могат да се включат и вече възползвали се от програмата училища, ако в първия етап са получили пари за по-малко от 165 ученици и придружаващи.

Нови заявки ще се приемат до края на август или до изчерпване на лимита на програмата. За първите три дни на месец август 60 училища са подали документи.

Одобрените досега ученици и учители летуват както в планински, така и в морски курорти. Сред предпочитаните дестинации са Боровец, Банско, Чепеларе, Плиска, Балчик, Трявна, Китен. Има групи в Приморско, Албена, Златни пясъци, Слънчев бряг, Несебър, Каварна, Черноморец и др. Учениците и педагозите отсядат предимно в хотели с три звезди.

За всеки участник е осигурен шестдневен туристически пакет на стойност 500 лв. Офертата включва настаняване с пет нощувки, храна, транспорт, застраховка и допълнителни дейности.

Националната програма „Отново заедно“ помага на децата да преодолеят изолацията по време на дистанционното обучение, като възстановява комуникацията помежду им чрез групови дейности. Тя обогатява културата на учениците и стимулира тяхната физическа активност.

 

 

Правителството отпуска 45 млн. лева за стартиране на дейностите по модернизация на жп линията Волуяк-Драгоман

 

Правителството одобри отпускането на временен финансов ресурс, в размер на 45 млн. лева, за стартиране на дейностите по проект „Модернизация на жп линия София - Драгоман - сръбска граница, жп участък Волуяк – Драгоман“. Допълнителните плащания се отпускат към бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, като принципал на НК „Железопътна инфраструктура“.

Проектът е предвиден за финансиране по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 и предстои неговото одобрение от Управляващия орган на програмата и Европейската комисия. Осигуряването на средствата ще позволи своевременно стартиране на предвидените дейности и завършването им до края на 2023 г., когато е крайният срок за финансиране от оперативната програма. След одобряване на европейското финансиране за проекта разходите ще бъдат възстановени в Държавния бюджет в срок до 31.12.2021 г.

 

 

Прието е постановление, с което се одобряват допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г.

 

Министерският съвет на Република България прие Постановление, с което се одобряват допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. Допълнителните средства в размер на 23 170 600 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 г. са за предоставяне на допълнителен трансфер на Националната здравноосигурителна каса за финансиране на дейности във връзка с лечението на лица до 18-годишна възраст по чл. 82, ал. la, 3 и 6 от Закона за здравето и за дейности във връзка с лечението на лица над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1 а и 6 от Закона за здравето, които по закон са определени като държавна отговорност.

 

 

Правителството се разпореди с имоти

 

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти и археологически недвижими културни ценности - публична държавна собственост, на община Свиленград за срок от 10 години. Имотите се намират в с. Мезек, община Свиленград, област Хасково и представляват териториален обхват на археологическа културна ценност „Тракийска куполна гробница с. Мезек“ и археологическа културна ценност „Средновековна крепост с. Мезек“. Дейностите, свързани с опазване на културните ценности и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Историческия музей - Свиленград.

С друго решение на Министерския съвет „Български пощи“ ЕАД ще продадат гаражно помещение от 40 кв. м. чрез пряко договаряне на общинската администрация в Твърдица. Имотът не е необходим за дейността на дружеството. Продажбата ще се извърши по цена, не по-ниска от определената от независим оценител.

 

 

Правителството предлага на Народното събрание да ратифицира Договор за дарение на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19

 

Министерският съвет прие Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на Договор за дарение на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ за диагностика на COVID-19 на България от Европейската комисия, подписан на 29 март т.г., въз основа на Решение на Министерския съвет, и втори Договор за дарение, подписан на 9 април т. г., въз основа на Решение на Министерския съвет.

Комплектите за тест за антиген „всичко в едно“ са закупени от Европейската комисия и ще бъдат използвани за справяне с пандемията от COVID-19.

Основание за ратификацията на двата договора за дарение на комплекти за тест за антиген „всичко в едно“ е чл. 85, ал. 1, т. 5 от Конституцията на България, тъй като чл. 20 на договорите предвижда участие на държавата в арбитражно или съдебно уреждане на спорове.

 

 

Правителството одобри резултатите от неформалното заседание на Съвета „Общи въпроси“

 

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от неформалното заседание на Съвета „Общи въпроси“, което се проведе на 23 юли 2021 г. в конгресния център Бърдо край град Краню в Словения. България бе представена от заместник-министъра на външните работи Румен Александров.

Словенското председателство на Съвета на ЕС представи приоритетите, залегнали в програмата му, които са структурирани в 4 стълба: Устойчивост и възстановяване на ЕС и стратегическа автономност на ЕС; Конференцията за бъдещето на Европа; Съюз на европейския начин на живот, върховенство на закона и равнопоставеност за всички; Надежден и сигурен ЕС, способен да осигури сигурност и стабилност в своето съседство.

Съветът проведе дискусия относно начините за повишаване на устойчивостта на ЕС след кризата, свързана с COVID-19, в рамките на която участваха и страните от Западните Балкани.

 

 

Правителството одобри мярката - отлагане на плащането на концесионното възнаграждение за първото шестмесечие на 2020 г. за летищата Варна и Бургас

 

Правителството одобри мярка - отлагане на плащането на концесионното възнаграждение за първото шестмесечие на 2020 г. за гражданските летища за обществено ползване Варна и Бургас. С това Решение срокът за плащането на концесионното възнаграждение се удължава с още 184 дни, като вноската, отложена от 31 юли 2020 г. за плащане до 31 януари 2021 г., която беше отложена за плащане до 30.06.2021 г., се отлага отново за плащане в срок до 31 декември 2021 г.

С последното изменение на Временната рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19 (С (2020) 1863), приета от ЕК на 19 март 2020 г., с последващи изменения със Съобщения на Комисията (С (2020) 2215, С (2020) 3156, С (2020) 4509, С (2020) 7127 и С (2021) 564) (Временната рамка), е предвидено удължаване на срока до 31 декември 2021 г.

Прилагането на тази мярка е наложителна с оглед справянето с тежките последици за концесионера „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД от продължаващата пандемия от COVID-19 и предприетите мерки за ограничаване на разпространението и, които оказват негативно въздействие върху финансовото състояние на дружеството - оператор на гражданските летища за обществено ползване Варна и Бургас.

 

 

,,Саварона“ ЕООД, ще проучва строителни материали в площ „Боряна

 

„Саварона” ЕООД ще проучва строителни материали в площ „Боряна”, разположена в землищата на селата Папрат, Тютюнче и Сипец, община Джебел, област Кърджали. Това е регламентирано в решение на Министерския съвет, взето на днешното му заседание.

Разрешението за проучване се предоставя за срок от дванадесет месеца. За това време „Саварона” ЕООД ще вложи минимум 28 900 лв. в проучвателните дейности, които ще се осъществяват при следните условия:

- проучването ще се осъществи за сметка на титуляря на разрешението;

- титулярят на разрешението ще изпълнява изискванията, свързани с опазване на околната среда, защитените със закон територии и обекти, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, съгласно действащото законодателство;

-  условията за осъществяване на дейностите по проучването, както

правата и задълженията на титуляря, се определят в договора за проучване;

- за срока на договора титулярят ще заплати такса за площта в съответствие с ПМС № 284 от 17 октомври 2011 г.;

- за обезпечаване на задълженията по опазване на околната среда и земите титулярят ще представи банкова гаранция, валидна за целия срок на договора.

До 15 дни от одобряването на разрешението за проучване от Министерския съвет, министърът на енергетиката трябва да издаде разрешението, да го публикува на интернет страницата на МЕ и да го обнародва в „Държавен вестник". В 30-дневен срок от обнародването на разрешението министърът следва да сключи договор с титуляря.

 

 

Одобрена е позицията на страната ни по дело С-97/21 на Съда на Европейския съюз

 

Със свое решение правителството одобри позицията на България по дело С-97/21, MV - 98 на Съда на Европейския съюз (СЕС). То е образувано по преюдициално запитване на Административен съд - Благоевград, по висящо пред него дело по жалба срещу заповед за налагане на принудителна административна мярка, издадена от Националната агенция по приходите.

С това решение Министерският съвет дава и съгласие за встъпване в производството.

Предмет на преюдициалното запитване е тълкуване на разпоредбата на чл. 273 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност, както и на разпоредби от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Конституирането на Република България като страна в производството по това дело ще позволи на страната ни успешно да се включи в процеса на правораздаване, осъществяван от СЕС, с оглед на еднаквото и точно прилагане на правото на Европейския съюз.

 

 

 

Правителството одобри изменение на Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19

 

С приетото Решение на Министерски съвет са извършени промени в Програмата, чрез въвеждането на които се цели синхронизирането й в максимално възможна степен с разработения през месец май 2021. г. от Министерство на икономиката и Министерство на финансите надграждащ механизъм за интервенция, чрез ликвидна подкрепа за предприятията в страната, наречен „Портфейлна гаранция за преодоляване на последствията от COVID-1.9“. (,,Програмата за възстановяване“)

„Програмата за възстановяване“ ще предостави значителна по размер ликвидна подкрепа за предприятията в страната, концентрирана в относително кратък период от време. Гаранционната схема ще осигури предоставянето по облекчен ред на финансиране на голям брой предприятия, при изгодни условия, което до голяма степен да покрие свързания с последствията от COVID-19 завишен контрагентен риск. Ефектът от гаранцията е фокусиран върху облекчения в изискванията за обезпечение и максимално скъсени срокове за одобряване и усвояване на кредитите. Търговските банки ще бъдат задължени да прехвърлят изцяло икономическата полза от гаранцията към крайните кредитополучатели, чрез предоставяне на необезпечени кредити, с изключение на лични гаранции, които следва задължително да бъдат предоставени от действителните собственици. Промените в Програмата предвиждат кредитите да се предоставят при по-кратки срокове за обработка и с оптимизирано време за одобрение или отказ.

С решението се дава съгласие Българската банка за развитие ЕАД съобразно изпълнението на Програмата за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-1.9 да преразпределя част от средствата в рамките на одобрения бюджет по Програмата за реализиране на други мерки за преодоляване на последствията от COVID-19, възложени за изпълнение от Министерския съвет на Българска банка за развитие ЕАД.

Проектът на решение ще способства за ефективното изпълнение на програмите, възложени на ББР АД, за преодоляване на отрицателн11те последици от пандемията COVID-19.

 

 

 

Изпълнителната агенция по ОП НОИР се преименува на ,,Програма за образование“

 

Правителството прие промени в устройствения правилник на изпълнителната агенция, която управлява оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР). Променя се наименованието на агенцията и се увеличава числеността й. Целта е да се обезпечи ефективното изпълнение на следващия програмен период.

,,Програма за образование“ е новото наименование на изпълнителната агенция, която управлява оперативната програма за образование и наука. Промяната е обусловена от дейностите по подготовката на програмен период 2021-2027 г. и кореспондира с целите за изпълнение, управление и контрол на програмни инструменти, подкрепящи образованието.

Изменения са приети и в структурата и числеността на администрацията, с които се оптимизира административният капацитет на агенцията. Броят на служителите се увеличава с 9 и става общо 154. Деветте нови позиции са предвидени за сътрудници по управление на европейски проекти и програми, които ще бъдат назначени за срок до приключването на съответната програма. Техните възнаграждения се финансират изцяло от приоритетна ос „Техническа помощ“ на програмите.

 

 

Националната агенция по „Еразъм+“ ще има заместник изпълнителен директор

 

 

Центърът за развитие на човешките ресурси, който е националната агенция по Програма „Еразъм+“, ще има и заместник изпълнителен директор. Той ще отговаря за ресорите „Младеж“ и „Спорт“ и ще се назначава по предложение на министъра на младежта и спорта.

Това предвиждат приетите от кабинета промени в Устройствения правилник на ЦРЧР. Центърът е второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на образованието и науката, който назначава изпълнителния му директор. Целта на промяната е да се осигури по-добра координация между институциите по политиките на младежта и спорта.

ЦРЧР управлява европейските програми „Еразъм +“ и „Европейски корпус за солидарност“, насочени към образованието, обучението, младежта, мобилността и доброволчеството. С приетите промени в Устройствения правилник се увеличават с една бройка и местата в дирекция „Селекция, договориране и отчитане“. Така общата численост на ЦРЧР става 53 души. Двете допълнителни места за Центъра идват от Министерството на младежта и спорта (една щатна бройка) и от щата на регионалните управления на образованието - една бройка.

С друга промяна в постановление на Министерския съвет от 2018 г. се осигуряват три допълнителни щатни бройки за фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) за сметка на числеността на персонала на РУО. Фонд „Научни изследвания“ подкрепя финансово проекти и дейности за насърчаване и развитие на научните изследвания. С увеличението щатните бройки във ФНИ стават 15.

 

 

Одобрен е Анализ на нормативната уредба в областта на управлението при кризи

 

Правителството одобри Анализ на нормативната уредба в областта на управлението при кризи, изготвен от работна група, създадена със заповед на министър-председателя въз основа на решение на Съвета по сигурността. Освен анализа, работната група изготви предложения за изменения в Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност във връзка с управлението при кризи и направи преглед на нормативната уредба, регламентираща дейността на службите в сектор „Сигурност“.

Министерският съвет възложи на заместник министър-председателя по обществен ред и сигурност и министър на вътрешните работи да инициира създаването на междуведомствена работна група, която да изготви нов Закон за управление при кризи с участието на представители на всички заинтересовани министерства и ведомства.

 

 

 

Приети са промени в Правилника за издаване на българските лични документи

 

 Правителството прие проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за издаване на българските лични документи

Въвежда се възможността за „ускорена услуга“ за гражданите, които подменят българските свидетелства за управление на моторни превозни средства поради изтичане/ изтекъл срок на валидност, промяна в данните на водача - смяна на постоянен адрес от едно в друго населено място, фамилия и транслитерация, издаване на дубликат

С предложената промяна се въвежда ускорена услуга за подмяна на свидетелство за управление на моторно превозно средство - до три работни дни от приемането на заявлението. Този вид услуга може да бъде заявявана в случаите на подмяната на българските свидетелства за управление на моторни превозни средства поради изтичане/ изтекъл срок на валидност, промяна в данните на водача - смяна на постоянен адрес от едно в друго населено място, фамилия и транслитерация, издаване на дубликат, когато заявлението е подадено в звено „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР. Тази услуга ще се предоставя и в звената на Дирекция „Български документи за самоличност", когато подмяната на свидетелството за управление на МПС е част от подадените за подмяна останали лични документи -лична карта, паспорт. Във връзка с въведената нова възможност са създадени и нови образци на заявленията.

В документа е предвидена и обикновена услуга за подмяна на чуждестранно СУМПС с българско. Срокът е до 30 дни от приемането на заявлението, което се подава само в звената „Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР.

Ускореното издаване на българските свидетелства за управление на моторни превозни средства не касае гражданите, които за първи път получават такъв документ -неговото издаване продължава да се извършва за срок до 10 работни дни от звената на Пътна полиция по постоянен адрес.

С цел намаляване на административната тежест за гражданите, с изменението на Правилника се урежда и възможността удостоверение, съдържащо данни от информационните фондове, свързани с издаването и ползването на български лични документи, което се издава на лице, притежаващо валидно удостоверение за универсален електронен подпис, да се получава на посочен от подателя електронен адрес.

 

 

Министерският съвет изпраща искане до Конституционния съд за тълкуване

на чл. 130в, т. 3 от Конституцията

 

По предложение на министъра на правосъдието проф. Янаки Стоилов правителството одобри днес искане до Конституционния съд за даване на задължително тълкуване на разпоредбата на чл. 130в, т. 3 от Конституцията на Република България.

Конкретният въпрос, поставен в искането, е: ,,В правомощията на министъра на правосъдието по чл. 130в, т. 3 от Конституцията на Република България включва ли се възможността да прави предложение за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор в хипотезата на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията?“

Министерският съвет излага аргументи, че министърът на правосъдието на основание чл. 130в, т. 3 от Конституцията има възможност да сезира пленума на Висшия съдебен съвет (ВСС) с предложение за предсрочно прекратяване на мандата на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор в хипотезата на чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията.

 

 

Правителството предлага на президента на Република България да издаде указ за освобождаване на постоянния ни представител към ЕС в Брюксел Димитър Цанчев

 

Министерският съвет реши да предложи на Президента на Република България да издаде указ за освобождаване на постоянния представител на Република България към Европейския съюз в Брюксел Димитър Цанчев Цанчев.

Той е назначен е назначен за постоянен представител на Република България към Европейския съюз в Брюксел с Указ № 34 от 2012 г. Миналата година Димитър Цанчев подава своята кандидатура, подкрепена от МВнР, в рамките на ротацията на Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) за управленски позиции в делегациите на ЕС за 2021 г. В тази връзка с писмо Ref. Ares (2021) 2387027 от юли 2021 г. ЕСВД информира за решението на Върховния представител за назначаване на ръководители на делегации на ЕС, като Димитър Цанчев е определен за Ръководител на делегацията на ЕС в Израел.

 

 

Правителството предлага Петър Тодоров да бъде назначен на длъжността главен секретар на МВР

 

Министерският съвет предлага на Президента на Република България да издаде указ за назначаването на Петър Тодоров на длъжността главен секретар на Министерство на вътрешните работи.

Старши комисар Петър Тодоров е завършил висше образование във ВНВУ „Васил Левски“. Работил е дълги години в системата на МВР, като заема различни длъжности в ОД МВР Пловдив, където към момента заема длъжността директор І степен на Областна дирекция на МВР – Пловдив.

 

 

1.РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОКЛАД ОТНОСНО ДЕЙНОСТТА НА СЪВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЯ В БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ 2020 Г., И НА ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА 2020 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЗА ПЕРИОДА 2014 - 2020 Г

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

2.РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА ЦОЧО БОЯДЖИЕВ С ОРДЕН „СТАРА ПЛАНИНА” ПЪРВА СТЕПЕН

Внася: министърът на образованието и науката

 

3.РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Внася: министърът на образованието и науката

 

4.РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА УЧИЛИЩА С НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ.               

Внася: министърът на образованието и науката

 

5.РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА СПИСЪЦИТЕ НА ЗАЩИТЕНИ ЗОНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И НА ДИВАТА ФЛОРА И ФАУНА

Внася: министърът на околната среда и водите

 

 

6.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ В МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 309 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г,

Внася: министърът на отбраната

 

7.РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ЕДНОСТРАННА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ДЕЛОТО „БУЮКЛИЙСКИ И ДРУГИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ” (ЖАЛБИ    № 60361/19, 60443/19, 64672/19, 10841/20, 12227/20 И 12228/20), ВИСЯЩО ПРЕД ЕВ­РОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Внася: министърът на правосъдието

 

8.РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РАЗПОРЕЖДАНЕ № 1 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕ И ВНАСЯНЕ В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА НА ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ ПЕЧАЛБАТА ОТ ДЪРЖАВНИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ДЪРЖАВНО УЧАСТИЕ В К­ПИТАЛА

Внася: министърът на финансите

 

9.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАН­СФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА”, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 188 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

Внася: министърът на образованието и науката

 

10.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗ­ХОДИ/ТРАНСФЕРИ ЗА 2021 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОТНОВО ЗАЕДНО”, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 453 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

11.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЛА­ЩАНИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА ЗА 2021 Г. ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖП ЛИНИЯ СОФИЯ - ДРАГОМАН - СРЪБСКА ГРАНИЦА, ЖП УЧАСТЪК ВОЛУЯК - ДРАГОМАН” НА НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ „ЖЕЛЕ­ЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА” ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА” 2014 - 2020 Г.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

12.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ЗА 2021 Г.

Внася: министърът на здравеопазването

 

 

13.РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТИ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИ НЕДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД, ОБЛАСТ ХАСКОВО

Внася: министърът на културата

 

14.РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИ­ЖИМ ИМОТ, СОБСТВЕНОСТ НА „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД - СОФИЯ

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

15.РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ДАРЕНИЕ SANTE/2020/C3/082-DC-BG НА КОМПЛЕКТИ ЗА ТЕСТ ЗА АНТИГЕН „ВСИЧКО В ЕДНО” ЗА ДИАГНОСТИКА НА COVID-19 НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ И НА ВТОРИЯ ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ SANTE/2020/C3/082-DC-BG НА КОМПЛЕКТИ ЗА ТЕСТ ЗА АНТИГЕН „ВСИЧКО В ЕДНО” ЗА ДИАГНОСТИКА НА COVID-19 НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Внася: министърът на здравеопазването

 

16.ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ”, ПРОВЕДЕНО НА 23 ЮЛИ 2021 Г. В БЪРДО ПРИ КРАНЮ, СЛОВЕНИЯ

Внася: министърът на външните работи

 

17.РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА „ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД - ВАРНА, ПРЕДЛОЖЕ­НИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА ЗА КОНЦЕСИЯ ЗА ГРАЖДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ - БУРГАС, И ГРАЖ­ДАНСКО ЛЕТИЩЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ - ВАРНА, СКЛЮЧЕН НА       10 СЕПТЕМВРИ 2006 Г., В СИЛА ОТ 10 НОЕМВРИ 2006 Г., МЕЖДУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРЕДСТАВЛЯВАНА ОТ МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, И „ФРА­ПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ” АД - ВАРНА

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 

18.ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПРОУЧВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ - ПОДЗЕМНИ БОГАТСТВА, ПО ЧЛ. 2, АЛ. 1, Т. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ПОДЗЕМНИТЕ БОГАТСТВА, В ПЛОЩТА „БОРЯНА”, РАЗПОЛОЖЕ­НА В ЗЕМЛИЩАТА НА С. ПАПРАТ, С. ТЮТЮНЧЕ И С. СИПЕЦ, ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Внася: министърът на енергетиката

 

19.РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ПО ДЕЛО C-97/21, MV - 98 НА СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУ­ВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ СЪД - БЛАГОЕВГРАД, ПО ВИСЯЩО ПРЕД НЕГО АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛО ПО ЖАЛБА СРЕЩУ ЗАПОВЕД ЗА НАЛАГАНЕ НА ПРИНУДИТЕЛНА АДМИНИС­ТРАТИВНА МЯРКА, ИЗДАДЕНА ОТ ОРГАН ПО ПРИХОДИТЕ.

Внася: министърът на финансите

 

20.РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 310 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2020 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА ПОРТФЕЙЛНИ ГАРАНЦИИ В ПОДКРЕПА НА ЛИКВИДНОСТТА НА МИКРО-, МАЛКИ И СРЕД­НИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП), ПОСТРАДАЛИ ОТ ИЗВЪНРЕДНАТА СИТУАЦИЯ И ЕПИДЕМИЯТА ОТ COVID-19 И ВЪЗЛАГАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО Й НА „БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ” АД

Внася: министърът на икономиката

 

21.РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЪТНА КАРТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСЪДИТЕЛНИТЕ РЕШЕНИЯ, ПОСТАНОВЕНИ СРЕЩУ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА

Внася: министърът на правосъдието

 

22.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАИМЕНОВАНИЕТО НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗО­ВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОПЕРА­ТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 237 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2017 Г           

Внася: министърът на образованието и науката

 

23.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

Внася: министърът на образованието и науката

 

24.ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА АНАЛИЗ НА НОРМАТИВНАТА УРЕДБА В ОБ­ЛАСТТА НА УПРАВЛЕНИЕТО ПРИ КРИЗИ, ИЗГОТВЕН ОТ РАБОТНАТА ГРУПА, СЪЗДАДЕНА СЪС ЗАПОВЕД № Р-106 ОТ 9 ЮЛИ 2021 Г. НА МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ

Внася: министър-председателят

 

25.ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ИЗДАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 13 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2010 Г.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи

 

26.РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ИСКАНЕ ДО КОНСТИТУЦИОН­НИЯ СЪД ЗА ДАВАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТЪЛКУВАНЕ НА РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 130В, Т. 3 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Внася: министърът на правосъдието

 

27.РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ПОСТОЯННИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ КЪМ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ В БРЮКСЕЛ

Внася: министърът на външните работи

 

28.РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛАГАНЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗ ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СТАРШИ КОМИСАР ПЕТЪР ТОДОРОВ-ВПД ДИРЕКТОР I СТЕПЕН НА ОД МВР – ПЛОВДИВ НА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МВР.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурност и министър на вътрешните работи