Официална страница за посещението на папа Франциск в България

За България

Икономика

 

България е на 21-во място в Европейския съюз по Брутен вътрешен продукт (БВП) през 2017 г. Страната е в режим на валутен борд, който обвързва националната валута лев с еврото. По фиксинга на БНБ 1 евро се равнява на 1,95583 лева. България има отворена пазарна икономика, средно развит частен сектор и сравнително малък вътрешен пазар. След присъединяването на България към ЕС се наблюдава устойчив процес на приравняване към доходите в общността, чувствително забавен в годините на глобалната икономическа криза, но отново ускорен в последните три години. През 2017 г. икономиката на страната отбелязва ръст от 3,8%, заемайки 12-то място по този показател сред всички държави-членки на ЕС.

 

ИЗНОС

Основният двигател на икономическия растеж е износът, който надхвърли предкризисните си нива още през 2011 г. През 2017 г. неговият дял в БВП е 67,4%. Реалният растеж на износа на стоки достигна 8,3% през 2017 г., което се отрази в увеличение на експортните дялове в световния и европейски внос и свидетелства за стабилната конкурентоспособност на българската икономика.

 

ПАЗАР НА ТРУДА

Непосредствено след присъединяването си към ЕС, България постигна едно от исторически най-ниските си нива на безработица. Под влияние на световната икономическа криза, показателят се повиши, но създаването на заетост в икономиката след 2013 г. спомогна за връщането към устойчива тенденция на понижение. През 2018 г. коефициентът на безработица достигна нов исторически рекорд от 5,2%, като остава по-нисък от средната стойност на показателя за ЕС 28 за последните четири години. Положителните развития са особено видими при хората с висше и средно образование.

 

БИЗНЕС СРЕДА

Ниските ставки на корпоративните данъци и данъците върху доходите на физическите лица подобряват бизнес средата и насърчават инвестициите. След присъединяването си към ЕС България подобрява събираемостта и данъчната култура на обществото се повишава. Добрите условия за бизнес се потвърждават от международните класации. Според доклада на Световната банка Doing Business 2018 България се подрежда на 59-то място сред 190 страни по ефективност на бизнес регулациите и на 25-то място сред страните-членки на ЕС. Според доклада на Световния икономически форум за глобалната конкурентоспособност за 2018 г., България се подрежда на 51-то място сред 140 страни и на 25-то място сред страните-членки на ЕС по ниво на конкурентоспособност на националната икономика.

 

 

ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ

Финансовата стабилност е основен икономически приоритет на България. В годините преди световната криза страната натрупа бюджетни излишъци, които формираха фискални буфери и така бяха неутрализирани негативните ефекти върху фиска. България е сред малкото държави-членки, които пазят нивото на държавния дълг и дефицита сред най-ниските в ЕС. Само за няколко години след началото на кризата България успя да приведе отново бюджетния дефицит на устойчиви нива, като през 2017 г. е отчетен излишък от 1,1% от БВП.

 

Страната е на една от челните позиции в ЕС по нисък размер на консолидирания държавен дълг. Неговата стойност възлиза на 25,6% от БВП за 2017 г. и подрежда България на трето място след Естония и Люксембург.

 

*Съдържанието на страницата е съставено със съдействието на Министерството на финансите и Министерството на икономиката.