EN

Дневен ред на заседание на Министерския съвет на 16.02.2022 г.

16.02.2022

ВИЖТЕ РЕШЕНИЯТА НАКРАТКО

 

 

 

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

П Р Е С С Л У Ж Б А

 

 

 

         Одобрена е актуализация на Картата на регионалните помощи на Република България

за периода 2022-2027 г.

 

Министерският съвет направи техническо изменение в т. 6 от приложението към РМС № 644 от 1 септември 2021 г., с което е одобрена Картата на регионалните помощи на Република България за периода 2022-2027 г.

Промяната е в следствие на Решение на Европейската комисия № С(2021) 8939 от 15.12.2021 г., с което на европейско ниво се одобрява Картата. В него интензитетите са представени в съвкупна максимална стойност (с натрупване), докато в РМС № 644/2021 са разбити на съставните им части. Чрез приетото техническо изменение ще се осигури унификация с решението на ЕК и да се ограничат възможностите за грешно комбиниране на интензитет и бонуси.

С новата система от бонуси с натрупване се формира по-благоприятна ситуация в 11 от областите у нас (с изключение на областите Перник и София град) спрямо периода 2014-2020 г. В 15 от регионите по NUTS3 Европейската комисия запазва нивата на интензитет, а в 2 има занижаване от 5 процентни пункта до края на 2024 г. След тази датата намалението е 10 пункта спрямо предишния период, което може да наложи Картата да бъде преразгледана през 2024 г.

Както и до момента, максималните интензитети на помощта за големи предприятия могат да бъдат увеличени с още до 20% при подпомагане на малки предприятия или с до 10% за средни предприятия. Интензитетите не могат да бъдат превишавани.

Големите проекти с допустими разходи над левовия еквивалент от 50 милиона евро са обект на коригиран таван по формула, съгласно Насоките и решението на ЕК.

Решението на ЕК за одобряване на Картата и условията в него са задължителни за изпълнение от всички администратори на помощ в Република България.

 

Определен е съставът на Съвета за развитие на гражданското общество

 

Със свое решение правителството определи състава на Съвета за развитие на гражданското общество (СРГО). Законът за юридическите лица с нестопанска цел предвижда създаването на Съвета като консултативен орган към Министерския съвет, с компетенции по разработване и провеждане на политики в подкрепа на развитието на гражданското общество.

Съставът на Съвета бе определен след провеждането на национално гласуване по електронен път, чрез уеб-базирана електронна платформа https://voting.government.bg/. В периода 20 февруари - 17 юни 2020 г. бяха осъществени последователно отделните етапи на изборната процедура - регистрация на желаещите да участват в гласуването и да бъдат избрани в Съвета, проверка на постъпилите заявления от Комисията по организирането и провеждането на процедурата за избор, гласуване за одобрените кандидати, обявяване на резултатите и класиране, определяне на физическите лица, представители на избраните организации.

Избраните членове на Съвета са 14 неправителствени организации в обществена полза, с опит в осъществяването на дейности за подкрепа на развитието на гражданското общество и на гражданското участие. Мандатът на избрания състав е 3-годишен. Председател на СРГО ще бъда вицепремиерът Калина Константинова.

Избраните организации са:

 1. Фондация „Български център за нестопанско право“
 2. Сдружение „Български дарителски форум“
 3. Фондация „Работилница за граждански инициативи“
 4. Фондация „Светът на Мария“
 5. Фондация „Български фонд за жените“
 6. Сдружение „Асоциация на европейските журналисти – България“
 7. Фондация „Заедно в час“
 8. Сдружение „Български Червен кръст“
 9. Сдружение „Български хелзинкски комитет“
 10. Фондация „За нашите деца“
 11. Сдружение „Асоциация на парковете в България“
 12. Сдружение „Българска асоциация за алтернативен туризъм“
 13. Фондация „Карин дом“
 14. Сдружение „Еквилибриум“

 

          Министерство на туризма ще има представител

в УС на НАПОО

 

Министерство на туризма ще номинира свой представител за член на Управителния съвет (УС) на Националната агенция за професионално образование и обучение (НАПОО) за мандата 2022-2026 г.

Законът на професионалното образование и обучение (ЗПОО) предвижда УС на НАПОО да се състои от председател и 24 членове, от които по осем представители имат държавата, националнопредставените организации на работодателите и на работниците и служителите. Мандатът на членовете на УС е четиригодишен, като половината от членовете се сменят по квоти на всеки две години.

Според Правилника за дейността на НАПОО Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика трябва да имат задължително по двама представители, а Министерството на здравеопазването - един.

Останалите три министерства, които трябва да номинират свои представители за членове на УС на агенцията за всеки следващ мандат, се определят от Министерския съвет. През 2022 г. изтича мандатът на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Другите две министерства, които имат членове в УС на НАПОО с мандат до 2024 година, са Министерството на икономиката и Министерството на земеделието, храните и горите.

 

         Правителството определи министъра на иновациите и растежа да упражнява правата на държавата на капитала

на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД

 

Правителството определи министъра на иновациите и растежа да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България” ЕАД, като в тази връзка са приети и съответните изменения в устава на дружеството.

Разпореждането е във връзка с приетото на 13 декември 2021 г. от 47-то Народно събрание Решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република България. Народното събрание възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка със създаването и преобразуването на министерства, включително функциите им.

В тази връзка, с Решение № 892 на Министерския съвет от 30 декември 2021 г. е възложено на министрите предприемането на спешни действия за изработването на предложения за съответни промени в закони, нормативни административни актове и други актове на Министерския съвет за осъществяването на структурните и други промени в централната администрация на изпълнителната власт, произтичащи от приетата структура на Министерския съвет на Република България и Споразумението за съвместно управление на Република България за периода 2021 г. - 2025 г.

 

 Одобрени са промени в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020

 

Правителството одобри промени в ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014 - 2020. Изменението на програмата предвижда част от дейностите по проект за изграждане на жп линията Волуяк - Драгоман да бъдат финансирани по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027. Това ще осигури възможност за успешното изпълнение на 35-километровия участък от железопътната магистрала до границата с Република Сърбия.

Към Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 се прехвърля и проект за внедряване на интегрирана информационна система за управление на операции при бедствия и аварии в българските териториални води на Черно море. В обхвата му е включено закупуването на специализиран кораб за търсене и спасяване, и за реакция при комбинирани инциденти в морските пространства на България (пожари, замърсявания и др.).

 

Определени са правилата за наемане на допълнителен персонал по програмите за европейско териториално сътрудничество

 

С постановление на Министерския съвет са определени условията и реда за избор на лица за подпомагане на структурите за управление, изпълнение и контрол по програмите за европейско териториално сътрудничество (Интеррег) на Европейския съюз, в които България участва в периода 2021-2027 г.

Постановлението регламентира назначаването на персонал за Съвместните секретариати, Звеното за първо ниво на контрол и Информационните звена. С него се определят и правилата за наемане на допълнителни служители в Министерството на регионалното развитие и благоустройството за управление на нови инструменти като трансграничните интегрирани стратегии за териториално развитие и Фонда за малки проекти.

Подборът на лицата ще се извършва при условия и ред, определени в методика, одобрена от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Средствата за заплати и осигуровки на служителите ще се осигуряват изцяло от бюджета на съответната програма.

Постановлението е основна стъпка в процеса на подготовка за изпълнение на програмите в периода 2021-2027 г. Изграждането на тези структури за управление ще даде възможност да бъдат подбрани служители с висока квалификация и да се създадат условия за навременно стартиране на програмите за териториално сътрудничество.

 

Правителството се разпореди с имоти

 

С решение на правителството община Перник получава имот - частна държавна собственост в гр. Перник. Ще бъде използван за социални дейности, свързани с настаняване на нуждаещи се граждани. Имотът е разположен на втория етаж в блок №14, вх. А и представлява апартамент със застроена площ 64,71 кв. м, заедно с прилежащи към него мазе и таван.

С друго решение на правителството община Средец получава собствеността върху имоти - частна държавна собственост в гр. Средец. Те представляват четири апартамента с обща застоена площ 259,12 кв. м, разположени на първите етажи във военни блокове № 5, 11 и 13. Към тях спадат и прилежащите четири мазета и таванско помещение. Община Средец ще използва имотите за социални дейности, свързани с настаняване на картотекирани граждани с установени жилищни нужди. Имотите, управлявани към момента от областния управител на Бургас, са с отпаднала необходимост за областната администрация.

 

България назначава почетен консул

в гр. Чандигарх, Индия

 

Министерският съвет прие решение за назначаване на индийския гражданин Сандийп Гоял за почетен консул на България в Индия, със седалище гр. Чандигарх и с консулски окръг, обхващащ територията на индийските щати Пенджаб, Харияна и Химачал Прадеш и съюзната територия Чандигарх.

Сандийп Гоял е бизнесмен с близо 40-годишен опит в областта на рекламата и медиите и има подчертан интерес към развитие на търговските и деловите контакти между България и Индия, както и на връзките в областта на туризма, културата и образованието.

Назначаването на почетен консул, чийто консулски окръг обхваща териториите на индийските щати Пенджаб, Харияна и Химачал Прадеш, ще има положителен ефект върху развитието на двустранното сътрудничество с Индия, предвид съществената роля на тези щати за развитието на индийската икономика в области като търговия, инвестиции, земеделие, производство на текстил и индустриално производство.

 

Правителството даде съгласие за подписване на Споразумение за ротация

относно представителство в Одитния комитет на ЕИБ

 

Със свое решение Министерският съвет даде съгласие заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите да предприеме необходимите действия за подписване на Споразумение за ротация относно представителство в Одитния комитет на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ).

Съгласно устава на Банката представителството на страните-членки в Управителния комитет на ЕИБ, състоящ се от деветима членове, и в Одитния комитет на ЕИБ, състоящ се от шестима членове, се осигурява чрез разпределение на страните членки в избирателни групи.

В контекста на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз са приети изменения в устава на ЕИБ, които предвиждат формирането на две нови избирателни групи чрез разделянето на бившата избирателната група, в която е България, заедно с Хърватия, Кипър, Чешката република, Унгария, Малта, Полша, Словашката република и Словения, които номинират един вицепрезидент и член на Управителния комитет и един член на Одитния комитет на ЕИБ.

Страните от новосформираните избирателни групи номинират поотделно един вицепрезидент и член на Управителния комитет, а заедно - един член на Одитния комитет на ЕИБ.

Предвид настъпилите промени е необходимо двете новосформирани избирателни групи да подпишат споразумение за ротация на поста член на Одитния комитет. Представеният проект е балансирано решение, съгласно което страните в двете избирателни групи са представени равноправно, въпреки разликата в размера на участието им в капитала на Банката, като е определено двете избирателни групи да предлагат последователно представител на поста за период от три години. Определянето на реда на държавите, които ще излъчват представител в рамките на избирателните групи, ще бъде направено е отделно споразумение в рамките на групите.

 

Одобрен е проект на писмо за оферта относно радио-комуникационно оборудване

 

Министерският съвет на Република България прие решение за приемане на доклада на министъра на отбраната относно получено на 15.12.2021 г. в Министерството на отбраната „Писмо за оферта и приемане BU-B-UCH Радио-комуникационно оборудване (Letter of Offer and Acceptance (LOA) BU- B-UCH Radio communications Equipment)” за придобиване на радио-комуникационното оборудване.

В резултат на проведени консултации с американската страна, на България е предложена оферта, отнасяща се за придобиване на радио-комуникационно оборудване, която е проект на международен договор със страни Правителствата на двете държави.

Съгласно Закона за международните договори на България, този проект трябва да бъде одобрен от Правителството, което следва да упълномощи определени длъжностни лица за подписването им от България. Предвижда се договора да се ратифицира от Народното събрание на България, което е условие за влизането му в сила.

 

Одобрени са резултатите от българското участие в неформалното заседание на енергийните министри на държавите членки на ЕС

 

Министерският съвет прие за сведение доклада с резултатите от участието на България в Неформалното заседание на енергийните министри на държавите членки на Европейския съюз, проведено в периода 21 - 22 януари 2022 г. в гр. Амиен, Франция.

В рамките на заседанието е обсъдена отново темата за енергийните цени и влиянието им върху европейските потребители. Съгласно одобрената позиция, за България е необходим координиран подход на равнище ЕС и солидарност между отделните държави с оглед преодоляването на предизвикателствата, свързани с високите цени на енергията в Европа. Целенасочените и ефективни мерки за справяне с проблема с високите енергийни цени изискват фокус както върху най- уязвимите потребители, така и върху поддържането на икономическа активност.

По отношение на темата, свързана с енергийната ефективност, от страна на България е подчертано, че енергийната ефективност е ключов елемент в борбата с климатичните промени и трябва да бъде координирана с другите политики. С важно значение за успешен преход към климатична неутралност са новите технологии, конкурентоспособността, преодоляване на енергийната бедност при гарантиране на енергийните доставки. Същевременно в процеса трябва да бъде отчитан националният потенциал на държавите членки, географските особености и спецификите на националните енергийни системи.

На заседанието бе проведена и съвместна сесия на министрите на енергетиката и на околната среда, на която са обменени мнения, свързани с обединяване на действията в областта на околната среда, енергетиката и климата в прехода към климатична неутралност на ЕС.

 

Правителството одобри резултатите от първото за 2022 г. заседание на Съвет „Общи въпроси”

 

Министерският съвет одобри доклада с резултатите от заседанието на Съвет „Общи въпроси” (СОВ), което се проведе на 25 януари 2022 г. в Брюксел. България бе представена от заместник-министъра на външните работи Ирена Димитрова.

Съветът проведе дискусия по приоритетите на Френското председателство за първите шест месеца на 2022 г. Председателството поставя акцент върху върховенството на закона, Конференцията за бъдещето на Европа, укрепването на избирателния демократичен процес, координацията по противодействието на COVID-19.

Министрите обсъдиха също законодателния пакет „Укрепване на демокрацията и почтеност на изборите”. Пакетът цели повече прозрачност на политическия и изборен процес в ЕС и се предвижда да влезе в сила преди следващите избори за ЕП през 2024 г.

СОВ беше запознат с последните развития по Конференцията за бъдещето на Европа, както и в отношенията EC-Обединеното кралство, свързани с прилагането на Протокола за Северна Ирландия.

СОВ проведе дискусия относно координацията на равнище ЕС по противодействието на COVID-19. Приета беше ревизията на Препоръката на Съвета за мерките за пътуване в рамките на ЕС, чиято цел е да улесни безопасното и свободно движение на граждани в Съюза.

 

Одобрена е позицията на Република България за предстоящия Съвет на ЕС по земеделие и рибарство

 

Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 21 февруари 2022 г. в гр. Брюксел, Кралство Белгия.

Министрите ще проведат ориентационен дебат по предложението за предоставянето на пазара на Съюза и за износа от Съюза на продукти, свързани с обезлесяване и влошаване на състоянието на горите.

Република България смята, че въвеждането на иновативни технологии за по-ефективно и дълготрайно използване на горските ресурси ще допринесе за намаляване на натиска върху горите, свързан с нарастващото търсене на дървесина и продукти от дървесина. Подобряването на качеството на информацията за горите, както и инициативата за засаждане на нови 3 милиарда дървета в ЕС до 2030 г., предложени в Стратегията на ЕС за горите, определено ще подобри състоянието па горските екосистеми.

Министрите ще проведат обмен на мнения по темата за засилването на съгласуваността между Европейския зелен пакт. Общата селскостопанска политика (ОСП) и търговската политика в подкрепа на прехода към устойчиви продоволствени системи, на база на предварително формулирани от Председателството въпроси.

Република България счита, че съгласуваността на различните политики е наложителна, по изисква цялостен подход обхващащ всички области като земеделие, здравеопазване и околна среда, както и преодоляване на пропуските в знанията, съпротивата на заинтересованите страни и различните ценности. По отношение на инструментите, които трябва да се мобилизират за гарантиране на съгласуваността, Република България счита, че хармонизираното законодателство в ЕС по отношение на агрохранителната верига е много силен инструмент за осигуряване на единни правила и стандарти. Също така считаме, че така наречените „огледални мерки” (внос на продукти с идентични условия за отглеждане като тези в ЕС) ще подобрят защитата на интересите, както на европейските производители, така и на потреби телите по отношение на вносните продукти.

Европейската комисия ще представи на Съвета информация относно ситуацията на пазарите на селскостопански продукти, след което ще се проведе обмен на мнения относно ситуацията в различните сектори на държавите членки.

За Република България продължава да е притеснително нарастването на цените на основните фуражни култури и смески, значителното повишение на разходите за производство в земеделието като разходи за горива и електроенергия и торове.

В точки „Други въпроси“ Европейската комисия ще представи на министрите информация относно доклада за режима за фитосанитарни мерки при внос в Съюза и разширяването на използването на растителния паспорт в Съюза, а делегацията па Дания ще представи на министрите информация относно предложение за единно европейско законодателство в областта на отглеждането на кучета с цел търговия и продажбата.

 

Правителството одобри българската позиция за Съвета на министрите на транспорта

на 21-22 февруари

 

Правителството одобри проект на позиция за заседанието на Неформалния съвет на министрите на транспорта, гр. Льо Бурже, Франция. Събитието ще се проведе в периода 21-22 февруари 2022 г.

По време срещата ще бъдат дискутирани въпроси, свързани с бъдещето на европейския транспорт като новаторски и допринасящ за постигането на целта на Европейския съюз за неутралност по отношение на климата до 2050г.

 

Правителството одобри позицията на България за Съвета „Общи въпроси“

 

Министерският съвет одобри позицията на България за участие в заседанието на Съвет „Общи въпроси“ (СОВ), което ще се проведе на 22 февруари 2022 г. в Брюксел.

Министрите ще започнат подготовката на мартенския Европейски съвет, като обменят мнения по проекта на анотиран дневен ред.

В рамките на СОВ ще се проведе ориентационен дебат относно засилването на подготвеността, способността за реакция и устойчивостта при бъдещи кризи. България подкрепя продължаването на работата по темата в рамките на Френското председателство и споделя необходимостта от укрепване на капацитета на ЕС за отговор на кризи, които придобиват все по-комплексен, трансграничен характер и имат множество измерения.

На СОВ ще се проведе изслушване по процедурата по чл. 7 от ДЕС срещу Полша в областта на върховенството на правото.

Председателството на Съвета на ЕС ще запознае министрите с последните развития, свързани с Конференцията за бъдещето на Европа. Ще бъдат обсъдени методологията и графика за приемане на заключения на Конференцията.

Дневният ред на Съвета включва още информация за Срещата на върха „Един океан“ (9-11 февруари 2022 г., Брест) и за отношенията ЕС - Обединеното кралство.

 

Одобрен е законопроект за промени в Наказателния кодекс

 

Правителството и Министерството на правосъдието предлагат изменение в Наказателния кодекс във връзка с компютърните престъпления. Предложението е обусловено от факта, че през последното десетилетие компютърните престъпления в ЕС и у нас са се увеличили значително, и ежедневно ставаме свидетели на мащабни и разнородни кибератаки, нанасящи огромни щети на компании и интернет потребители.

В тази връзка е особено важно за нормалното функциониране на държавата е да бъде осигурена безпроблемна работа както на държавния апарат и обектите от стратегическо значение в различните структуроопределящи сектори, така и на частния сектор, а именно чрез по-добра наказателно правна защита срещу компютърните и компютърно свързаните престъпления, при които не само неправомерно се достъпва дадена информационна система, но и данните в нея се увреждат или унищожават.

С цел пълното транспониране на Директива 2013/40/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 12 август 2013 година относно атаките срещу информационните системи и за замяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета и с оглед осигуряване на по- адекватна защита на държавата, бизнеса и гражданите от неправомерни деяния, извършени срещу информационна система, която е част от критичната инфраструктура, както и засягащи техните основни права, предлага се в глава втора, раздел VIII, глава трета, раздел VII и глава девета „а“ от особената част на НК включване на квалифицирани състави на престъпления за компютърни и компютърно свързани престъпления с по-висок размер на наказанията с оглед постигане на съответствие между обществената опасност на тези престъпления и предвидените от закона наказания.

Друга група изменения включва актуализиране на нормативната уредба за противодействие спрямо компютърно свързаните престъпления срещу интелектуалната и индустриалната собственост, както и детската сексуална онлайн експлоатация.

 

Министерският съвет одобри допълнения в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража

 

Министерският съвет одобри законопроект, с който се създава правна уредба за изпълнение на решението на Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) по делото „Вецев срещу България“ (решение от 2 май 2019 г., в сила от 2 август 2019 г.). С него е прието от Съда, че е нарушен чл. 8 - право на зачитане на личния и семейния живот от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи (Конвенцията).

Предлага се допълнение на чл. 250 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, като се създадат алинеи, предвиждащи обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража да се конвоират на територията на страната, когато при изключителни причини от личен и семеен характер това е постановено от орган на съдебната власт. Конвоирането ще се извършва от Главна дирекция „Охрана“ (ГДО), като при необходимост може да поиска съдействие от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлагат допълнения на чл. 391, ал. 3 от Закона за съдебната власт, предвиждащи ГДО да конвоира обвиняеми и подсъдими на територията на страната, когато това е предвидено в закон, а организацията и редът за осъществяване на конвойната дейност от служителите на ГДО да се регламентира с инструкция на министъра на правосъдието, в съответствие с Конвенцията и практиката на ЕСПЧ.

Очакваните резултати от предложения законопроект са свързани с изпълнение на международните стандарти в областта на правата на човека и на решението „Вецев срещу България“. По-конкретно създава се законова възможност да се изпълни разпореждане на орган на съдебната власт, който, след като е сезиран с молбата на лице с мярка за неотклонение задържане под стража да присъства на погребението на негов близък и след като е извършил конкретна преценка за нейната основателност, я е уважил.

 

Министерски съвет предлага промени в Закона за подпомагане на земеделските производители

 

Министерският съвет със свое Решение одобри проект на Закон за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители. С проекта се предлага административна структура към министъра на финансите да замени Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ като сертифициращ орган по Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Със същия законопроект ще се промени и наименованието на министерството и длъжността на министъра в изпълнение на Решението на Народното събрание за приемане на структура на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 106 от 2021 г.; изм., бр. 110 от 2021 г.), с което Министерството на земеделието, храните и горите се преобразува в Министерство на земеделието.

 

Изменя се наредбата относно дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите,

взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях

 

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Министерството на вътрешните работи, приета с ПМС № 96 от 2011 г.

Служителите от Постоянния корпус на европейската гранична и брегова охрана, създаден с Регламент (ЕС) 2019/1896 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2019 година за европейската гранична и брегова охрана и за отмяна на регламенти (ЕС) № 1052/2013 и (ЕС) 2016/1624 (OB L, бр. 295 от 14.11.2019 г.), оказват ефективна подкрепа на държавите членки в усилията за защита на външните граници, противодействие на трансграничните престъпления и ефективното и устойчиво връщане на незаконни мигранти чрез участие в съвместни оперативни дейности на територията на държавите членки или трети страни. За тези служители в Наредбата се създава регламентация относно съхранението на зачислено оръжие и боеприпаси, когато са добавени към полицейските сили на Главна дирекция „Гранична полиция“ при Министерството на вътрешните работи за участие в съвместни оперативни дейности.

Уредени са дейностите на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ при Министерството на вътрешните работи, свързани с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия.

 

 Изменя се Устройственият правилник на Министерството на отбраната

 

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет с ПМС № 5 от 2014 г.

В подписаното Споразумение за съвместно управление на Република България в период 2021 г. - 2025 г. е договорено в политическия кабинет към всеки министър, да бъдат назначени съветници по предложение на мандатоносителя и всеки от Коалиционните партньори.

Съгласно чл. 12, ал.1, т. 3 от Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията числеността на персонала в кабинета на министъра е до 5 на сто от общата численост на администрацията.

Към момента в Политическия кабинет към министъра на отбраната са разкрити 9 щатни бройки, определени с Устройствения правилник на МО, в т.ч. заместник-министри, началник на политическия кабинет и парламентарен секретар, както и съветниците към него.

С цел обезпечаване на поетия ангажимент се налага разкриване на допълнителни щатни бройки към политическия кабинет, които следва да се осигурят от трайно незаетите длъжности в администрацията на министерството.

За изпълнението на проекта на постановление не са необходими допълнителни разходи, които да бъдат одобрени по бюджета на Министерството на отбраната за 2022 г. за сметка на други бюджети по държавния бюджет.

Предложеният проект на акт не води до въздействие върху държавния бюджет.

В резултат на промените се прецизира и числеността на отделните административни звена с оглед новите функции и отговорности, при непроменена обща численост на министерството.

 

Правителството прие проект за инвестиционен разход „Повишаване на мобилността

и защитата на личния състав от Силите за специални операции“

 

Министерският съвет на Република България прие решение за проект за инвестиционен разход, свързан с реализация на проект „Повишаване на мобилността и защитата на личния състав от Силите за специални операции“.

Силите за Специални операции (ССО) изпълняват задачи по трите основни мисии на Въоръжените сили. Във връзка с тези ангажименти са и декларираните способности от каталога на способностите за развитие на ВС на Република България. Силите за Специални операции развиват и поддържат способности за провеждане на самостоятелни или съвместни операции във враждебна, непреднамерена или политически чувствителна среда. Това налага както използването на високо подготвен личен състав, който е в състояние да прилага специфичните тактики, техники и процедури така и на съвременни защитени мобилни платформи за осигуряване на маньовър, огнева мощ и командване и управление.

С реализацията на проекта „Повишаване на мобилността и защитата на личния състав от силите за специални операции“ се цели: Достигане на изисквания над минималните за окомплектоване на формированията от ССО с необходимата автомобилна техника; Придобиване и експлоатация на съвременни защитени мобилни платформи за осигуряване на инфилтрация/ексфилтрация, медицинска евакуация, евакуация на техника, маньовър, огнева мощ, командване и управление на тактическите формирования от състав на Съвместното командване на специалните операции; Изграждане на съвременна и устойчива комуникационна и информационна поддръжка на формированията от Съвместното командване на специалните операции изпълняващи задачи самостоятелно или във взаимодействие с конвенционалните сили в цялата Съвместна зона на операциите; Повишаване на мобилността, индивидуалната и колективна балистична защита и минимизиране на рисковете за живота и здравето на личния състав при провеждането на Специални операции; Постигне на оперативна съвместимост със страните членки на НАТО и ЕС при участие в съвместни операции; Преодоляване на дефицита от способности за покриване на изискванията на Цели за способности.

 

Приет е Актуализиран проект за инвестиционен разход „Модернизация на танк Т-72 за нуждите

на танковите формирования на Сухопътни войски“

 

Министерският съвет на Република България прие решение за приемане на Актуализиран проект за инвестиционен разход, свързан с реализация на проект „Модернизация на танк Т-72 за нуждите на танковите формирования на Сухопътни войски“.

Танковете остават основополагаща единица, върху която се формира бойната мощ на формированията на Сухопътните войски. Като основно средство за поразяване на противниковите танкове и бойни бронирани машини, те трябва да притежават способности за привеждане в готовност в кратък срок, точност, далекобойност, подобрена мобилност, живучест, оперативна маскировка и автономност.

С реализацията на проекта се цели преодоляването на технологичното изоставане на танковите формирования по отношение на системите за управление на огъня, защитеност на комуникациите и ситуационната осведоменост.

Актуализираният проект за инвестиционен разход отчита необходимостта от доставка, монтаж и интеграция на КВ/УКВ радиостанции с вграден криптомодул.

Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на оперативна съвместимост на силите и средствата както в национален, така и в съюзен формат. Това от своя страна ще доведе до изпълнение на поетите съюзни ангажименти на Република България по отношение на колективната система за сигурност.

 

 

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 644 НА МИНИСТЕР­СКИЯ СЪВЕТ ОТ 2021 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА КАРТА НА РЕГИОНАЛНИТЕ ПО­МОЩИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2022 - 2027 Г.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВА НА СЪВЕТА ЗА РАЗВИ­ТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО.

Внася: заместник министър-председателят по ефективно управление

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИСТЕРСТВО, КОЕТО ДА НО­МИНИРА СВОЙ ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕ­НИЕ ЗА МАНДАТА 2022 - 2026 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. РАЗПОРЕЖДАНЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОРГАН, КОЙТО ДА УП­РАЖНЯВА ПРАВАТА НА ДЪРЖАВАТА КАТО ЕДНОЛИЧЕН СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА НА „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В БЪЛ­ГАРИЯ“ ЕАД И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ УСТАВА НА ДРУЖЕСТВОТО.

Внасят: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

министърът на иновациите и растежа

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕ­РАТИВНА ПРОГРАМА „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ 2014 - 2020 Г.

Внася: министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В СЪВМЕС­ТНИТЕ СТРУКТУРИ И ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВА­НЕ НА ПЪРВО НИВО НА КОНТРОЛ ПО ПРОГРАМИТЕ ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, В КОИТО РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ УЧАСТВА, ЗА ПЕРИОДА 2021 - 2027 Г.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА СРЕДЕЦ, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА КОНСУЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ИНДИЯ, РЪКОВОДЕНО ОТ ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЧАНДИГАРХ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ИНДИЙСКИТЕ ЩАТИ ПЕНДЖАБ, ХАРИЯНА И ХИМАЧАЛ ПРАДЕШ, И СЪЮЗНАТА ТЕРИТОРИЯ ЧАН­ДИГАРХ, И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА САНДИЙП ГОЯЛ - ИНДИЙСКИ ГРАЖДА­НИН, ЗА ПОЧЕТНО (НЕЩАТНО) КОНСУЛСКО ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ НА РЕ­ПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В РЕПУБЛИКА ИНДИЯ, СЪС СЕДАЛИЩЕ В ГР. ЧАН­ДИГАРХ И С КОНСУЛСКИ ОКРЪГ, ОБХВАЩАЩ ТЕРИТОРИЯТА НА ИН­ДИЙСКИТЕ ЩАТИ ПЕНДЖАБ, ХАРИЯНА И ХИМАЧАЛ ПРАДЕШ, И СЪЮЗНА­ТА ТЕРИТОРИЯ ЧАНДИГАРХ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА РОТАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ОДИТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕВРО­ПЕЙСКАТА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЕКТА НА „ПИСМО ЗА ОФЕР­ТА И ПРИЕМАНЕ BU-B-UCH РАДИО-КОМУНИКАЦИОННО ОБОРУДВАНЕ (LET­TER OF OFFER AND ACCEPTANCE (LOA) BU-B-UCH RADIO COMMUNICATIONS EQUIPMENT).

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ЕНЕРГЕТИКА“, ПРОВЕДЕНО НА 21 И 22 ЯНУАРИ 2022 Г. В ГР. АМИЕН, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА.

Внася: министърът на енергетиката

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ“, ПРОВЕДЕНО НА 25 ЯНУАРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗЕМЕ­ДЕЛИЕ И РИБАРСТВО, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 ФЕВРУАРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛ­ГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ТРАНСПОРТ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ЕНЕРГЕТИКА, ЧАСТ „ТРАНСПОРТ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 И 22 ФЕВРУАРИ 2022 Г. В ЛЬО БУРЖЕ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА.

Внася: Министърът на транспорта и съобщенията

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ”, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22 ФЕВРУАРИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ КОДЕКС.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕ­НИЕ НА ЗАКОНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАНИЯТА И ЗАДЪРЖАНЕТО ПОД СТРАЖА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ОРЪЖИЯТА, БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИ­РОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ, И КОНТРОЛА НАД ТЯХ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 НА МИНИС­ТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Внася: министърът на вътрешните работи

 

 1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА УСТРОЙСТВЕНИЯ ПРАВИЛНИК НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2014 Г.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД „ПОВИШАВАНЕ НА МОБИЛНОСТТА И ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИЯ СЪС­ТАВ ОТ СИЛИТЕ ЗА СПЕЦИАЛНИ ОПЕРАЦИИ”.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА АКТУАЛИЗИРАН ПРОЕКТ ЗА ИН­ВЕСТИЦИОНЕН РАЗХОД „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА Т-72 ЗА НУЖДИТЕ НА ТАНКО­ВИТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ОТ СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ”.

Внася: министърът на отбраната