EN

Министерският съвет ще проведе заседание на 22 юни

22.06.2022

Министерският съвет ще проведе заседание днес, 22 юни, от 15 ч. при следния предварителен дневен ред:

 

 1. ПРОЕКТИ НА РЕШЕНИЯ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УКАЗИ ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ, ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЛЪЖНОСТ, НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ОФИЦЕР ОТ ВИСШИЯ КОМАНДЕН СЪСТАВ И ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ И УДОСТОЯВАНЕ С ВИСШЕ ОФИЦЕРСКО ЗВАНИЕ НА ВОЕННОСЛУЖЕЩ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА ОБЕДИНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ - СОФИЯ, И ТЕХНИЧЕСКИЯ КОЛЕЖ - КАЗАНЛЪК, В ТЕХНИЧЕСКИ КОЛЕЖ В СТРУКТУРАТА НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ.

Внася: министърът на образованието и науката   

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2014 - 2020 Г.“, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ.

Внася: заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 2022 - 2024 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 2021 - 2027 Г., СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД+.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“ 2021 - 2027 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НАЛИЧИЕ НА ОСНОВЕН ИНТЕРЕС, СВЪРЗАН СЪС СИГУРНОСТТА НА СТРАНАТА, КОЙТО ДА БЪДЕ ЗАЩИТЕН ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА В СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 149, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ПРИДОБИВАНЕ НА ЗЕНИТНО-УПРАВЛЯЕМИ РАКЕТИ (ЗУР) ЗА МНОГОФУНКЦИОНАЛНИ МОДУЛНИ ПАТРУЛНИ КОРАБИ НА ВОЕННОМОРСКИТЕ СИЛИ.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2022 Г. ЗА ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ОПТИМИЗИРАНЕ НА ВЪТРЕШНАТА СТРУКТУРА НА ПЕРСОНАЛА“, ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 302 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2022 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ПО БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ, УЧЕБНИЦИ, ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ДЕЦАТА И ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС ВКЛЮЧИТЕЛНО В ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА ЗА 2022 Г.

Внася: министърът на образованието и науката   

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА АГЕНЦИЯТА ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ ЗА 2021 Г.

Внася: заместник министър-председателят по еврофондовете и министър на финансите

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ДЕЛАТА „ИВАНЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 44119/20), „ПЪКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 44625/20), „ДЕЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 45009/20), „СИРАКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 665/21), „АТАНАСОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 765/21) И „АРГИРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 7417/21) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКИ СПОРАЗУМЕНИЕ ПО ДЕЛАТА „ДУРГОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 28120/20), „РУКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 29923/20), „МАЛЕЧКОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 31973/20),

 „ВЕЛИЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 39411/20), „ГЕРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 39918/20) И „БЕЧЕВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 42829/20) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЯТЕЛСКИ СПОРАЗУМЕНИЯ ПО ДЕЛАТА „АНГЕЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 16572/21), „АНГЕЛОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 16576/21), „КЕРИМОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 20581/21), „ЧЕРВАРОВ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 31240/21) И „МЮМЮН СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ" (ЖАЛБА № 32591/21) ПРЕД ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪД ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТНЕМАНЕ ОТ ОБЩИНА БУРГАС ПРАВОТО НА УПРАВЛЕНИЕ ВЪРХУ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ ВЪРХУ ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА БЪЛГАРСКИЯ ЧЕРВЕН КРЪСТ.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ ПРАВОТО НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ЗА ОБЯВЯВАНЕТО НА ИМОТИ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА КАРЛОВО ЗА ФИНАНСИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕТО НА ЕЛЕМЕНТИ ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА - ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, И ПРОЕКТ НА ДОГОВОР МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И „ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПРЕДПРИЯТИЕ НА „ДИ БИ КАРГО БЪЛГАРИЯ" ЕООД" - КАРЛОВО.

Внася: министърът на иновациите и растежа

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА РАТИФИЦИРАНЕ НА ПОДПИСАНОТО НА 6 АПРИЛ 2022 Г. В СОФИЯ СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ШВЕЦИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ ЗА ВЗАИМНО НАСЪРЧАВАНЕ И ЗАЩИТА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПОДПИСАН НА 19 АПРИЛ 1994 Г. В СОФИЯ.

Внася: заместник министър-председателят по икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА СЪЕДИНЕНИТЕ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ ОТНОСНО ИЗИСКВАНЕТО НА ПИСМЕНА ДОГОВОРЕНОСТ ЗА НЕОТГОВАРЯЩИТЕ НА УСЛОВИЯТА ПО ЗАКОНА НА ЛЕЙХИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НА СИЛИТЕ ЗА СИГУРНОСТ.

Внасят: министърът на отбраната;

министърът на вътрешните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ ОТНОСНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ОТБРАНАТА.

Внася: министърът на отбраната

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ ЗА ПЕРИОДА 2023 - 2024 Г.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПО ДЕЛО С-176/22 ПРЕД СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ОБРАЗУВАНО ПО ПРЕЮДИЦИАЛНО ЗАПИТВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИЯ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД, 14 СЪСТАВ, ОТПРАВЕНО В РАМКИТЕ НА РАЗГЛЕЖДАНЕ ОТ ПОСЛЕДНИЯ НАКАЗАТЕЛНО ДЕЛО ОТ ОБЩ ХАРАКТЕР № 369/2021 Г.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 23 И 24 ЮНИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ, ВКЛЮЧВАЩА И ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В СРЕЩАТА НА ВЪРХА ЕС - ЗАПАДНИ БАЛКАНИ, КОЯТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ПРЕДИ ОБЯД НА 23 ЮНИ 2022 Г.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ОКОЛНА СРЕДА, КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 28 ЮНИ 2022 Г. В ЛЮКСЕМБУРГ.

Внася: заместник министър-председателят по климатични политики и министър на околната среда и водите

 

 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПОЗИЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕТО НА КОРЕПЕР II, ФОРМАТ „КОНФЕРЕНЦИЯ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВАТА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ", КОЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 ЮНИ 2022 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на външните работи

 

 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАКАЗАТЕЛНО-ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС.

Внася: министърът на правосъдието

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ПРЕРАБОТЕНИТЕ ХРАНИ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА И КЪМ ДЕТСКИТЕ ХРАНИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА КЪРМАЧЕТА И МАЛКИ ДЕЦА.

Внася: министърът на земеделието

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 79 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2000 Г.

Внася: министърът на образованието и науката

 

 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2019.

Внася: заместник министър-председателят по регионалното развитие и благоустройството и министър на регионалното развитие и благоустройството